Hotărârea nr. 185/2017

Hotărârea 185/2017 - Revocarea în parte a Hotărârii nr. 660/2016 (majorarea cu 500% a impozitului, începând cu anul 2017, pentru ap. 2B din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, proprietatea S.C. Conarh Design S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Consolidarea clădirii Școlii Nicolae Iorga din str. Maramureșului nr. 151"

Consiliul local al municipiului întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții; "Consolidarea clădirii Școlii Nicolae Iorga din str. Maramureșului nr. 151" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51808/443/21.03.2014 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Consolidarea clădirii Școlii Nicolae Iorga din str. Maramureșului nr. 151";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Consolidarea clădirii Școlii Nicolae Iorga din str. Maramureșului nr. 151", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 185 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 185/2014

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Consolidarea clădirii Școlii Nicolae Iorga din str. Maramureșului nr. 151"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: lud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr.151

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 191.525 lei (fara TVA)/( 42.795 EURO) din care C+M: 162.371 lei (fara TVA) / ( 36.281 EURO) (cursul euro publicat de BNR la data de 20.12.2013,1 euro = 4,4754 lei)

Anul construcției: 1965

Regim înălțime: P+ IE

S construita clădire: 601,6 mp.

S desfășurată clădire : 1203,2 mp

S utilă : 1083,8 mp valoarea de inventar a clădirii 1.301.888 lei

Surse de finanțare: bugetul local și alte surse conform legii.

Durata de realizare a investiției: trei luni, din care doua luni execuția lucrărilor.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției întocmit conform HG nr.28/2008, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.