Hotărârea nr. 186/2017

Hotărârea 186/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 660/2016 (majorarea cu 500% a impozitului, începând cu anul 2017, pentru ap. 2A și 2C din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, proprietatea S.C. Pescarul Restaurant Bar S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea în parte a H.C.L nr. 660/2016 (majorarea cu 500% a impozitului, începând cu anul 2017, pentru ap. 2A și 2C din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3 proprietatea S.C.

Pescarul Restaurant Bar S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a H.C.L nr. 660/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2A și 2C, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49160/488/09.02.2017 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune revocarea în parte a H.C.L nr. 660/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2A și 2C, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3);

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8 coroborat cu art. 455 și art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. "c", 39 alin: 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art: 1. Se aprobă revocarea-în parte a H.C.L nr. 660/2016 privind majorarea cu 500 % a-impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2A și 2C, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, urmare a admiterii Plângerii prealabile înregistrată sub nr. 49160/49/03.02.2017 de către petenta Societatea Pescarul Restaurant Bar Srl.