Hotărârea nr. 197/2017

Hotărârea 197/2017 - Otărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Brehar Ioan Iacob și a doamnei Brehar Ana).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea post-mortem a titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” muzicianului Janos Korossy

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” muzicianului Janos Korossy - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Csoma Botond, Gered Imre, Horvâth Anna și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 396098 din 09.01.2014 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune conferirea post-mortem a titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” muzicianului Janos Korossy;

Luând în considerare curriculum vitae al muzicianului Janos Korossy, recomandările prezentate și strălucita activitate culturală, prin care a contribuit Ia impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 8, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se conferă post-mortem titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” muzicianului Janos Korossy.


Contrasem Secretarul

Jr. Aurq$jRoș£a,


Nr. 197 din 29 mai 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi, prin vot secret)