Hotărârea nr. 175/2017

Hotărârea 175/2017 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 569/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada FERICIRII, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada FERICIRII în municipiul Cluj-Napoca“-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 132870/441/14.04.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada FERICIRII în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada FERICIRII în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 175 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 175/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Modernizare strada FERICIRII, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA FERICIRII

Lungime stradă:

L =  336,75 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S= 3670,00 mp

Suprafață trotuar:

S =  1550,00 mp

Suprafață construită (carosabil + trotuar):

S= 5220,00 mp

f

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

-1.071,470 miiRON


din care, construcții-montaj:

- 1-056,329 mii RON

• Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Fericirii , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.12.2013 1EURO= 4.4780 lei

Nr. Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoar» (far» TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii auro

mii tei

mii tei

mii auro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

O.DOO

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0000

0.000

0.000

o.ooo

0.000

1.3

AmanejAri pentru protecția macii ului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrici, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

o.ooo

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

O.DOO

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.117

1.2D0

6.200

1.385

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

O.DOO

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0.000

0.000

O.DOO

o.ooo

O.DOO

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C*M

1.690

0.377

0.406

2.096

0.468

TOTAL CAPITOL 3

6.100

1.464

1.606

8.296

1.863

Capitolul 4 * Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,056.329

235.893

253.519

1,309.848

292.507

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

O.DOO

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje tara montaj sl echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,056.329

235.863

263.619

1,309.848

262.607

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

O.DOO

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

o.ooo

5.2

Comision, taxe, cote legate, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stat Tn C-ții. 0.8%C*M

8.451

1.887

0.000

8.451

1.887

5.2.2 Casa constructorului 0.0%C+M

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.3. Costul creditului

0.000

O.DOO

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

8.461

1.887

0.000

8.461

1.687

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice

O.DOO

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,071.470

236.274

255.126

1,326.694

266.247

DIN CARE C+M

1,068.321

236.893

253.519

1,309.848

292.507

NOTA:

Deviz general intocmft in preturi oferta