Hotărârea nr. 182/2017

Hotărârea 182/2017 - Aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI . CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

"Modernizare strada PORUMBULUI, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: "'Modernizare strada PORUMBULUI, în municipiul Cluj-Napoca", - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 134444/441/14.04.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: "Modernizare strada PORUMBULUI, în municipiul Cluj-Napoca";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: "Modernizare strada PORUMBULUI, în municipiul Cluj-Napoca", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Tnte de ședință, -Vjnentin’Gliga


Nr. 182 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 182/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMIC1 AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

"Modernizare strada PORUMBULUI, în municipiul Cluj-Napoca^

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA PORUMBULUI

Lungime stradă:

L = 144,877 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 1.060,00 mp

Suprafață carosabilă accese proprietăți:

S = 200,00 mp

Suprafață trotuar:

S = 680,00 mp

Suprafață construită (carosabil + trotuar):

S= 1.760,00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

- 434,065 mii RON

-424,985 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 3 luni.

■3

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite ca această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Porumbului , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Cure BCE din 20.12.2013 1EURO= 4.4780 lei


Nr. Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR Si SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii auro

mii iei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

O.ODD

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

O.DOO

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.117

1.200

6.200

1.385

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C+M

0.680

0.152

6. *163

0.643

0.188

TOTAL CAPITOL 3

5.680

1.268

1.363

7.043

1.673

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalații

424.985

94.905

101.996

526.962

117.682

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

o.ooo

0.000

O.DOO

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

O.DOO

TOTAL CAPITOL 4

424.986

94.905

101.998

626.982

117.682

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

0.000

0.000

0.000

o.ooo

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stal Tn C-țll. 0.8HC+M

3.400

0.759

0.000

3.400

0.759

5.2.2 Casa constructorului 0.0%C+M

0.000

0.000

0.000

0.000

O.OOO

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

0.000

0.000

0.000

O.OOO

0.000

TOTAL CAPITOL 5

3.400

0.759

0.000

3.400

0.769

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste s

predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

O.DOO

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

434.086

96.933

103.360

637.426

120.014

DIN CARE C+M

424.986

94.906

101.996

626.982

J 17.682NOTA:

Deviz general întocmit in preturi oferta