Hotărârea nr. 211/2017

Hotărârea 211/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 59, identificate prin nr. cad. 323523 și 323889.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013

(aprobarea fondului de locuințe de serviciu), modificată prin Hotărârea nr. 15/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013 (aprobarea fondului de locuințe de serviciu), modificată prin Hotărârea nr. 15/2015 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Ovidiu Chifor, Ioan Pop și Gered Imre;

Analizând Referatul nr. 227619/451/16.06.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013;

Reținând avizul Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 15/2015, în sensul modificării listei imobilelor care constituie fondul de locuințe de serviciu al municipiului Cluj-Napoca. prin scoaterea imobilului înscris la poziția 9, imobil situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Cotită nr. 10 ap. 4. cu structura formată din 1 cameră. 1 bucătărie. 1 baie, cu S.U. de 22,53 m.p. cu p.i.c 11,25/100. înscris în CF nr. 259720-C1-U6, în vederea introducerii acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. cu destinația de locuință socială.

Art. II. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013. așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 15/2015, în sensul introducerii în fondul locuințelor de serviciu a două imobile respectiv:

  • - imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Florea nr. 27 ap. 6. având structura formată din 3 camere și dependințe, cu S.U. de 102,79 m.p.. înscrisă în CF nr. 130532 sub nr. topografic 9056/2/VI și

  • - imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. 1 Decembrie 1918 nr. 4 ap. 12, formată din 1 cameră și dependințe cu S.U. de 47.84 m.p. și balcon cu suprafața de 2.60 m.p, proprietate extratabulară a Statului Român.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte de ședință.

Nr. 211 din 9 iulie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)