Hotărârea nr. 20/2017

Hotărârea 20/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 322071, 323447 și 323464.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 322071, 323447 și 323464

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 322071, 323447 și 323464 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12760/453/16.01.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 322071, 323447 și 323464;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 322071, înscris în CF nr. 322071 Cluj-Napoca, cu suprafața de 14 mp., nr. cad. 323447, înscris în CF nr. 323447 Cluj-Napoca, cu suprafața de 26 mp. și nr. cad. 323464, înscris în CF nr. 323464 Cluj-Napoca, cu suprafața de 6 mp.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilelor identificate la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării profilului străzii Veseliei, așa cum acesta este reglementat prin P.U.G.-2014.

(2) Imobilele vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 20 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)