Hotărârea nr. 188/2017

Hotărârea 188/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 664/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 12, proprietatea Corvinul Restaurant S.R.L.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.635.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 cultelor religioase, conform Hotărârii nr. 606/2013 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.635.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 cultelor religioase, conform Hotărârii nr. 606/2013 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anna Horvâth, Ligia Mihaiu, loan Pop, lrimie Popa și Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 135439 din 15.04.2014 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 2.635.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități non-profit de interes local ale cultelor religioase, pentru proiecte locale, conform Anexei;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă alocarea sumei de 2.635.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru cultele religioase din municipiul Cluj-Napoca, conform Hotărârii nr. 606/2013 prin care s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 188 din 28 aprilie 2014

(1 lotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca                     Anexa la Hotărârea nr. 188/2014

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

.Nr. ctr.

Parohia sau cultul religios

Destinație sumă

Suma alocată lei

1.

Seminarul Teologic Ortodox

Construire campus și Centrul „Sf Nectarie”

120.000

2.

Catedrala Ortodoxă Mitropolitană

Pictura în tehnica mozaic

160.000

3.

Campus teologic ortodox „Nicolae

Ivan”

Instalații încălzire și climatizare

100.000

4.

Parohia Ortodoxă „Sf. Ap. Petru și Pavel”

Construire biserica parohială

300.000

6.

Parohia Ortodoxă „învierea

Domnului”

împrejmuire biserică și amenajări exterioare

200.000

7.

Parohia Ortodoxă „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir”

Reabilitare volumetrică și structurală a bisericii

20.000

8.

Parohia Ortodoxă „Sf. Apostol Matei”

Finalizare lucrări la 2 turle

20.000

9.

Parohia Ortodoxă „Soborul Maicii Domnului”

Extindere biserică și amenajări exterioare

100.000

10.

Parohia Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare”

Construire lăcaș nou de cult

20.000

11.

Parohia Ortodoxă „Sf. Mihail și Gavril”

Casa parohială și Centrul pentru tineret

10.000

12.

Parohia Ortodoxă „întâmpinarea

Domnului”

Pictura și placare cu piatră a fațadei

10.000

13.

Parohia Ortodoxă „Sf. Arhanghel Mihail”

Amenajări exterioare și tencuire

10.000

14.

Parohia Ortodoxă „Sf. Ioan Gură de Aur”

Amenajare suprastructura si zidărie

100.000

15.

Parohia Ortodoxă „Sf. Petru și Pavel” Valea Chintăului

Construcție biserică

100.000

16.

Parohia Ortodoxă „Sf. Apostol loan”

Finalizare demisol și instalații

100.000

17.

Parohia Ortodoxă „Buna Vestire”

Lucrări exterioare la Casa Parohială

10.000

18.

Parohia Ortodoxă „înălțarea

Sfintei Cruci”

Lucrări interioare și exterioare la biserică

10.000

19.

Parohia Ortodoxă „Pogorârea

Sfântului Duh”

Pictura bisericii

10.000

20.

Episcopia Romană Unită cu Roma, Greco-Catolică

Finalizare lucrări et. 1-2 clădire liceu LM.Klein

400.000

21.

Parohia Romano-Catolică Cluj-Mănăștur

Consolidare zid de sprijin pe dealul Calvaria

30.000

22.

Parohia Romano-Catolică Sf. Mihail

Reabilitare poartă''^ țșână v\, edificiul din P/ațe-l>jniri1'rir.t5/

95.000

L

23.

Parohia Romano-Catolică Sf. Maria

Reparații și at'nEn4țjări,;§ilqri și exterioare;la hișerț^^’A

\ * oare

24.000

24.

Eparhia romano-catolică. Oficiul

Provincial al Franciscanilor

Intervenții de Urgență la Mănăstirea Franciscană

24.000

25.

Eparhia Reformată din Ardeal

Reabilitare Liceu Teologic Reformat Cluj

139.000

26.

Parohia Reformată nr. 11 Cluj-

Napoca

Reparații și finisaje exterioare

62.000

27.

Parohia Reformată nr. XI Cluj-

Napoca

Corp de legătură și reamenajare parohie

62.000

28.

Biserica Adventista de ziua a Șaptea „Dynamis”

Lucrări la Centrul cultural adventist și grădinița adventistă

15.000

29.

Biserica penticostală 15 „Logos”

Reabilitare fațadă și tencuială

64.000

30.

Episcopia Unitariană

Restaurare imobil din Bd.21

Dec. 1989 nr.9

100.000

31.

Biserica Evanghelică Lutherană

Reabilitare Sala de rugăciuni

50.000

32.

Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Cluj

Reparații garduri și igienizare cimitire

20.000

33.

Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Cluj

Monumentul Flolocaustului

150.000

TOTAL LEI

2.635.000