Hotărârea nr. 173/2017

Hotărârea 173/2017 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 355/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generală a Asociaților de la SC Cartierul Tineretului Cluj SRL, convocată pentru data de 18 mai 2015 (prima convocare), respectiv 19 mai 2015 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Asociaților de la SC Cartierul Tineretului Cluj SRL. convocată pentru data de 18 mai 2015 (prima convocare) și, respectiv. 19 mai 2015 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 179644.303/11 mai 2015 al Serviciului Juridic-Contencios. prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca convocată pentru data de 18 mai 2015 (prima convocare) și. respectiv. 19 mai 2015 (a doua convocare);

Reținând prevederile art. 125 din Legea nr. 31 1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și disp. an. 3" din Legea nr. 215.2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se mandatează domnul consilier local Gliga Florin Valentin pentru a reprezenta interesele ( onsiliului local a: municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Asociaților de la SC Cartierul Tineretului Cluj SRL. convocată pentru dala de 18 mai 2015. ora 14 (prima convocare) și. respectiv 19 mai 2015. ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota

"împotriva" pentru punctul I;

Împotrivă pentru punctul 2;

'împotrivă’’ pentru punctul 3;

“pentru" pentru punctul 4.

"pentru" pentru punctul 5.

“pentru" pentru punctul 6. de pe ordinea de zi.

.Art n Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul consilier local Gliga Florin Valentin. Direcția Economică și Serviciul Juridic-contcncios.


Nr. 173 din 15 mai 20 i 5

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )