Hotărârea nr. 174/2017

Hotărârea 174/2017 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 cultelor religioase, in temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului ( luj-Nupoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna. Ligia Bocșe. Ioan Pop. Irimic Popa și loan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 147129 din 17.04.2015 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 cultelor religioase. în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013;

Reținând dispozițiunile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin I lotărârea nr. 606/2013.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.! Se aprobă alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2015 cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Iehnicâ și Direcția Economică.


Nr. 174 din 15 mai 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca          Anexă la Hotărârea nr. 174/2015

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte


Nr Parohia sau cultul religios ctr

 • 1.    Arhiepiscopia

Vadului,Feleacului și Clujului

 • 2.   Arhiepiscopia Vadului,

Feleacului și Clujului__

 • 3.   Catedrala Ortodoxă

____ Mitropolitană_______

 • 4.   Parohia Ortodoxă „Sf. Ap. Petru si Pavel" Mănăștur

 • 5.  | Parohia Ortodoxă ..Sf. Dimiirie

Izvorâtorul de Mir”

 • 6.    Parohia Ortodoxă ..înălțarea

__Sfintei Cruci”________________

 • 7.   Parohia Ortodoxă „Sf.

Dumitru”


Destinație sumă


Reparații la Clădirea Centrului

Eparhial

Campus teologic ortodox -c^iin șțudcnjesc 1

Pictura în tehnica mozaic


Tencuieli, pardoseli, instalații. mobilier, iconostas Reabilitare volumetrică și structurală a bisericii

Lucrări exterioare și interioare la biserică

Pictura bisericii în stil fresco


 • 8.   Parohia Ortodoxă ..Adormirea

____ Maicii Domnului”__________

 • 9.   Parohia Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” - Grigorescu

 • 10.  Parohia Ortodoxă

_____ ..întâmpinarea Domnului*’

 • 11.  Parohia Ortodoxă ..Pogorârea Sf.Duh”- Zorilor

 • 12.  Parohia Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare"

 • 13.  Parohia Ortodoxă „Soborul Maicii Domnului"

 • 14.  Parohia Ortodoxă „Sf.

_____Arhangheli Mihail și Gavril"

 • 15.  Parohia Ortodoxă ..Sf. Apostol Matei”

16 Parohia Ortodoxă „Schimbarea


__la Față”

 • 17   Parohia Ortodoxă „Sf. Apostol loan"

 • 18   Parohia Ortodoxă ..Sf. loan

___Gură de Aur” ________

 • 19   Parohia Ortodoxă „învierea

Domnului"

 • 20   Parohia ()rtodoxâ ..Sf.

Parascheva"


Lucrări de reparații capitale la acoperiș _____

Finalizare lucrări construcție

Finalizare lucrări la biserica nouă parohială

Continuarea lucrărilor de pictură

Continuarea lucrărilor de construcție a bisericii

Extindere biserică și amenajări interioare

Construcție casa parohială și amenajări exterioare Continuarea lucrărilor de construcție a bisericii Pictura bisericii în stil mozaic


Continuarea lucrărilor de construcție a bisericii____

Continuare lucrări realizare turn și bolți

Construire edificiu bizantin


Continuarea lucrărilor de construcție biserici i


Suma

alocată

100.000 lei lJoToOOlei 150.000 lei 300.000 lei 100.000 lei

10.000 lei

20.000 lei

lO.OOOlci

10.000 îeî

10.000 lei loJooleî 70.000 lei 100.000 Ici

10.000 lei

70.000 lei

20.000 lei

Țoăoookri

100.000 lei21

Parohia Ortodoxă ..Sf. Petru si Pavel”- Valea Chintăului

Continuarea lucrărilor de construcție a bisericii

50.000 lei

22

Episcopia Romană Unită cu Roma. Greco-C'atolică

Continuare lucrări la Catedrala Greco-Catolică

400.000 lei

23

Parohia Romano-Catolică Cluj-Iris

Lucrări consolidare pereți și fundament

10.000 lei

24

Parohia Romano-Catolică Cluj-

Mănăștur

Consolidare structura de lemn clopotniță

25.000 lei

25

Parohia Romano-Catolică Cluj-

Dâmbul Rotund

Reparații acoperiș și beton din curte

10.000 lei

26

Parohia Romano-Catolică Sf.

Mihail

Amenajarea expoziției de artă religioasă

30.000 lei

27

Parohia Romano-Catolică Sf.

Maria

Termoizolare la Casa comunitară

15.000 lei

28

Parohia Romano-Catolică Sf. Petru

Lucrări de reparații capitale la acoperiș

35.000 lei

29

Eparhia Reformată din Ardeal

Lucrări de intervenție urgente la imobilul din Piața Mihai Viteazul nr.l

160.000 lei

30

Parohia Reformată nr. XI Cluj-

Napoca

Continuare lucrări la Centrul

Social Religios

70.000 lei

31

Parohia Reformată Centrală I

Restaurare vitralii la biserica din str. Mihail Kogălniceanu nr. 16

25.000 lei

32

Biserica Adventistă de ziua a

șaptea ..Speranța’*

Renovare instalația termică

5.000 Ici

33

Biserica Adventistă de ziua a șaptea ..Dynamis”

Continuare lucrări la Centrul de tineret și grădinița adventistă

10.000 Ici

34

Biserica penticostală ..Emanuel”

Izolarea termică a lăcașului de cult

15.000 lei

35

Biserica penticostală 15

..Logos”

Lucrări de pavare curte, parcare și împrejmuire

40.000 lei

36

Episcopia l Initariană Cluj

Restaurare imobil Reședință

Episcopală Unitariană

45.000 lei

37

Biserica Evanghelică Eutherană

Renovare exterioară la Casa de rugăciuni

20.000 lei

38

Comunitatea Evreilor din Cluj

Igienizare, reparații și securizare gard cimitir

15.000 lei

TOTAL

2.500.000 lei