Hotărârea nr. 172/2017

Hotărârea 172/2017 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 27.05.2015, ora 14.30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local ai municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 27.05.2015, ora 14.30 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 171494/423/06.05.2015 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 27.05.2015:

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”. al. 5 lit. “a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Florin - Valentin Gliga pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 27.05.2015. ora 14.30 (prima convocare), respectiv din data de 28.05.2015, ora 10 (a doua convocare). în sensul de a vota „pentru" punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică. Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și domnul Florin - Valentin Gliga. consilier local, reprezentant desemnat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 172 din 15 mai 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)