Hotărârea nr. 203/2017

Hotărârea 203/2017 - Aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.), pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul-Cluj Napoca, Grup V”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca. Grup V”. în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 - proiect din inițiativa viceprimarului Gheorghe Șurubaru;

Analizând Referatul nr. 118708/08.04.2013 al Serviciului Investiții și Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca. Grup V”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup V” care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1.

Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 4.957.214.45 lei. din care 2.794.920.12 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 1.863.287.84 lei (din care 931.641.59 lei revine asociațiilor de proprietari).

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca. în valoare de 299.006.49 lei , inclusiv TVA aferent (din care 59.801.30 lei revine asociațiilor de proprietari).

  • (4) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință, .Ir. Csoma Botond

Nr. 203 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)