Hotărârea nr. 214/2017

Hotărârea 214/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 60 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321981.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - biserica parohială „învierea Domnului, str. Viilor nr. 33

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu biserica parohială „învierea Domnului, str. Viilor nr. 33 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul ni'. 149412 din 16.05.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - biserica parohială „învierea Domnului, str. Viilor nr. 33, beneficiară: Parohia Ortodoxă „învierea Domnului”;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 80337/344 din 28.03.2012, avizele organismelor teritoriale interesate precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - biserica parohială „învierea Domnului, str. Viilor nr. 33, beneficiară: Parohia Ortodoxă „învierea Domnului”, pentru realizarea unei biserici parohiale, pe terenul în suprafață de 2853 mp., proprietatea Parohiei Ortodoxe Române „învierea Domnului”.

Biserica va fi amplasată orientată pe direcția est-vest, retrasă cu min. 6 m. de la limita dinspre stradă a proprietății, la min. 5,0 m. față de limitele laterale și min. 10.0 m. față de limita posterioară. Clădirea va fi în stil tradițional, cu structura din beton și zidărie și finisaje specifice. Zona din fața intrării se va amenaja pentru buna desfășurare a ritualurilor religioase în incintă, fără afectarea circulației publice. Parcarea auto se rezolvă pe parcelă în număr maxim posibil. Incinta va fi amenajată și sistematizată vertical, vor fi făcute plantații perimetrale, dalaje, alei.

Se aprobă indicii urbanistici: POT max. = 30% și CUT max. ~ 0.7 ADC/mp. teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 214 din 24 mai 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)