Hotărârea nr. 226/2017

Hotărârea 226/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 369/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului f.n., identificat prin nr. cad. 320098).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia și înscrierea în cartea funciară a terenului aferent rampei de depozitare a deșeurilor urbane Pata Rât

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia și înscrierea în cartea funciară a terenului aferent rampei de depozitare a deșeurilor urbane Pata Rât - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 151093/45/09.05.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind depozitul de deșeuri urbane „Rampa Pata Rât” - sit contaminat;

Reținând prevederile art. 18, 26 și 31 din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, ale art. 25 din H.G nr. 349/2005, ale H.G nr. 1403/2007, ale H.G nr. 1408/2007 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând Hotărârea nr. 97/1993 și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia, a terenului în suprafață de 8,9400 ha., aferent depozitului de deșeuri urbane „Rampa Pata Rât”, identificat conform Hotărârii nr. 97/1993.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 9,2680 ha., reprezentând teren aferent extinderii depozitului de deșeuri urbane „Rampa Pata Rât”.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia, a terenului identificat la art. 2.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a terenului în suprafață totală de 18,2080 ha, categoria de folosință „terenuri neproductive și degradate (N)”, identificat ca parte din tarlaua 103, parcelele Del 5924/2, A 5926/1, Hs 5927/1, De 5928/1, F 5929/1, A 5930/1, F 5932/1, Ngl 5932/2, și tarlaua 104, parcelele De 5928/1, Ngl 5933/1, F 5934/1, A 5935, De 5937/1, F 5937/2, F 5938/1, A 5947/1/, Hs 5949/1, F 5954, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art 5. Se însușește documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a terenului în suprafață totală de 18,2080 ha, din care: teren în suprafață de 8,9400 ha., aferent depozitului de deșeuri urbane „Rampa Pata Rât” și teren în suprafață de 9,2680 ha., reprezentând teren aferent extinderii depozitului de deșeuri urbane „Rampa Pata Rât”. Documentația este întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen - Cosmin și se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 226 din 16 mai 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 226/2013

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

B.E. 5/17/2013

fABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

TARLA

PARCELA

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ

103

Del 5924/2, A 5926/1, Hs 5927/1, De 5928/1, F 5929/1, A 5930/1, F 5932/1, Ngl 5932/2,

182080

Terenuri neproductive și degradate

Teren

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

104

De 5928/1, Ngl 5933/1, F 5934/1, A 5935, De 5937/1, F 5937/2,

F 5938/1, A 5947/1, Hs 5949/1, F 5954

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NUMĂR

SUPR

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CADASTRAL

MP

NOU Cluj-Napoca

182080

Terenuri neproductive și degradate

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

X" întocmit: ing. Buzea Eugen- Cosmin

Plan de încadrare in zona

scara: 1:5000

L-34-48-C-b-4-lll

PROPRIETAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA ■


Nr. codcatrol

Suprafața mosurata (mp)

Adresa imobilului

182080

Mun. CkiJ-Napoco. f.n.

Corteo Funcîora nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

A DATEREFERJTOARELA TEREN

Nr. parcela

Categorio de folosința

Suprafața (mp)

Voloore de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

N

182080

Total

182080

B. DATE. REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprafața construita Io sol (mp)

Valoare de impozitare

(I.I)

Mențiuni

Total


Nr. pct

Xfm)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

201

586319,895

390820.440

11.86

202

586306.050

399821,069

138.04

203

586184.463

399882,555

12.89

204

586191.059

399893.632

39,20

205

586226,396

399678.657

51,98

206

586272,936

399853.503

43.11

207

586309,956

399831,409

5,76

208

586315.577

399630.146

8.50

209

585310.577

399837.015

9.07

210

586306,463

399645.095

100.82

211

586263.781

399936,431

39.51

212

586243,426

399970,295

6.99

213

586238.112

399965.760

21.74

214

566224,823

399982,010

6,24

215

586221,024

390987,910

23.50

216

586204,949

400005.049

6,77

217

588210.501

400008.930

16,92

218

586104.389

400014.042

11,26

212

586184,070

400018.643

22.50

220

586162,784

400025.929

11,03

221

580152,399

400029,646

8,37

222

586144.398

400032.117

9.82

223

506135,396

400038.037

9.94

224

586128,655

400043.334

12,38

225

586118,466

400041,131

5,24

226

586112,344

400037.951

7,89

227

586104,995

400035 080

5,56

228

586099,671

400033,472

18.26

229

586061625

400030,861

6,34

230

588075310

400030,142

10.04

231

536065.275

400030389

10,95

232

586064,307

400031.785

6.37

233

586048,136

400033.196

3,87

234

580042,373

400034,097

10.44

235

586033,601

400039,753

16,35

236

586021.212

400050.415

15,06

237

$86007.459

400056.592

6.44

238

586001,956

400059,941

12.64

239

585991,868

400067,548

3,56

240

585988,595

400068,982

7.73

241

585980.938

400070.003

4.18

242

585978.775

400069.631

6.70

243

585970.196

400068.360

655

244

585963.878

400066.649

8.94

245

585965.501

400063.513

21.76

246

585933.928

400066.340

18.88

247

585917 246

400066.186

12 67

248

585904.580

400065.722

34,09

24S

565870.496

400065.01 S

35.57

250

585835.044

400062.148

13.43

251

585821,615

400062.021

45,95

252

585775,741

400059.483

49,84

253

585725,965

400056.882

12,24

254

585713.838

400055.207

24,29

255

585689.618

400053.342

9.31

256

585680.321

400052.877

7.75

257

585672.657

400051.754

17.01

258

585655.645

400051.651

51.53

259

585604.241

400048.058

19,10

260

585585.188

400046.753

11.12

261

585574.200

400045.079

12.97

262

585561.325

400043.507

43,46

263

585547.732

400002.227

52.29

264

585521260

399957.131

15,05

265

585520.193

390942.114

26,64

268

585527.604

399914.242

38.99

267

585549.026

399881.658

92,94

268

585627.034

399831.143

15.80

269

585642.564

399828.241

51.30

270

585683.460

399797.258

29.55

271

585711.596

3997M.244

51.11

272

585762.579

390764.630

44,57

273

585807.013

399781,150

22.97

274

585829,970

399781,758

129.77

275

585959.587

399775.373

112.90

278

586070311

399797.438

2D430

277

588274.218

399783.466

26.35

278

586299.857

399789.553

21.80

279

586313.919

399806,214

7,09

280

586317.319

398812,430

8,42


B O M A I I A

JUDEȚUL CLUJ     x

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL TEHNIC - INVESTIȚII

Nr. 21.353/21? diu 7 septembrie 109?


Ia vederea reglementării situației juridice și a cuprinderii îj patrimoniul privat de intere» local al rampei de gunoi menajer,industrial • stradal situată în partaa de hotar Tata-Rât, j-sa executat următoarele luci

- In arhivele Consiliului locul și a Societății cu capital da = "Salubritatea* nu s-eu găsit acte sau documenta din care 3ă reiasă oă acoas rampă a fost constituită în baia unor decizii.

Totuși se știe că a existat o înțelegere între fostul Consi Hnț popular al municipiului Cluj și fostul C.A.P.Soneșeni asupra rampei, întmc terenul ora denivelat și neproductiv*

- Țață da această situație *-a trecut la reambolarea amplasajaa tuiul acest oi rampe și la identificarea urmașilor proprietari,

ța Cartea Fumiuară nu există nici un fel de hărți sau planuri cad astrale și nici la Consiliul local al municipiului Clu j-îapcca,nu sa găse: hărți pentru cartierul Sotae^eni.

In această situație s-a recurs La o hartă executată în anul 135Î găsită în arhiva OCOTA Cluj.

întrucât această hartă nu este realizată la acara șl datorită faptului că pârâul Zăpodiei a fost regularizat, s-au întâmpinat greutăți în vederea identificării cadastrale a proprietarilor și la ax sen tarte aăamrăto-rilar^


Cu toate că nu au existat repere fire fața ds care să se orionte rampa și cn toata inconvenientele c a le reprezenta; furnal, Mirosul și docive

• lările de gunoaie, în urna' năsurătorilor a rezultat suprafața da 8,94o8 ha* respectiv 15 ju~h* și-353-st j.p. identificată cu ar, top,5o4/l, 5o4/2, ?o4/3 5o5, 506, 517»' 513, 52o șl 532 a căror suprafața rezultată din foile de C»T« este de 5,811o ha* respectiv 10 jugh. și 157 stj.p.

Diferența dintre suprafața de teren găsită La. fața Locului ți suprafața de teren rezultată din foile de C.T, a fost distribuită nr, top.d» mai sus în raport da suprafața acestora din C.T. De la Carte* fx*ci*ră a—«a scos extrasa da c.f.eficiale prin £rija S.C.SA1P3EST S.A*CIuj-îapoaa*

Identificarea foștilor proprietari a fost da asemene* grooaie datorită faptului că ultimele înscrieri în C.T. s—au desfășurat între anii . 1382—1949.

Având în vedar» că această rampă este folosită de cca.30 ani de municipiul Cluj și nu au existat revendicări asupra terenului atât din parte» fostului CAP Someșenl cât șl din partaa urmașilor foștilor proprietari,precum și faptul că prin natura ei rampa nu poate face obiectul Legii feudului fu nai este necesar ca întreaga suprafață de 8,94o8 ha. să fie sub controlul perwaaa al Consiliului local, propunea ca în baia art, 6 coroborat cu «rt.l? alin.J și art. 30 alin.2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 »ă treacă în domeniul privat al

«tatu Iul.—

A sxr sk ing.labih


3 ex. LNU/DM.