Hotărârea nr. 198/2017

Hotărârea 198/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 696/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, proprietatea domnului Floruț Florin Dan și a doamnei Roșca Daciana).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr. 71/2013

(includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de revocare a Hotărârii nr. 71/2013 (includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 116.180/804/04.04.2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 71/2013;

în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările Și completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, (r2), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 114/1996 privind locuințele (r2), cu modificările Și completările ulterioare;

Luând în considerare faptul că Hotărârea nr. 71/2013 nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (6) lit. „a”, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, (r2), cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 71/2013 privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială Și medicală, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.

Art 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidenta Proprietății și Direcția Economică.Secretarul municipiului,

Jr. AURORAJĂRMURE

Nr. 198 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)