Hotărârea nr. 210/2017

Hotărârea 210/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voievodul Gelu nr. 1B provizoriu, identificat prin nr. cad. 323369.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 151/2013 (includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în folosință gratuită, Filialei Interjudețene Cluj - Bistrița a U niunii Artiștilor Plastici, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 151/2013 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia. C’soma Botond. Horvath Anna. Moisin Radu, Mureșan Adrian. Popa Adrian;

Analizând Referatul nr. 130451/17.04.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 151/2013;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia precum și ale art. 874 și 875 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘT E:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 3. alin (2) al Hotărârii nr. 151/2013 privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în folosință gratuită. Filialei Interjudețene Cluj - Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ap. 2, care va avea următorul conținut:

„(2) Imobilul se dă în folosință gratuită pe durata existenței Filialei Interjudețene Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici ca organizație profesională nonguvernamentală. Iară scop patrimonial, beneficiară a atributului de utilitate publică, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani".

Art. II. Restul prevederilor Hotărârii nr. 151/2013 rămân nemodificate.

Art. 111. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte de ședință.

Ec. Claudia Anastase

Nr. 210 din 16 mai 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)