Hotărârea nr. 199/2017

Hotărârea 199/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 696/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, proprietatea petenților Parastie Mirella Monica, Lazar Ionel-Liviu și Lazar Livia).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Universității „Babeș-Bolyai” pentru susținerea proiectului de cercetare „Comportamente și atitudini pentru sănătate în rândul tinerilor”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Universității „Babeș-Bolyai” pentru susținerea proiectului de cercetare „Comportamente și atitudini pentru sănătate în rândul tinerilor”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa viceprimarului Gheorghe Șurubaru;

Analizând Referatul nr. 54747 din 2.04.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Universității „Babeș-Bolyai” pentru susținerea proiectului de cercetare „Comportamente și atitudini pentru sănătate în rândul tinerilor”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând dispozițiile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 860/2005, precum și prevederile Protocolului de colaborare, înregistrat sub nr. 39534/1/1.02.2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Universității „Babeș-Bolyai” pentru susținerea proiectului de cercetare „Comportamente și atitudini pentru sănătate în rândul tinerilor”, în conformitate cu Protocolul de colaborare, înregistrat sub nr. 39534/1/1.02.2013.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Direcția Economică.


Contrasemnează:  Secretarul pfunicipiului, Jr. Auror ărmure


Nr. 199 din 9 aprilie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)