Hotărârea nr. 215/2017

Hotărârea 215/2017 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 119711/45/09.03.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând Decizia civilă nr. 461/A/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 17889/211/2009, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 456/R/2015 a Curții de Apel Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9, cu nr. topo. 21171/5, cu suprafața din acte de 723 mp., teren intravilan și construcția CI, casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu o cameră și o bucătărie, imobil înscris în CF nr. 282345 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român în folosința Sfatului popular al orașului Cluj în cotă de 1531/4820 parte și Racz Anna Maria, Tibad Marta-Iudit, Tibad Marta-Krisztina cu titlu de restituire, în cotă de 3289/4820 parte asupra terenului și în proprietatea Statului român în folosința Sfatului popular al orașului Cluj în cotă actuală de 1/1 asupra construcției CI, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate de 583 mp., conform Deciziei civile nr. 461/A/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 17889/211/2009, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 456/R/2015 a Curții de Apel Cluj.

Art. 2. Se aprobă însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9, întocmită de PFA Moldovan Ovidiu-Bogdan. ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 215 din 21 martie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Memoriu Tehnic

 • 1.    Adresa imobil: loc. Cluj-Napoca, str. Uliului, nr. 11, jud. Cluj.

 • 2.    Tipul lucrării: Documentație cadastrala pentru Modificare suprafața imobil.

 • 3.    Scurta prezentare a situației din teren:      ‘

Operațiuni in faza de documentare a lucrării: In faza de documentare a lucrării s-au studiat documentele puse la dispoziție de către solicitant si s-a consultat arhiva BCPI pentru verificare situației imobilului si vecinătăților

Localizarea si identificarea imobilului: Terenul este localizat in intravilanul loc.Cluj-Napoca, str. Uliului, nr. 11, jud. Cluj, identificat prin CF nr. 282345 Cluj-Napoca, nr.top: 21171/5, cu suprafața din acte de 723mp si măsurată de 583mp, in favoarea lui Statului Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, CIF 4305857, cu sediul in loc. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj, in cota de 229,65/723 parte, si Racz Anna-Maria, Tibad Marta-Indit si Tibad Marta-Krisztina, in cota 493,35/723 parte, iar prin prezenta documentație se solicita Modificarea suprafeței imobilului de la 723mp la 5 83mp, confonp realitatii din teren, si diminuarea cotei de proprietate a Statului Roman de la 229,65/723 parte, la 89,65/583 parte, conform HCL nr.............., si va rezulta după modificare, proprietatea Statului Roman, in cota de

89,65/583 parte, si a lui Racz Anna-Maria, Tibad Marta-Iudit si Tibad Marta-Krisztina, in cota 493,35/583 parte. In acest sens s-a emis HCL nr............< de către

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca care dispune Modificarea Suprafeței imobilului mai sus menționat si diminuarea cotei de proprietate a Statului Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Descrierea generala a construcțiilor: Casa din cărămidă acoperita cu țigla, cu 1 camera, 1 bucătărie; aflata in proprietatea Statului Roman, prin Consiliul Local al Municipiului

Cluj-Napoca.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale: Lucrarea a fost executată în sistem de proiecție WGS 84, iar

• •                                                                        ’t

prin transcalcul in sistem de coordonate Stereo 70 si Sistem de cote Marea Neagra 1975 folosind


efectuat cu

tțarul de


aparatura GPS-RTK Hi-Target V30, cu care s-a efectuat ridicarea corpului de proprietate prin metoda RTK cu utilizarea in timp real de corecții diferențiate provenind de la stafia de referința RGN-GNSS Cluj-Napoca prin seviciul ROMPOS. Ridicarea punctelor d ajutorul aparaturii GPS, si s-a determinat suprafața imobilului prin mșt^â coordonate si calculul suprafețelor se găsesc anexate.                  J DE           ~    \

DATA: Octombrie 2016Inventar coordonate puncte radiate

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

17

586835.888

389545.242

18

586830.723

389551.609

19

586822.125

389559.403

20

586813.082

389545.669

21

586803.024

389530.378

22

586815.187

389521.228

23

586816.411

389532.481

24

586823.015

389540.202

25

586813.507

389534.900

26

586820.104

389542.632

27

586826.642 ■■

389555.351

Sistem d

e proiecție Stereografic 1970

Sistem de cote Marea Neagra 1975

Data:

Octombrie 2016


întocmit:

Ing. Moldovan Ovidiu Bogdan aut. seriaCalculul suprafețelor

Parcela (lCc+2A)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

17

586835.888

389545.242

8.199

18

586830.723

389551.609

5.537

27

586826.642

389555.351

6.068

19

586822.125

389559.403

34.746

21

586803.024

389530.378

15.220

22

586815.187

389521.228

31.705

S(lCc+2A)=583.16mp P=101.475m

Parcela (CI)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

24

586823.015

389540.202

3.792

26

586820.104

389542.632

10.164

25

586813.507

389534.900

3.780

23

586816.411

389532.481

10.160

S(Cl)=

=38.47mp P

=27.895m

L-34-48-C-Q-3-II

întocmit: Moldovan Ovidiu Bogdan aut. CJ nr. 184         f

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA conform CFa imobilului situat in UAT Cluj-Napoca

SITUAȚIA ACTUALA

NR. CF

Nr.cad

Nr.top

Supr. (mp)

Descriere imobil

Proprietari

282345

Cluj-Napoca

21171/5

723

Teren in str.Uliului nr.7-9, cu C1: Casa din cărămidă, acoperit cu țigla, cu 1 camera, 1 bucătărie -

Statul Roman, in folosința Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

-in cota de 229,65/723 parte

Racz Anna-Maria Tibad Marta-ludit Tibad Marta-Krisztina

-in cota de 493,35/723 parte

TOTAL              723

SITUAȚIA PROPUSA

NR.CF

Nr.cad

Nr.top

Supr. (mp)

Descriere imobil

Proprietari

282345

Cluj-Napoca

21171/5

583

Teren in str.Uliului nr. 11, cu C1: Casa din cărămidă, acoperit cu țigla, cu 1 camera, 1 bucătărie

Statul Roman, in folosința Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

-in cota de 89,65/583 parte

Racz Anna-Maria Tibad Marta-ludit Tibad Marta-Krisztina

-in cota de 493,35/583 parte

TOTAL

583

întocmit:OVIDIO-

A,N


Recepționat:


intravilan scara l:5C0

Nr. codostrol:

Suprofoto mosuroto

Adresa imobilului

Nr. top: 21171/5

583mp

loc.Cluj-Napoca, str.Uliului, nr.11, jud.Cluj

Nr. C.F.: 282345 Cluj-Nopoco

UAT: Cluj-Napoca


Nr. porcela

Cotegorio de folosinto

Suprafața (mp)

Mențiuni

icc

Curți,construcții

460

Teren împrejmuit; CURTE si GRADINA

2A

Arabil

123

Total

583

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinotio

Suprafața constr. Io sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

38

Casa din cărămidă, acoperita cu țigla, cu 1 camera, 1 bucătărie

Total

38


.«RAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cere re

14475

Ziua

28

Luna

01

Anul

2016


Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                      Nr. cf vechi: 18020

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Uliului, nr. 7-9

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21171/5

Din acte: 723; Măsură ta:-

CONSTRUCȚII

Nr. Crt.

Nr.cadastral Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Cad: CI

Top: 21171/5-

Cluj-Napoca, Strada Uliului, nr. 7-9

Casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu 1 cameră, 1 bucătărie

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

14475 / 28.01.2016

Act administrativ nr. 1846, din 10.03.2008, emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 247/08-01-2016 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 34346/27-01-2016 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în rang serial câștigat cu nr. 5630/02.11.1956, dobândit prin Lege, cota actuala 1.531 / 4.820

Al        |

 • 1) statul român, în folosința

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în rang serial câștigat cu nr. 5630/02.11.1956, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al.l

 • 1) statul român, în folosința

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATE, restituire în natură, dobândit prin Lege, cota actuala 3.289 / 4.820

Al        1

 • 1) RACZ ANNA - MARI A

 • 2) TTBAD MARTA - IUDIT

 • 3) TIBAD MARTA - KRISZTINA

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

-
</) w

' c

§

' <? V) -TJ O) (D £ (fi * CT r~ț-S2 S qj (q (n

O- q. Q. î> =f CD

3.X 9;

> c 4

1 □. n>


n cu n <= ti -3 £ Si

2? £Vc

3 p


' St/

o o-

o /

<fl

n /

m

Q)c / âJ</

2


/ O

G)

/ O-

1 01

5

sJ

o/

0) cr i

V /

c /


Qj     1

0)

/-c

S; 1

0)

Kj

X /

M

JO /

cj

rt>       /

/A

Â?" /

/O)


profesiei