Hotărârea nr. 180/2017

Hotărârea 180/2017 - Aprobarea modificării Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 529/2014.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - schimbare funcțiune zonă din UTR = A2 în UTR = RRX - zonă mixtă, Str. Câmpul Pâinii nr. 12 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal schimbare funcțiune zonă din UTR ~ A2 în UTR = RRX - zonă mixtă, Str. Câmpul Pâinii nr. 12 provizoriu proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 176558 din 11.05.2015 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - schimbare funcțiune zonă din UTR = A2 în UTR - RRX - zonă mixtă, Str. Câmpul Pâinii nr. 12 provizoriu, beneficiari: S.C. CORATIM S.R.L. și CIOBOTEACLAUDIU FLORIN;

Având în vedere Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 254580/706 din 24.09.2014, Avizul de oportunitate nr. 394264/903/03.12.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 31 alin (2) din R.L.U. aferent P.U.G.;

Potrivit dispoz.ițiunilor art. 36 pct. 5 Iii. ”c", 39 alin (2) și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - schimbare funcțiune zonă din UTR = A2 în UTR = RRX - zonă mixtă. Str. Câmpul Pâinii nr. 12 provizoriu, beneficiari: S.C. CORATIM S.R.L. și CIOBOTEACLAUDIU FLORIN. în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici pentru construirea și amenajarea zonei, după cum urmează:

  • •  UTR = RRX - zonă mixtă: spații comerciale, servicii, birouri și locuințe cu max. S+P+7 niveluri. P.O.T.max =40% și C.U.T. max = 2.8;

  • •  UTR=V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și a zonelor umede.

Alinierea minimă se stabilește la 15.0 m. față de limita spre str. Câmpul Pâinii, retragerea față de Canalul Morii și față de celelalte laturi la min. 6,0 m. De-a lungul Canalului Morii va fi amenajată o promenadă cu lățimea de 5,0 m., cu acces public nelimitat, iar premergător autorizării. va fi prezentă o declarație notarială în acest sens. Declarația va fi înscrisă la foaia de sarcini în cartea funciară.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului

P.U.G.