Hotărârea nr. 206/2017

Hotărârea 206/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 283747 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 133185), cu nr. topo. 23542/2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014 (repartizarea locuințelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorități pentru anul 2014, aprobată prin Hotărârea nr. 53/2014)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Bocșe Ligia, Gered Imre, Chifor Lazăr Ovidiu și Pop Ioan;

Analizând Referatul nr. 173008/16.05.2014 al Serviciului Administrare spații, terenuri din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se completează Anexa la Hotărârea nr. 142/2014, cu pozițiile 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Locuințele vor fi predate după efectuarea lucrărilor de reparații / igienizare, chiria urmând a fi percepută de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Nr. 206 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 206/2014


LISTĂ DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN ÎNCHIRIERE,

A LOCUINȚELOR SOCIALE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, PERSOANELOR AFLATE ÎN LISTA DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2014 LA POZIȚIILE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, APROBATĂ PRIN HCLNR. 53/2014

Nr. CRT.

TITULAR REPARTIȚIE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN ÎNCHIRIERE

POZIȚIA ÎN LISTA FINAL, DE PRIORITĂPENTRU ANU 2014

L T

IMOBILUL CARE FACE OBIECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR.

ETAJ

NR.

APARTAMENT

SUPRAFAȚA UTILĂ (MP)

1

KEREKES IMRE PETER

4

Andrei

Mureșanu

13

DS.

1

48,50

2

SUCIU MELIC ROZALIA

5

Dorobanților

42-44

-

1 A

23,93

3

POTRA MARIN TEODOR

6

AI bac

21

P

8

15,28

4

MUREȘAN PETRU

7

Croitorilor

29

-

4

12,89

5

ALB SON IA MARI A

8

Timișului

73

1

6

37,86

6

HETEA ANDREEA IOANA

9 ----

Anina

39 B

-

2

55,15

7

KELEMEN PA VEL

y

\ Detunata

11

-

89

29,81

8

IANGO CIABA

W&

** \ Zambilei

> 1

21

-

100

10,40

* /