Hotărârea nr. 207/2017

Hotărârea 207/2017 - Vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordul asocierii titularului Contractului de închiriere nr. 1940/12.01.2000, cu doamna doctor Moldovan Laura Adina, în vederea desfășurării activității de medicină dentară, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul asocierii titularului Contractului de închiriere nr. 1940/2000, cu doamna doctor Moldovan Laura Adina, medic stomatolog autorizat, în vederea desfășurării activității de medicină dentară, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 2, demisol - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Claudia Anastase, Adrian Mureșan, Csoma Botond și Adrian Popa;

Analizând Referatul nr.161956 din 09.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acordul asocierii titularului Contractului de închiriere nr. 1940/2000, cu doamna doctor Moldovan Laura Adina, în vederea desfășurării activității de medicină dentară, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru asocierea în participație a titularului Contractului de închiriere nr. 1940/2000, dl. Moldovan Ioan, cu doamna doctor Moldovan Laura Adina, în vederea desfășurării activității de medicină dentară, în următoarele condiții:

  • a) asocierea în participație nu poate dobândi personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoană distinctă de persoana asociaților;

  • b) doamna doctor Moldovan Laura Adina, cu care titularul contractului de închiriere se va asocia, nu va beneficia de niciun drept conferit de Contractul de închiriere nr. 1940/2000, așa cum a fost modificat și completat prin acte adiționale și nu se va obliga decât față de cei cu care a contractat;

  • c) în toate actele cu privire la asocierea în participație cu doamna doctor Moldovan Laura Adina, să se prevadă o clauză conformă cu prevederile de la litera b; în caz contrar, orice act încheiat de către titularul Contractului de închiriere nr. 1940/2000. devine anulabil la solicitarea locatorului;

  • d) contractul de asociere în participație ce se încheie între dl. Moldovan Ioan și doamna doctor Moldovan Laura Adina, va avea ca obiect asocierea părților în vederea desfășurării activității de medicină dentară, cu menținerea destinației prevăzută în Contractul de închiriere nr. 1940/2000, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24, demisol;

  • e) titularul Contractului de închiriere nr. 1940/2000, dl. Moldovan Ioan, are obligația ca în termen de 15 zile de la semnarea contractului de asociere în participație cu doamna doctor Moldovan Laura Adina să notifice și să transmită acest document Municipiului Cluj-Napoca, respectiv să-l înregistreze la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de aprobare a acordului de asociere; în cazul în care contractul de asociere nu corespunde condițiilor impuse de către Consiliul local, asociaților li se va pune în vedere ca, în termen de 10 zile de la data înregistrării contractului de asociere, să procedeze la modificarea și completarea acestuia conform condițiilor expuse în prezentul referat;

  • f) în cazul în care, titularul Contractului de închiriere nr. 1940/2000, dl. Moldovan Ioan, nu va depune contractul de asociere în participație în condițiile mai sus precizate, persoana juridică/fizică, care va fi găsită cu ocazia verificării spațiului, va fi considerată că ocupă imobilul fără a deține un titlu, urmând a fi aplicate dispozițiile Hotărârilor nr. 48/2010 și 118/2010;

  • g) termenul contractului de asociere în participație nu poate fi mai îndelungat decât termenul prevăzut de Contractul de închiriere nr. 1940/2000, cu posibilitatea de prelungire concomitent cu prelungirea termenului de locațiune;

  • h) termenul contractului de asociere în participație va curge de la data la care Municipiul Cluj-Napoca va confirma îndeplinirea condițiilor cu privire la acordul de asociere în participație, raportat la clauzele obligatorii stabilite în hotărârea deliberativului local.

Art.2 Cu—îndeplinirea

Direcția patrimoniul


municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 207 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)