Hotărârea nr. 181/2017

Hotărârea 181/2017 - Atribuirea contractului „Întreținere, amenajare a spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca”, de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTÂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare ALEEA GURGHIU , în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare ALEEA GURGHIU în municipiul Cluj-Napoca“-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 134254/441/14.04.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare ALEEA GURGHIU în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare ALEEA GURGHIU, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția

■Economică.


Nr. 181 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 181/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOM1CI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare ALEEA GURGHIU, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- ALEEA GURGHIU

Lungime stradă:

L = 373.64 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S= 1.862,00 mp

Suprafață parcari cu sistem rutier nou:

S = 1.897,00 mp

Suprafață carosabilă accese proprietăți:

S = 539,00 mp

Suprafață trotuar :

S= 1.652,00 mp

Suprafață construită (carosabil +parcări+ trotuar):

S = 5.950,00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

  • - 1.473,177 mii RON

  • - 1.454,216 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 4 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:


Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Aleea Gurghiu , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.12 2013 1EURO= 4.4780 lei

Nr. Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0 000

0 000

0.000

13

Amenajări pentru protecția mediului

0 000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0 000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de a vize,acorduri si autorizații

5.000

1.117

1.200

6.200

1.385

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0000

0 000

0.000

0.000

3.5

Consultantă

0.000

0.000

0.000

0000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C+M

2.327

0.520

0.558

2.885

0 644

TOTAL CAPITOL 3

7.327

1.636

1.758

9.085

2.029

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.454 216

324.747

349.012

1,803.228

402.686

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0000

0.000

0.000

0.000

4 3

litflaje , echipamente tehnoloqice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

4.4

Utflaje far a montai si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0 000

0 000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,454.216

324.747

349.012

1,803.228

402.686

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0 000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stat în C-tii. 0.8%C+M

11.634

2 598

0.000

11.634

2.598

5.2.2 Casa constructorului 0%C+M

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0 000

0 000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

11.634

2.598

0.000

11.634

2.598

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice

0.000

0.000

0 000

0.000

0000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

TOTAL GENERAL

1,473.177

328.981

350.770

1,823.947

407.313

DIN CARE C+M

1,454.216

324.747

349.012

1,803.228

402.686

NOTA:

Deviz general întocmit in preturi oferta