Hotărârea nr. 223/2017

Hotărârea 223/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 366/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petőfi Sándor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 366/2016 (aprobarea aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 366/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 117121/453/08.03.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 366/2016;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2016, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 (1) Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 49 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859, înscris în CF nr. 320859 Cluj-Napoca, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

(2) Se aprobă trecerea imobilului identificat la alin. (1), din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 366/2016 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 223 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)