Hotărârea nr. 190/2017

Hotărârea 190/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 705/2016 (majorarea cu 500% a impozitului, începând cu anul 2017, pentru ap. 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, proprietatea S.C. Nico Claus Import Export S.R.L.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, in anul fiscal 2014, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută ia nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „in clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 113616/49/31.03.2014 al Direcției de impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază în anul fiscal 2014 de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde”;

Reținând prevederile:

Legeii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată și modificată;

Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei - privind aplicarea art. 107 și ari. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013;

O.U.G. nr. 117/21.12.2006 - privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată și modificată prin Legea nr. 137/17.05.2007 - pentru aprobarea O.U.G. nr. 117/21.12.2006 - privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat;

H.G. nr. 651/2006 - privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat în perioada 2006 -2013;

Liniile directoare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/01.10.2004;

Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, modificată;

Legea nr. 215/2001 - privind adminisrația publică locală, republicată și modificată, art. 125 alin.(l) și (2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 - privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată;

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

O.G. nr. 92/2003 - privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1050/2004 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 - privind Codul de procedură fiscală;

art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 - privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare;

pct 221A1 din H.G. nr. 44/2004 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 - privind Codul fiscal, modificată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, .39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde”, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bugetul Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde”, în cuantum de 600.000 lei, valoarea în Euro fiind de 133.684 euro, la un curs al BNR de 4.4882 lei din data de 03.01.2014, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta schemă de ajutor de minimis se fundamentează pe prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și sunt exceptate de la obligația notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de documentul sus-menționat.

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 24 mai 2012 își încetează valabilitatea începând cu anul fiscal 2015.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de impozite și taxe

locale.


PREȘEDINTE DE ȘEDINJ. Ec. Florin -ValențurTili


Nr.l90din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 190/2014

PROCEDURA

privind implementarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde”.

 • 1. Dispoziții generale

 • (1) Prezenta procedură instituie o Schemă de ajutor de minimis denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde”.

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 -privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013;

 • (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013;

 • (4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca și va fi adoptată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

2. Obiectivul și scopul schemei

Obiectivul prezentei scheme constă în susținerea contribuabililor care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, învestesc sume considerabile în imobilele-clădiri pentru o performanță energetică superioară si dețin o certificare oficială, recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca fiind „clădire verde”. Avantaj ele create asupra mediului, cele de natură economică și socială care vizează direct îmbunătățirea nivelului de trai prin valorificarea eficientă a potențialului regional si local, îndrituiesc autoritățile administrației publice locale să ia masuri de promovare a acestor deziderate prin unele facilități fiscale .

Municipalitatea clujeană urmărește impulsionarea si diversificarea activitatilor economice, stimularea investițiilor in sectorul privat, si nu in cele din urma imbunatatirea nivelului de trai si a condițiilor de viata. In scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice si durabile, prin valorificarea eficienta a potențialului regional si local, autoritatile administrației publice locale pot lua masuri de promovare a îmbunătățirii condițiilor de viata, economice și de mediu.

Protecția si conservarea mediului înconjurător este una dintre cele mai importante probleme ale umanității, societatea fiind nevoita să facă eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de creșterea economică. Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului fără a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare, este un obiectiv fundamental, iar in vederea atingerii acestui obiectiv, trebuie ca politicile economice, sociale și de mediu să fie abordate împreuna, la toate nivelurile.


3 Baza legală

 • (1) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013. art.l, teza finală;

 • (2) O.U.G. nr. 117/2006 - privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat aprobate prin Legea nr. 137/2007;

 • (3) O.G. nr. 92/2003 - privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) H.G. nr. 1050/2004 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 -privind Codul de procedură fiscală;

 • (5) art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 - privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • (6) pct 221A1 din H.G. nr. 44/2004 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 - privind Codul fiscal, modificată.

4. Autoritatea publică competentă să implementeze schema

Autoritatea publică ce implementează prezenta schemă de ajutor de minimis este Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului Chij-Napoca.

 • 5. Domeniul de aplicare

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:

 • a) întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele de pescuit și acvacultură, reglementate de Regulamentul Consiliului ( CE ) nr. 104/2000 publicat în Jurnalul Oficial al UEL 17/21.01.2000;

 • b) intreprinderile care își desfășoară activitatea în producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene;

 • c) întreprinderile care îșă desfășoară activitatea în transformarea și comercializarea produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituire a Comunității Europene în următoarele cazuri:

 • 1. când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

 • 2. când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

 • d) activitățile legate de export către state terțe sau state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) activitățile care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate;

 • f) întreprinderile care activează în sectorul cărbunelui, așa cum este definit în Regulamentul Comisie Europene nr. 1407/2002[LSI];

 • g) intreprinderile pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă, care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport marfă contra cost;

hjîntreprinderile aflate în dificultate, definite conform Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. C244/01.01.2004. [LS2]

5. Definiții

în sensul prezentei procedurii următorii termeni se definesc astfel:

 • a)Produse agricole - desemnează produsele listate în Anexa 1 a Tratatului Comisiei Europene, cu excepția produselor piscicole;

bjTransformarea produselor agricole - înseamnă o operațiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemea un produs agricol, cu excepția activităților agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

c)Comercializarea produselor agricole - înseamnă deținerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori și a oricărei activități constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

dlRata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe Internet; e)Furnizor - In cadrul prezentei scheme, este Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;

fiîntreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

gllntrepriudere unică-include toate întreprinderile, inclusiv cele între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(gl) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(g2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(g3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(g4) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

 • h) întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la aliniatul (g) literele (gl )-(g4) sunt considerate întreprinderi unice.[LS3].

 • i) Alocare specifică individuală - valoarea totală a ajutorului de minimis-maximum 200.000 euro pentru trei ani fiscali consecutivi( 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs);

jllnvestitie - valoarea capitalizată a clădirilor construite în baza unei autorizații de construire în condițiile legii;

kllnvestitor - persoana juridică română, organizată conform Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

riProfil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor corespunzător clasificației activităților din economia naținală cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

6. Durata schemei de ajutor de minimis

Prezenta schemă se aplică în perioada 01.01.2014-31.12.2014, până la epuizarea integrală bugetului aprobat.

7. Beneficiarii și bugetul schemei

 • (1) Numărul estimat de beneficiari este de aproximativ 10, acesta putând fi extins până la epuizarea bugetului schemei.

 • (2) Valoarea totală a ajutorului de minimis (bugetul schemei) ce poate fi acordat în cadrul prezentei scheme, în anul fiscal 2014, este de 600.000 lei.

 • (3) Valoarea în Euro a ajutorului de minimis acordat în temeiul prezentei scheme este de 133.684 euro, la un curs al BNR de 4.4882 lei din data de 03.01.2014.

 • (4) De prevederile prezentei scheme beneficiază persoanele juridice angajate total sau parțial în activități comerciale, indiferent de forma de organizare, inclusiv instituțiile publice în calitatea lor de „ întreprinderi ”, pentru activitatea economică pe care o desfășoară.

8.Condiții de eligibilitate a schemei

 • (1) Măsurile de sprijin fianciar acordate prin prezenta schemă sunt impozitul/taxa pe clădiri aplicată la nivel de 0.25% din valoarea impozabilă a acestora, respectiv nivelul minim al cuantumului stabilit de Codul fiscal.

 • (2) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

dețin/administrează o clădire certificată și recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde”.

sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la Registrul Comerțului ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ca societăți cooperatiste în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care desfășoară activități economice pe teritoriul României și au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca;

nu se află în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

nu este întreprindere în dificultate, în sensul privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/01.10.2004;[LS4]

nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, așa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor ). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

 • (3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, persoanele juridice angajate parțial în activități economice, trebuie să țină evidențele contabile separate față de celălalte activități desfășurate (contabilitatea trebuie să evidențieze separat cheltuielile, veniturile și rezultatele aferente acestei activități, nefiind permisă subvenționarea încrucișată ).

9.Modalități de implementare a schemei

 • (1) Pentru a beneficia de prezenta schemă de ajutor, contribuabilii au obligația de a depune declarație de impunere însoțită de următoarele documente justificative:

 • a) Certificatul de performanță energetică „clasa energetică A”

 • b) Certificatul internațional „Clădirea verde” recunoscut la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB);

 • c) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții eliberat de Serviciul de Urbanism;

 • d) Declarația de conformitate eliberată de Consiliul Român Pentru Clădiri Verzi;

 • e) Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în ultimul an fiscal și în cei doi ani fiscali anteriori, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare;

 • f) Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății cu privire la faptul că nu este societate în dificultate. în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea Întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C244/01.10.2004.[LS5]

 • g) Ordinea acordării ajutorului este cea a depunerii cererilor însoțite de toate documentele enumerate mai sus.

 • (2) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de diferența dintre impozitul/taxa pe clădiri aplicată la nivel de 0,25% din valoarea impozabilă a acestora, respectiv nivelul minim al cuantumului stabilit de Codul fiscal și impozitul/taxa de 1% din valoarea impozabilă a acestora, stabilită pentru ceilalți contribuabili persoane juridice.

 • (3) In cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru aceea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (4) Serviciul de specialitate va verifica îndeplinirea condițiilor prezentei Scheme.

 • (5) în cazul societăților comerciale care au ca obiect de activitate secundar, activități exceptate de prezenta schemă, se va verifica dacă în declarația pe propria răspundere [LS6]se precizează expres că societatea nu desfășoară activități comerciale dintre cele exceptate, prevăzute ca obiect secundar de activitate în actul de constituire al acesteia; în cazul în care în declarația pe propria răspundere se face referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declarații complete, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activitățile exceptate și se va verifica în contabilitatea beneficiarului dacă societatea obține venituri din aceste activități. în cazul în care societatea nu desfășoară activități din cele exceptate, dacă îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta schemă, va beneficia de prevederile acesteia. în situația în care, în urma verificărilor, va rezulta că societatea efectuaeză activități din cele exceptate, înscrise ca obiect secundar de activitate în statut, aceasta nu va beneficia de ajutorul de minimis.

 • (6) în cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis, prin serviciul de specialitate, îi comunică în scris acest lucru.

10. Transparența și monitorizarea prezentei cereri

 • (1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de furnizor, are obligația de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă.

11. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis

 • (1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa contribuabilii beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și despre caracterul său de minims, făcând referire expresă la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

 • (2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 436/28.06.2007.

 • (3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

 • (4) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor instituite prin prezenta schemă precum și prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (5) Furnizorul, prin serviciul de specialitate are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

 • (6) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

 • (7) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (8) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (9) Furnizorul, prin Direcția de impozite și taxe locale, va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura de pregătire a notificării și informării.