Hotărârea nr. 209/2017

Hotărârea 209/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 25, identificat prin nr. cad. 324214.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial nr. 65, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, bloc 3, înscris în C.F. nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 139961 Cluj),

sub nr. topo. 23708/2/LXV

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial nr. 65, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, bloc 3, înscris în C.F. nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 139961 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/LXV - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 170600 din 15.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial nr. 65, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, bloc 3, înscris în C.F. nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 139961 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/LXV, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 27/1424 parte din terenul în suprafață de 1424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. Piața Mărăști, înscris în C.F. nr. 256277 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 127973 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/S, teren aferent spațiului comercial nr. 65, înscris în C.F. nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 139961 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/LXV. în favoarea S.C. SCHIESSL FRIGOTEHNIC ROMANIA S.R.L. identificată prin C.U.I. 10770660, începând cu data de 30.05.2013.

(2) Asupra cotei de 27/1424 parte din terenul în suprafață de 1424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. Piața Mărăști, înscris în C.F. nr. 256277 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 127973 Cluj), sub nr. topo. 23708/2/S. drept de proprietate STATUL ROMÂN - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea S.C. SCHIESSL FRIGOTEHNIC ROMANIA S.R.L. identificată prin C.U.I. 10770660.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Ec. Florin-Valentin Gliga

Nr. 209 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)