Hotărârea nr. 179/2017

Hotărârea 179/2017 - Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.


CONSILII L LOCALAL Ml N1CIPII LI I

( LI.J-YAPOCA

HOTĂRÂRE

privind renunțarea la dreptul de prcemțiunc exercitat de către

Municipiul ( luj-Napoca, prin Hotărârea nr. 48/2015, urmare a asumării obligației de vânzare a terenului in suprafață de 10.000 mp., situat în municipiul ( luj-Napoca. Zona C etățuia, în șederea realizării obiectivului „Teatru de vară”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii in ședința extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind renunțarea la dreptul de prcemțiunc exercitat de către Municipiul Cluj-Napoca. prin Hotărârea nr. 48/2015. urinare a asumării obligației de vânzare a terenului in suprafață de 10.000 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. Zona (etățuia, in vederea realizării obiectivului ..Teatru de vară" proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia \nastase, llorvâth Anna. Adrian Mureșan. Mugurel Dorn Stoica. Constantin Tomoș;

Analizând Referatul nr. 194390 45 20.05.201 5. conex cu 195371 45/21.05.2015, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune renunțarea la dreptul de prcemțiunc exercitat de către Municipiul ( luj-Napoca. prin Hotărârea nr. 48/2015, urmare a asumării obligației de vânzare a terenului în suprafață de 10.000 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. Zona Cetățuia. in vederea realizării obiectivului ..Teatru de vară”;

Reținând prevederile l egii nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, ale Hotărârii nr. 48/2015. văzând solicitarea S.C UNITA fl'RISM HOLDING S A. înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 194379/20.05.2015, de renunțare la dreptul de prcemțiunc exercitat de către Municipiul Cluj-Napoca prin Hotărârea nr. 48/2015. văzând asumarea, de către S.C ( NITA HOI DING TURISM S.A.. a obligației de vânzare a terenului in suprafață de 10.000 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. Zona Cetățuia. in vederea realizării obiectivului „leatru de vară”, văzând asumarea de către BT LEASING 1RANSILVANIA II N S.A. a obligației de vânzare a terenului in suprafață de 10.000 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. Zona Cetățuia. in vederea realizării obiectivului ..leatru de vară” și văzând Declarația notarială autentificată sub nr. 943 21.05.2015. dată de Domnul Goschy Josef. reprezentant legal al S.C I NIIA II RISM HOI DING SA.. privind asumarea obligației de vânzare a terenului in suprafață de 10.000 mp situat în municipiul Cluj-Napoca. Zona ( etățuia. în vederea realizării obiectivului „leatru de vară":

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215 2001 a administrației publice locale. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă renunțarea la dreptul de prcemțiunc exercitat de către Municipiul Cluj-Napoca. prin Hotărârea nr. 48/2015. pentru cumpărarea imobilului monument istoric ..Pavilion C-P’l la parter cu cinci camere și hol la etaj cinci camere și bol”. înscris in CI nr. 309203 Cluj-Napoca. sub nr. serial A 1.2. cu nr cadastral 309203-C2. parte din ansamblul BELVEDERE. cu suprafața construcției, conform Anexei la Partea 1 la CE nr 309203 Cluj-Napoca. de 161 mp., împreună cu terenul aferent de 500 mp., urmare a asumării de către S.C. UNITA IIOI DING 1 UR1SM S.A. și de către Bl LEASING IRANSILVANIA IFN S.A. a obligației de vânzare, către Municipiul Cluj-Napoca. a terenului în suprafață de 10.000 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. Zona Cetățuia. în vederea realizării obiectivului „Teatru de vară” și luând act de Declarația notarială autentificată sub nr. 943'21.05.2015. dată de Domnul Goschy Joscf. reprezentant legal al S.C UNI IA H R1SM HOLDING S.A.. privind asumarea obligației de vânzare a terenului in suprafață de 10.000 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. Zona Cetățuia. în vederea realizării obiectivului ..Teatru de vară”.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 179 din 21 mai 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 20voturi)

ANEX/Â I A HOTÂRARhA \R 179 2015


PRJMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


UNITA TURISM

LANȚ HOTELIER

SA LNTA -nHJSM HCLDNC SA
Nn Inreg. 350/20.05.2015


. CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca, strada Moților nr.3, jud. Cluj

Spre ttiintx BT LEASING TRANSILVANIA iTN SA.

Subscrisa UNITA TURISM HOLDING S.A.. cu sediul in Timișoara, str. Acad. AL Borza nx. I, înregistrata la Registrul Comerțului sub or. J 35/1837/2004, CUJ. RO 2094737. coct bancr RO76 BTRL 0360 1202 6189 01XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Timișoara, reprezentata poc domnul JOSEF GOSCHY ia calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Având in vedere discuțiile care nu avut loc marți, 19 mai 2015, când s-au analizat trei probleme: vânzare» către Municipiul Cluj-Napoca a terenului de 10.000 mp necesar in vederea realizării obiecdruliu „Teatru de '"ara de pe Ceramic", revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr.48/2015 si punerea in pracaca a Hotărârii de Consiliu Local nr.505/2014,

Ținând cont de caracterul de urgenta al perfectării înțelegerii noastre cu textul promitem cumparator al imobilului* monument istoric pavilion C, pentru care se impune revocarea dc urgenta a Hotărârii de Consiliu Local nr.48/2015 si reținând faptul ca, in condițiile in care nu se incheie urgent contractul cu textul promitem cumpărător al pavilionului C, întreaga discuție cu privire la ansamblul „Cctatuia" va G lipsita de interes pentru noi.

Va solicitam ca, in regim de urgent», sa va pronunțați cu pasere la poziția noasta, conform propunerii dc mai joc

Subscrisa UNITA TURISM HOLDING SA. înțelegem sa ne asumam obligația de vanzare a terenului in suprafața de 10.000 mp, delimitat conform schiței anexate, Ia prețul de 10 Euro/mp, in total 100.000 Euro, teren pentru care Municipiul Cluj-Napoca si-a manifestat interesul, in vederea realizării obiectivului „Teatru de vara dc pe Ceatuie", in ormatoarelecondilii;

  • 1.  Revocarea HCL nr.48/2015. respectiv renunțarea de către Municipiul Chlj-NapOta h CMXCitMM dreptului de preemthinc pentru cumpărarea itnobiiu/ui-montiinenr istoric pavilion C -P+E. la parter cu duci camcresi hol, b etaj cu cinci camere si hol, inscris in CF nr.309203 Cluj-Napoca cu nr.cadastral 309203-C2, cu suprafața construcției dc 161 mp, împreuna eu terenul aferent de 500 mp(incluzaml si cei 161 mp teren de sub construcție si cei din jurul construcției), conform schiței cu propunere de dezmembrare anexata la HCL nr. 48/2915. imobil smint in anasamblul monumental „Cetatuia", avaixl cod LMJ 2010 CJ-U-a-A-07240

  • 2.  încheierea in maxim 30 dc zile a contractului de_yjnațe »Lfa.ni)a.AÂtlenticaiCu PflYiKJa imobilii!-

    monument istoric pavilion G -P+E la parter cu doua carnete si gang dc treccic h etaj ai patru camere", pattc din ansamblul Belvedere, cu suprafața construcției conform Anexei 1 h Partea I la CF nr.30048-1 Cluj-Napoca, de 78 mp, împreuna ai terenul aferent dc 219 inpfmcJuzand si cd 78 mp teren dc sub construcție si cd din junii construcției), conform schiței cu propunere dc dezmembrare anexata la HCLnr.505/2014 ii                    OQILEutfl^TVAdlLACriaSJ.KtOTJ.WU.Terirend de 3C dc

ucciatc3tc depunerii L« Consiliul Local a cârtii funciare individuale


începând cu ziua

CSC J3Sr«37,20M

tm «044 Hiat O1Kt2U2®M->7»

T-jns^criiCA; - Nppocâ


CU1:R0 20M757

Capital sedat. 15 «M ISO RONUNITA TURISM

I f\ N I H c i i t I i I u

<I< ?ih< nthr.it (pas iliun (>) cate ta l.c < obh'CUit vanz.nu l’tetizam <a n» prezent * nn ilnnai.it puxcthirik- tic dezmembrare .1 miobtlului pastlimi G(t<rcn <lf 219 mp si consune tic), <<-nluim pi opunerii -.utcxaic I ICI. nr 505/2014 si ca, din informațiile ittmlic, i.ipoiml de evaluau* a imobilului este finalizai

Totodată, ne asumam obligana de a face țoale deinciMiiilc pentru obtincica acordului din partea Bl l.l;. VSING TRANSILVANIA ll’Tsl S-A.(]uopnctaiul actual <1c cute funciara), in sensul celui precizate mat us

Va solicitam respectuos sa supuneți aprobării plenului Consiliului Local .»/ municipiului ChtpNapoca propunerea noastra.


ftMM RQ-«a BTHI 0$Jlt2Q2984497r, Ue> »-□ Tum«.jriu Ckț - Napu^t


OHC jwwmx*

CUI RO2WZ37

i.jpaai «W 19 Ml 790 HON


■ • taojzsș zostiii F •140)756 795 BM

• (40) J55 435 490 M • (4 Ci 720 22? «00 t <ff<«7!5u


SC ir.iTATIHÎSfZKAlzWSA

JWM. CENTRAI JOOGZt T«r»t, Tifnițoarj 9k A.ad.AJo.aixlru OotiAnt 1


BT BT LEASING"C<i.J IOAM- nos<b ini u< io ixir-.i ăCX* Itenra ’t>r.\ll<anU Cluj

LMut <)■. uix i;< Jtt>N

(' I ' KOM2A«*S

Ht hncjj. i<!pK(i>|C i’irr'uu )i». > <>i » ftG-PW-U-cAoo/a/so oxjco/Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Str. Moților, nr. 3, Cluj-Napoca. jud. Cluj

Spre stiinta,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Str. Molilor, nr. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Subscrisa, S.C. BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. I, el. I, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J 12/1096/1995, CIF RO7424I19, cod IBAN R098BTRL01301202925686XX deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentata prin d-na Simona Sopon - Director Genera! Adjunct, in calitate de proprietara a imobilului situat in Cluj-Napoca, str. Cetatii FN ,in zona de rezervație de arhitectura avand cod monument (CJ-lI-a-A-07240), ca urmare a Adresei nr. 350/20.05.2015 trimisa de către UNI TA TURISM HOLDING SA către Dvs., va înaintam următoarea:

DECLARAȚIE

Prin care intelegem sa ne asumam obligația do vanzarc a terenului in suprafața de 10.000 mp, delimitat conform schiței anexate, In prețul dc 10 Euro/mp, in total 100.000 Euro, teren pentru care Municipiul Cluj-Napoca si-a manifestat interesul, in vederea realizării obiectivului „Teatru dc vara de pe Cetatuie”, in următoarele condiție

1. Revocarea HCL nr.48/2015, respectiv renunțarea dc către Municipiul (Tiij-Napoca la exercitarea dreptului dc preemtiunc pentru cumpărarea intohilnlni-ntoniimeiit istoric pavilion C -P+E. la parter cu cinci camcresi hol, la etaj cu cinci camere si hol, înscris in CF nr.309203 Cluj-Napoca cu nr.cadastral 309203-C2, ca suprafața construcției de 161 mp, împreuna cu terenul aferent de 500 mp(incl uzând si cei 161 mp teren de sub construcție si cei din jurul construcției), confonn schiței cu propunere de dezmembrare anexata la HCL nr.48/2015. imobil situat in anasamblul monumental „Cetatuia”, avand cod LMI 2010 (.'.I U-a-A-07240

2. încheierea in maxim 30 de zile a contractului de vanzarc in forma autentica, eu privire la bnobilnl-inonuntent istoric pavilion G -P l E la parter cu doua camere si gang de trecere la etaj cu patru camere”, parte din ansamblul Belvedere, cu suprafața construcției conform Anexei I In Partea I la CF nr.300484 CIuj-Napocn, de 78 mp, împreuna cu terenul aferent de 219 mp(incluzand si cci 78 mp teren de sub construcție si cei din jurul construcției), confonn schiței cu propunere de dezmembrare anexata la HCL nr. 505/2014 si plata prețului de 20.000 Euro+TVA, in același termen. Termenul de 30 de zile curge începând cu ziua minatoare depunerii la Consiliul Local a cârtii funciare individuale cu iinobilulde/.membrat (pavilion G) care va face obiectul vanzarii. Precizam ca in prezent s* au demarat procedurile de dezmembrare a imobilului pavilion G(tercn de 219 mp si construcție), conform propunerii anexate HCL nr.505.Z2014 si ca, din informațiile noastre, raportul de evaluare a imobilului este finalizat.

Director General Adjunct

Simona Sopon A /

Sediul csntral

Slt George Bul||u nt i, ria, > f hi' Najxx a. Rornânia tu «40(164)4)8816 fU •4o(j6<«44 W> t m*h 'fl■ce(ib<leiiifig.ro vnvw.btleaânf.ro

DUPLICAT

-----I
DECLARAȚIE


Subsemnatul GOSCHY JOSEF, cctatean german, născut la dara de 14 iz .n Bulgarus, jud.Timiș, domiciliat in                                  .              ____________ t

posesor a pașaportului sena                     eliberat de autoritatiie germane data de

19.12.2005 , avand cunoștința de (Revederile Codulu- penal referitoare la falsul m declarații, ui calitate de reprezentant legal al S.C.UNITA TURISM HOLDING S.A., cu sediul m Timișoara, Str Acad Alexandru Borza nr.l, J 35/1837/2004, CUI RO 2094737,

declar ca imi asum obligația de a vinde către Primăria municipiului Cluj-Napoca terenul in suprafața de 10.000 mp, delimitat conform schiței anexate, la prețul de 10 Euro/mp TVA inclus, in total 100.000 Euro, teren pentru care Municipiul Cluj Napoca si a manifestat interesul, in vederea realizării obiectivului „Teatru de vara de pe Cetatuie"

Aceasta obligație mi-o asum pe o perioada de 6 (sase) luni, calculata începând cu ziua următoare depunem ia Consiliul Local ai municipiului Cluj-Napoca a cârtii funciare individuale cu imobilul dezmembrat (teren m suprafața de 10.000 mp) care face obiectul vanzarii, după acest termen aceasta pierzandu-S' valabilitatea.

Subsemnatul GOSCHY JOSEF declar ca am citit personal actul, l-am înțeles conținutul si consecințele juridice si ca cele cuprinse in act reprezintă integral voința mea.

IRedactat si dactilografiat ia Societatea Profesionala Notariala " Vrasti - Albu "dn Timișoara, azi data autentificării.

L.S. S.C.UNITA TURISM HOLDING S.A.

S.S. JOSEF GOSCHY autentificarea pe verso -

ROMÂNIA

iic.i Naț>»»n.. â a Notarilor Publici

Societate 1 ' <•)eM-.ni.il;: Notarială "VRAȘIl ALBI;” I ii. eiiț.i de tum ționaic or 2 I ’’-6/î 881 /05. • I 2013 Scd ,1 IIM ȘOAR A

stt Proclamația de la inușoara nr.5 ap l(i. Județ i uni-. Ni opur.iioi dale ;;i; caracter personal 6028

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 943

Anul 2015 luna mai ziua 21

In lața mea. ALBU ADRIAN CAIUS, Notar Public, la sediul biroului s-a prezentat;

  • I G0SCHY IOSE1 . cetățean german, domiciliat în

identificat cu Pașaport seria                    eliberat de

autoritățile germane ia data de 19.12.2005, în calitate de reprezentant al S.C UNITA

  • II 4<ISM 11OLDING S.A., care declară că înțelege limba română și nu are nevoie de

prezența unui traducător autorizat; ....................................

care citirea actului a consimțit la autentificarea acestui înscris și a semnat unicul exemplar.

în temeiul an. 12 lit.b din Legea nr.36/1995 SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul dc 39 lei TVA 9,36 Ici, achitat cu BF nr.24/21.05 2015.

NOTAR PUBLIC

L.S. S.S. ALBU ADRIAN CAIUS

Prezentul duplicat s-a întocmii in 3 (trei) exemplare, de ALBU ADRIAN' CAII S. Notai Public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.

NO I AR PUBLIC ALBU ADRIAN CAIUS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

hotărâri: privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului cu nr. cadastral 309203-C2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de câlrc Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului cu nr. cadastral 309203-C2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30765/45/26.01.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului cu nr. cadastral 309203-C2;

Reținând prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Văzând Adresa Ministerului culturii nr. 129/12.01.2015, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, Se aprobă exercitarea dreptului de preemțiune, de către Municipiul Cluj-Napoca, pentru cumpărarea imobilului - monument istoric „Pavilion C-P+E la parter cu cinci camere și hol la etaj cinci camere și hol”, înscris în CF nr. 309203 Cluj-Napoca, sub nr. serial A 1.2, cu nr. cadastral 309203-C2, parte din ansamblul BELVEDERE, cu suprafața construcției conform Anexei 1 la Partea I la CF nr. 309203 Cluj-Napoca, de 161 mp., împreună cu terenul aferent de 500 mp., conform schiței cu propunerea de dezmembrare, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza înștiințării privind intenția de vânzare a imobilului, formulată de BT LEASING și înregistrată sub nr. 23795/20.01.2015.

Art, 2. Se mandatează Executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu începerea demersurilor pentru cumpărarea imobilului descris la art 1, în condițiile legii.

Art, 3, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 48 din 29 ianuarie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)