Hotărârea nr. 195/2017

Hotărârea 195/2017 - Revocarea Hotărârii nr. 704/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 23-25, proprietatea doamnei Brehar Ana).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L nr. 704/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 23-25, proprietatea domanei BREHAR ANA)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 704/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2, situat în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr.

• •

23-25 proprietatea domanei BREHAR ANA) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 29285/488/09.02.2017 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune revocarea H.C.L nr. 704/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 23-25 proprietatea domanei BREHAR ANA;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 coroborat cu art. 455 și art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de’specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. "c", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă revocarea H.C.L nr. 704/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 23-25, proprietatea domanei BREHAR ANA, urmare a admiterii Plângerii prealabile înregistrată sub nr. 29285/3/20.01.2017.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 195 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)