Hotărârea nr. 194/2017

Hotărârea 194/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 661/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, proprietatea doamnei Konczwald Zsuzsanna).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind revocarea în parte a H.C.Lnr. 661/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Piața Unirii nr. 13, proprietatatea domanei KONCZWALD ZSUZSANNA)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a H.C.L nr. 661/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 24 și 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Piața Unirii nr. 13, proprietatatea domanei KONCZWALD ZSUZSANNA) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68380/488/13.02.2017 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune revocarea în parte a H.C.L nr. 661/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 24 și 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Piața Unirii nr. 13, proprietatatea domanei KONCZWALD ZSUZSANNA);

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 coroborat cu art. 455 și art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. "c", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă revocarea în parte a H.C.L nr. 661/2016 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 24 și 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Piața Unirii nr. 13, proprietatatea domanei KONCZWALD ZSUZSANNA, urmare a admiterii Plângerii prealabile înregistrată subnr. 68380/49/08.02.2017.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 194 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)