Hotărârea nr. 183/2017

Hotărârea 183/2017 - Aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare aleea CIOPLEA în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare aleea CIOPLEA, în municipiul Cluj-Napoca“-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133158441/14.04.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare aleea CIOPLEA, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare aleea CIOPLEA, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 183 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREANR. 183/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Modernizare aleea CIOPLEA în municipiul CIuj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- aleea CIOPLEA

Lungime stradă:

L =  511,49 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 2.220,00 mp

Suprafață carosabilă cu ranforsare:

S = 970,00 mp

Suprafață trotuar:

S = 1.570,00 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S = 4.760,00mp

  • •  Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)                                     - 1.264,505 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 1.247,529 mii RON

  • •  Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

*                                                      ’l

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Aleea Cioplea , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.12.2013 1EURO= 4.4780 lei

Nr.

Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii buip

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0 000

0.000

0 000

0 000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0 000

0.000

0 000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.117

1.200

6.200

1.385

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C+M

1.996

0.446

0.479

2.475

0.553

TOTAL CAPITOL 3

6.996

1.662

1.679

8.676

1.937

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,247.529

278.591

299.407

1,546.936

345.452

4 2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4 6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,247.629

278.691

299.407

1,646.936

346.462

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stat în C-ții. 0.8%C+M

9.980

2.229

0.000

9.980

2 229

5.2.2 Casa constructorului 0.0%C*M

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

9.980

2.229

0.000

9.980

2.229

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

6.2

Probe tehnologice

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

TOTAL GENERAL

1,264.606

282.382

301.086

1,566.691

349.618

DIN CARE C+M

1,247.529

278.691

299.407

1,646.936

346.462

NOTA: