Hotărârea nr. 176/2017

Hotărârea 176/2017 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU.J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 61.862,89 lei, cu titlu de pretenții și a sumei de 2.447,12 Ici, cu titlu de cheltuieli de judecata, către SC UNITA TURISM HOLDING SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de de 61.862.<89 lei. cu titlu de pretenții și a sumei de 2.447.12 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, către SC UNITA TURISM HOLDING SA proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 42608'411/16.04.2015. al Direcției economice, prin care se propune trecerea pe cheltuieli a sumei de 67.106 iei cu titlu de pretenții, a sumei de 2.447.12 lei. cu titlu de cheltuieli de judecată și plata sumei de de 61.862.89 lei. cu titlu de pretenții și a sumei de 2.447,12 lei. cu titlu de cheltuieli de judecată, către SC UNITA TURISM HOLDING SA. in baza Deciziei civile nr. 78/A/2015. pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 10583/117/2013. definitivă și executorie;

Reținând prevederile dispozitivului Deciziei civile nr. 78/A/2015, pronunțată de Curtea de Apel Cluj. în dosarul nr. 10583/117/2013;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli a sumei de 67.106 lei. cu titlu de pretenții, a sumei de 2.447.12 lei. cu titlu de cheltuieli de judecată și plata sumei de 61.862.89 lei. cu titlu de pretenții și a sumei 2.447.12 lei. cu titlu de cheltuieli de judectată. către SC UNITA TURISM HOLDING SA. in baza Deciziei civile nr. 78/A/2015. pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 10583/117/2013, definitivă și executorie, diferența de 5.243.11 lei. fiind compensată, conform art. 1617 din Noul Cod civil și a art. 116 din Codul de procedură fiscală.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 176 din 15 mai 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)