Hotărârea nr. 217/2017

Hotărârea 217/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 349/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320441).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 137767/ 03.07.2009 încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMP. EXP. S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 137767/ 03.07.2009 încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMP. EXP. S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147438 din 07.05.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 137767/ 03.07.2009 încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMP. EXP. S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității Contractului de închiriere nr. 137767 din 03.07.2009 încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMP. EXP. S.R.L. pe o perioadă de un an, respectiv de la data de 21.11.2012 până la data de 21.11.2013.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 217 din 16 mai 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)