Hotărârea nr. 225/2017

Hotărârea 225/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 368/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 22, identificat prin nr. cad. 321314).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 4.178 mp, aferent străzilor Depoului și Badea Cârțan situate în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 4.178 mp, aferent străzilor Depoului și Badea Cârțan situate în municipiul Cluj-Napoca, din proprietatea Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147807/453/07.05.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 4.178 mp, aferent străzilor Depoului și Badea Cârțan situate în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile ari. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 4.178 mp, identificat prin nr. topo 8292/52, înscris în CF nr. 139437 Cluj-Napoca, aferent străzilor Depoului și Badea Cârțan situate în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Contrasemnează: Secretarul mupig Jr. Aurora j/Xnri

Nr. 225 din 16 mai 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)