Hotărârea nr. 212/2017

Hotărârea 212/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică aH municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 93, identificat prin nr. cad. 324137.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 494/2007

(concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca.

str. Deccbal nr. 66-68. în suprafață de 27 mp.. în vederea extinderii locuinței

doamnei Coroian Gabriela)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 494/2007

- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 97651 din 21.03.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 494/2007;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă dezlipirea parcelei cu nr. topo. 9693/2, înscris în C.F. nr. 282584 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 2370 Cluj-Napoca), teren situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Decebal nr. 66-68, în suprafață de 698 mp., în două parcele, respectiv:

  • - parcela nr. 1, cu nr. topo. 9693/2/1. teren în suprafață de 671 mp., urmând a fi reînscris în C.F. nr. 282584 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 2370 Cluj-Napoca), drept de proprietate în favoarea STATULUI ROMÂN în favoarea SFATULUI POPULAR al ORAȘULUI CLUJ;

  • - parcela nr. 2, cu nr. topo. 9693/2/2, teren în suprafață 27 mp., urmând a fi înscris în C.F. NOU. drept de proprietate în favoarea STATULUI ROMÂN în favoarea SFATULUI POPULAR al ORAȘULUI CLUJ.

Art.il. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 494/2007, care va avea următorul conținut:

„Art.l. (1) Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a parcelei cu nr. 2, teren în suprafață de 27 mp., cu nr. topo. 9693/2/2. urmând a fi înscrisă în C.F. NOU, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68. în favoarea doamnei Coroian Gabriela, având C.N.P.^^^^^^HI. în vederea extinderii locuinței.

(2) Asupra parcelei nr. 2 cu nr. topo. 9693/2/2, în suprafață de 27 mp. înscrisă în C'.F. NOU. drept de proprietate în favoarea S I AJULUI ROMÂN în favoarea SFATULUI POPULAR al ORAȘULUI CLUJ - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea doamnei Coroian Gabriela. având

Art.lll, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 212 din 16 mai 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)