Hotărârea nr. 177/2017

Hotărârea 177/2017 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.77379/14.02.2017 al Serviciului Investiții și al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016, în sensul modificării bugetului și cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”, articol care va avea următorul conținut:

„Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 3.355.868,88 lei, din care 2.000.907,64 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Cluj-Napoca, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 15 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 549.142,24 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”.

  • (3) Se aprobă contribuția asociației de proprietari în cuantum de 787.062,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente, construcții + montaj + echipamente corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

  • (4) Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 18.757,00 lei, reprezentând, după caz:

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente construcții + montaj + echipamente corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

  • -  100% din valoarea cheltuielilor aferente construcții + montaj + echipamente corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităților și instituțiilor publice;

  • -  100% din valoarea cheltuielilor aferente, construcții + montaj + echipamente corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT

sau a autorităților și instituțiilor publice.”

  • (5) Cheltuielile eligibile și neeligibile vor fi recuperate conform prevederilor cuprinse în Hotărârea nr. 492/2012.

  • (6) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.1'

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 177 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)