Hotărârea nr. 178/2017

Hotărârea 178/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 423/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

prixind aprobarea Listei de repartizare. în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinara.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare. în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: IIorvâlh Anna. Lazâr Ovidiu Chifor și loan Bâldea;

Analizând Referatul nr. 182455/451/12.05.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998. republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006. ale Legii nr. 114/1996. republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 241/2001 și ale O.IJ.G. nr. 40/1999;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c. al. 5 lit. b, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Lista de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuințe destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Afișarea listei prevăzute la art. I va ii tăcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariacIuinapoca.ro.

Art.3, (I) Contestațiile la lista de repartizare prevăzută la art. I vor li depuse în termen de șapte zile de la data afișării.

(2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, in condițiile legii.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății.


Nr. 178 din I 5 mai 2015

< I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi!

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 178/2015


LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII,

PENTRU LOCUINȚELE DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE DIN FONDURI A.N.L.

OBIECTUL

REPARTIȚIEI

nil ILAR REPAR TIȚIE ÎN

VEDEREA ATRIBUIRII. PRIN

ÎNCHIRIERE

POZIȚIE ÎN

LISTA

FINALĂ

STRADA

NR.

BLOC

ETAJ

NR.

APARTAMENT

NR.

CAMERE

SUPRAFAȚĂ

UTILĂ

1. II PURE GORSKI MIHAI

4

MEHEDINȚI

41

M2

11

II

1

44,80 M.P.

2. DEAKCS1I 1 A ANDREA

5

MEHEDINȚI

41

M3

1

7

1

44,80 M.P.