Hotărârea nr. 170/2017

Hotărârea 170/2017 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).


CONSILII L LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Carta Europeană pentru Egalitate între Femei și Bărbați în Viața Locală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Carta Europeană pentru Egalitate între Femei și Bărbați în Viata Locală - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia Gina, Bocșe Ligia. Horvăth Anna, Olâh Emese și Pop I.oredana;

Analizând Referatul nr. 15.0646/21.04.2015 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Carta Europeană pentru Egalitate între Femei și Bărbați în Viața l ocală'.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în urma consultării publice în conformitate cu L.egea nr. 52/2003;

Potrivit dispozițiunilor art.36. 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Carta Europeană pentru Egalitate intre Femei și Bărbați în Viața Locală, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Ari. 2. Se mandatează DL EMIL BOC să semneze declarația de aderare la Carta Europeană pentru Egalitate intre Femei și Bărbați in Viața Locală și să facă demersuri în vederea transmiterii documentului la Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații externe și investitori și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte.

Nr.170 din 15 mai 2015

(1 lotărârca a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 170/2015

Carta Europeană

pentru Egalitatea între- Femei

și Bărbați în Viața Locală

Carta Europeană pentru Egalitatea între Femei și Bărbați în Viața Locală

O Cartă pentru administrațiile locale și regionale din Europa pentru a le responsabiliza în utilizarea puterilor lor și parteneriatelor pentru atingerea unei echități mai mari pentru persoanele implicate

Concepută și promovată de

Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor și partenerii săi

acțiuni concrete în favoarea egalității între femei și bărbați.

Cu atât mai mult, principiul subsidiarității este de o importanță specială in relație cu implementarea practică a dreptului pentru egalitate între femei și bărbați. Acest principiu se aplică tuturor nivelurilor de guvernare Curopean, național, regional și local. în același timp administrațiile   europene locale și

regionale au o   gamă diversă   de

responsabilități, toate dintre ele pot și trebuie să joace un rol pozitiv în promovarea egalității într-un mod practic care să aiba impact în viața zilnică a populației respective.

în strânsă legătură cu principiul subsidiarității sunt și principiile autoguvernării locale și regionale Carta Consiliului European privind Auto-guvernarea locală din 1985. semnală și ratificată de marea majoritate a statelor europene, subliniază „dreptul și capacitatea autorităților locale, in cadru! limitelor legate de a reglementa și gestiona o parte substanțială de aspecte publice sub propria lor responsabilitate și in interesul populației locale" Implementarea și promovarea dreptului la egalitate trebuie să fie ir. nucleul acestui concept de auto-guvemare locală

Democrațiile locale și regionale trebuie să permită cele mai corecte alegeri in ceea ce privește aspectele concrete ale vieții zilnice, precum găzduirea, siguranța, transportul public, mediul de lucru sau sănătate.

Cu atât mai mult, implicarea totală a femeilor în dezvoltarea și implementarea politicilor locale și regionale permite să fie luate în considerare experiențele lor de viață, cunoștințele reaie și creativitatea lor

Dacă dorim să obținem o societate bazată pe eqalitate, este esențial ca administrațiile locaie și regionale să ia foarte în serios dimensiunea genului în politicile lor, organizarea și practicile lor. Și în lumea de azi și în cea de mâine, egalitatea reală între femei și bărbați este cheia unui succes economic - nu doar la nivel European sau național, dar și al regiunilor noastre, orașelor și comunităților locale.


PREAMBULConsiliul European al Municipalităților și Regiunilor, reprezentând administrațiile locale și regionale europene, în cooperare cu următorii parteneri:

Uniunea Municipalităților din Cipru

Asociația Municipalităților Baste

Primăria din Cartagena

Primăria din Valencia

Asociația Autorităților Locale și Regionale Finlandeze

Asociația Franceză a CEMR (AFCCRE)

Casa Timpului și a Mobilității (Beliort)

Municipalitatea Saint-Jean de la Ruelle

Asociația Naționala Maghiară a Autorităților Locale (TOOSZ)

Uniunea Orașelor și Comunelor din Republica

Cehă (SMO C’R)

Asociația Orașelor Poloneze (ZMP)

Asociația Italiană a CEMR (AICCRE)

Asociația Națională a Municipalităților din

Republica Bulgaria (NAMRB)

Uniunea Orașelor și Comunelor din

Luxembourg (SYVICOL)

Federația Spaniolă a Municipalităților și

Provinciilor (FEMP)

Secțiunea Germană a CEMR (RGRE)

Federația AICCRE Toscana

Principii

Semnatarii acestei Carte pentru egalitatea intre femei și bărbați in viața locală recunosc următoarele ca principii fundamentale pentru acțiunile noastre.

 • 1.   Egalitatea femeilor și bărbaților reprezintă un drept fundamental

Acest drept trebuie implementat de administrațiile locale și regionale în toate domeniile lor de responsabilitate, incluzând obligația lor de a elimina toate formele de discriminare, fie că sunt directe sau indirecte

 • 2. Pentru a asigura egalitatea între femei și bărbați, multiplele discriminări și dezavantajări trebuie abordate

Multiplele discriminări și dezavantajări bazate, in plus pe lângă sex. pe rasă, culoare, origine etnică și socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credință, politica sau orice altă opinie, apartenență la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau statut socio-economic trebuie avute în vedere în adresarea egalității între ternei și bărbați.

3 Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în luarea de decizii este o pre-cerință pentru o societate democratică

Dreptul de egalitate între femei și bărbați necesită ca autoritățile locale și regionale să ia toate măsurile necesare și să adopte toate strategiile necesare pentnj a promova participarea echilibrata șt reprezentarea femeilor și bărbaților în toate sferele de luări de decizii

 • 4. Eliminarea stereotipurilor legate de sex pste fundamentală pentru atingerea egalității intre femei și bărbați

Autoritățile locale și regionale trebuie să promoveze eliminarea stereotipurilor și obstacolelor pe care se bazează inegalitățile în statut și condiții pentru femei, și care dau naștere unei evaluări inegaie a rolurilor femeilor și bărbaților in termeni politici, economici, sociali și culturali

 • 5. integrarea perspectivei sexului in toate activitățile administrațiilor locale șiImplementarea Cartei și a responsabilităților sale

Semnatarul se responsabilizează să realizeze următorii pași specifici pentru a implementa prevederile acestei Carte:

 • (1) Fiecare Semnatar al acestei Carte. în caorul unui orar d& timp rezonabil (să nu depășească doi ani) de la data semnăturii, va dezvolta și adopta un Plan de Acțiune pentru Egalitate și apoi îi va implementa.

 • (2) Planul de Acțiune pentru Egalitate va stabili obiectivele și prioritățile Semnatarului, măsurile pe care dorește să le ia și resursele care vor fi alocate, pentru a obține efectele Cartei și ale responsabilităților asumate Planul va stabili și orarul în timp propus pentru implementare Dacă un Semnatar are deja ur. Plan de Acțiune pentru Egalitate, îl va revizui astfel ca Pianul să asigure că se adresează tuturor aspectelor relevante din această Cartă

 • (3) Fiecare semnatar va consulta larg înainte de a adopta Plănui de Acțiune pentru Egalitate și, de asemenea, va disemina Planul cât mai amplu odată ce va fi adoptat De asemenea, periodic, va publica progresul făcut in implementarea Planului.

 • (4) Fiecare Semnatar va reviza Planul său de Acțiune pentru Egalitate atunci când circumstanțele necesită și va concepe un alt Plan pentru fiecare perioadă viitoare

 • (5) Fiecare Semnatar va coopera în principiu cu un sistem potrivii de evaluare ce va fi crea! pentru a permite progresul în implementarea aceste: Carte și evaluarea acestuia și pentru a asista administrațiile locale și regionale din Europa pentru a afla unele despre altele și despre mijloacele efective de a obține o mai mare egalitate între femei și bărbați Planul de Acțiune pentru Egalitate și alte materiale publice relevante vor fi disponibile îri acest sens

6) Fiecare Semnatar va informa Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor in scris asupra faptului că a semnat această Cartă, cu data semnării, împreună cu contractul de viitoare cooperare în legătură cu Carta.

 • • în acest scop, încurajarea partidelor politice și gruDurilor de a face pașii legali, incluzând adoptarea cotelor acolo unde este potnvit, pentru a crește numărul femeilor selectate ca și candidate și ultenor alese

 • •   reglementarea propriilor proceduri și standarde de conduită, astfel încât posibilele candidate și reprezentante alese să nu fie descurajate de ferme stereotipizate de atitudine și limbaj, sau de hărțuire

 • •  adoptarea măsurilor care să permită reprezentanților aleși să împace viața lor privată, serviciul și viata publică, de exemplu asigurând orare de timp, metode de lucru și disponibilitate pentm îngrijirea persoanelor dependente pentru ca reprezentanții aleși să poate participa complet

 • (5)  Semnatarul se responsabilizeazâ să promoveze și să aplice principiul reprezentării echilibrate in propriile organisme de luări de decizii și consultare și în angajamentele cu corpurile externe.

Totuși, acolo unde autoritatea nu are in prezent o reprezentare echilibrată a femeilor și oârbaților, aceasta va implementa cele de mai sus pe d bază nu mai puțin favorabilă pentru genul minoritar față de echilibrul de gen curent

 • (6) în continuare se responsabilizeazâ să asigure ca nici un post public sau politic căruia i se alocă sau pentru care se alege up. reprezentant, să nu fie, in principiu sau in practică, restricționat sau să fie văzut ca rolul normal al unui gen, din cauza unor atitudini stereotipizate.

Articolul 3 - Participarea in viața politicii și civică

 • (1)   Semnatarul recunoaște că dreptul cetățenilor de a participa în gestionarea afacerilor publice este un principiu democratic fundamental și că femeile și bărbații au dreptul de a participa in mod egal la guvernarea și in viața publică a regiunii lor, a municipalității și a comunității locale.

 • (2) în relație cu diferitele forme de participare publică în propriile afaceri, de exemplu prin intermediul comitetelor consultative, consiliile de învecinare, e-participarea sau exerciții participative de planificare. Semnatarul se responsabilizeazâ să asigure ca femeile și bărbații să poată participa în mod egal în practică.

Acolo unde mijloacele existente de participare nu tind spre o astfel de egalitate, trebuie să se dezvolte și să se testeze noi metode.

 • (3)  Semnatarul se responsabilizeazâ să promoveze participarea activă în viața sa politica și civică a femeilor și bărbaților din toate secțiunile comunității, în special a femeilor și bărbaților din grupurile minoritare, care ar fi excluse altminteri.

 • (4) Semnaiaru. va realiza activități și campanii pentru a crește nivelul de cunoaștere a rolului negativ jucat de stereotipurile pe baza sexulu in atingerea egalității între femei și bărbați

Articolul 7-Buna administrare și consultare

 • (1) Semnatarul recunoaște dreptul femeilor și bărbaților de a li se gestiona problemele în mod egal, imparțial, corect și într-un orar de timp rezonabil, incluzând:

- dreptul de a fi ascultați înaintea luării unei decizii individuale care i-ar putea afecta într-un mod advers

 • • obligația autorității de a oferi motive pentru deciziile sale

 • •  dreptul la informații relevante privind respectivele orobleme care îi pot afecta.

 • (2) Semnatarul recunoaște ca, de-a lungul gamei sale da competențe, calitatea politicilor și luăm deciziilor poate fi îmbunătățită daca toți cei care poî fi afectați au oportunitatea, intr-o faza incipientă, de a îi consultați, și că este esențial ca femeilor ș; bărbaților să li se ofere in practică acces egal la informațiile relevante, și oportunități egale de a răspunde

 • (3) Astfel, semnatarul se respor.sabilizează să facă următorii pași în conformitate:

 • •  Asigurarea că aranjamentele pentru furnizarea informațiilor au în vedere nevoile femeilor și bărbaților, inclusiv accesul lor la informații și tehnologii de comunicare

 • • Asigurarea că acolo unde se realizează consultări, cei ale căror păreri sunt slabe șanse să fie ascultate să poate participa in mod egal la procesul de consultare și că acțiuni pozitive legale sunt luate pentru a asigura acest aspect

 • • Realizarea, acolo unde este necesar, de activități de consultare separate pentru femei.

  Cadrul generai pentru egalitate


Articolul 10 - Discriminare și Dezavantajare Multiplă

 • (1) Semnatarul recunoaște că discriminarea pe orice baze precum sexul, rasa, originea etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credințe, opinii politice sau de alt fel, apartenența la o minoritate națională, proprietatea, nașterea, dîzabilități. vârstă sau orientare sexuală, este interzisă.

(?) Mai mult, semnatarul recunoaște că, în ciuda acestei interdicții, multe femei și bărbați suferă din cauza multiplelor discriminări și dezavantaje, incluzând dezavantaje socio-economice, care au un impact direct asupra abilității lor de a exercita alte drepturi stabilite sau la care se face referință în această Cartă. acțiunile necesare pentru a lupia cu efectele mulnpielcr dicnminăn și dezavantajări, incluzând:

 • • asigurarea că aspectele privind multiplele discriminări și dezavantajau suni adresate in Planul de Acțiune pentru Egalitate și in evaluările de gen

 • • asigurarea că aspectele care apar din cauza multiplelor discriminări și dezavantajări surit avute în vedere in luarea de măsuri sau acțiuni conform celorlalte articole din această Cartă

- realizarea de campanii de informare publică pentru a lupta împotriva stereotipurilor și pentru a promova tratamentul egal pentru acele femei și acei bărbați care pol suferi multiple discriminări și dezavantajări

 • • luarea de măsuri specifice pentru a adresa nevoile particulare ale femeilor și bărbaților imigranți.

(3) Semnatarul se responsabilizează, de a lungul competențelor sale, să întreprindă toate

Rolul angajatorului

Articolul _11

infractorilor, și prin creșterea cunoștințelor despre acest aspect;

 • (c) îndreptarea către o forță de muncă la toate nivelunle organizației care reflectă diversitatea socială, economică și culturală a populației sale locale;

 • (d) Susținerea reconcilierii vieții profesionale, sociale și pavate prin

 • • introducerea de politici care să permită, atunci când este potrivit, ajustări ale timpului de lucru și aranjamente pentru îngrijirea persoanelor dependente de angajații respectivi

 • • încurajarea bărbaților de a și utiliza drepturile pentru conce.ndii pentru a îngriji persoanele care depind de ei.

  Achiziții publice și contracte


  Articolul 12


de noi posibilități pentru dezvoltare profesională și vocațională

 • (2)  Semnatarul se angajează. în cadrui competențelor lor, să asigure și să promoveze accesul egal la educație și formarea vocațională și formare continuă pentru femei și bărbați, fete șl băieți

 • (3) Semnatarul recunoaște nevoia de a elimina once concepi stereotipizat privind roiul femeilor și bărbaților în toate formele de educație. Pentru a face acest lucru trebuie să realizeze și sâ promoveze, următoarele măsuri

 • •  Revizuirea materialelor educaționale, a școlilor și altor programe educaționale șl metode de oredare, pentru a asigura că pol lupta împotriva atitudinilor și practicilor stereotipizate

 • •  Realizarea de acțiuni specifice pentru a încuraja alegerea de cariere nuri-tradiționole

Articolul 14 — Sănătate

 • (1) Semnatarul recunoaște dreptul tuturor de a beneficia de uri siandard ridicat de sănătate fizică și mentală și afirmă câ accesul la sănătate de bună calitate și la tratamente medicale și medicină preventivă pentni femei și bărbați sunt esențiale pentru realizarea accstu: drept.

 • (2) Semnatarul recunoaște că în securizarea oportunităților egale pentru femei și bărbați pentru a beneficia de sănătate, servicii medicale și de sănătate, trebuie sa tină cont de nevoite lor diferite Cu atât mai mult recunoaște că aceste nevoi apar nu doar din diferențele biologice, dar și din diferențe ale condițiilor de viață și de muncă și din atitudinile și supozițiile stereotipizate.

• Incluziunea specifică. în cadrul cursurilor de educație civică și educație pentru cetățeni, a elementelor care subliniază importanța participării egale a femeilor și bărbaților iri procesul democratic.

 • (4) Semnatarul recunoaște că modul în care școlile și alte instituții educaționale sunt gestionate reprezintă modele importante pentru copii și tineri De aceea, se angajează să promoveze reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților la toate nivelurile de management și gestionare a școlilor.

 • (3) Semnatarul se angajează să întreprindă acțiunile rezonabile, ir gama responsabilităților sale, pentru a promova și securiza cele mai ridicate niveluri de sănătate bună pentn.1 cetățenii săi in acest sens, Semnatarei se angajează să promoveze, ca atare, următoarele măsuri

- încorporarea unei abordări bazate pe gen pentru planificare, resurse și furnizare de servicii de sănătate și medicale

■ Asigurarea că activitățile de promovare a sănătății, inclusiv cele care țintesc încurajarea unei diete sănătoase și importanța exercițiului, sociale și creării comunității locale și a societății iri mare.

 • (2) Semnatarul se responsabilizeazâ sa facă demersurile și să promoveze o astfel de îngrijire a copiilor, direct sau prin alți furnizori, ca una din prioritățile sale. De asemenea, încurajează furnizarea de astfel de îngrijire a copiilor de către alți furnizori, incluzând furnizarea îngrijirii copiilor de către angajain locali.

 • (3) De asemenea, semnatarul recunoaște că pentru creșterea copiilor este nevoie de împărtășirea responsabilităților intre bărbați și femei și societate ca un întreg și dorește să lupte împotriva stereotipurilor de gen conform cărora îngrijirea copilului este văzută ca o sarcină principală sau responsabilitate a femeilor.

 • • Furnizarea și promovarea de îngrijire de înaltă calitate, accesibilă, direct sau prin alți furnizori, ca una din prioritățile sale

 • •  Furnizarea de susținere și promovarea oportunităților pentru cei care suferă de izolare socială ca ur rezultat al responsabilităților lor de a îngriji un dependent

Realizarea de campanii împotriva stereotipului care implica faptul că îngrijirea persoanelor dependente este în principal responsabilitatea femeilor.

Articolul 17- îngrijirea altor dependenți

 • (1)  Semnatarul recunoaște că femeile și bărbații au responsabilități de îngrijire a unor persoane dependente de ei, altele decât copii și această responsabilitate poate afecta abilitatea lot de a juca un rol complet în viața economică și socială.

 • (2)  Semnatarul recunoaște că astfel de responsabilități de îngrijire revin disproporționat femeilor și astfel devin o baneră pentru egalitatea intre femei și bărbați

 • (3) Semnatarul se responsabilizeazâ să lupte împotriva acestei inegalități, prin:

Articolul 18- Incluziunea Socială

 • (1) Semnatarul recunoaște că oricine are dreptul de a fi protejat împotriva sărăciei și excluderii sociale, mai mult femeile, în general, sunt predispuse să sufere de excludere socială pentru că au un acces mai redus la resurse, bunuri, servicii și oportunități față de bărbați.

 • (2) Astfel, semnatarul se responsabilizeazâ de a lungul tuturor serviciilor și activităților sale și în activitățile cu partenerii săi sociali, sâ ia măsurile din cadrul unui plan general coordonat pentru a.

• Promova accesul efectiv a! tuturor celor care trăiesc sau riscă să trăiască o situație de excludere socială, sărăcie pnn angajare, găzduire, formare, educare, culturalizare, informare și tehnologii de comunicare, asistență medicală și socială (2) Semnatarul recunoaște rolul pe care sportul ii joacă in contribuția sa la viața comunității și în asigurarea dreptului la sănătate așa cum rezultă din art. U De asemenea, recunoaște că femeile și bărbații au dreptul ia un acces egal !a activități și facilități culturale, recreaționale și de sport. lor de cârti și alte materiale și în activitățile lor promotionale.

 • (3) Semnatarul recunoaște că femeile și bărbații pot avea diferite experiențe și interese față de cultură, sport și recreere și că acestea pot ti rezultatul unor atitudini stereotipizate pe baza sexului și, astfel, se angajează să realizeze sau să promoveze măsuri incluzând:

 • • Asigurarea că atât cât este posibil femeile și bărbații, băieții și fetele, au un acces egal la sport, recreere și cultură

 • • încurajarea femeilor și bărbaților, băieților și fetelor să ia parte egal în sporturi și în activități culturale, inclusiv acelea văzute tradițional ca predominant .feminine' sau „masculine"

 • • încurajarea artiștilor și -asociațiilor culturale sau sportive să promoveze activități culturale sau sportive pentru a provoca părerile stereotipice despre femei și bărbați

 • • încurajarea serviciilor publice de bibliotecă pentru a provoca sterotrpurile de sex din stocul

Articolul 21 - Siguranță și Securitate

 • (1) Semnatarul recunoaște dreptul fiecărei femei și bărbat la securitate personală, și la libertate de mișcare și că aceste drepturi nu pot fi exersate liber sau egal de femei sau bărbați dacă sunt nesiguri sau în nesiguranță, fie în domeniul public sau privat, sau dacă se simt nesiguri sau în nesiguranță

 • (2)  Semnatarul recunoaște că femeile și bărbații, in parte din cauza diferitelor obligații și stilun de viață, adeseori fac față unor probleme diferite de siguranță sau securitate, care trebuie adresate

 • (3)    De aceea, semnatarul se responsabilizează să:

(a) analizeze din perspectivele genului statisticile privind volumul și tipologia incidentelor (inclusiv crimele serioase împotriva indivizilor) care afectează securitatea și siguranța femeilor și bărbaților, șr dacă este cazul să măsoare nivelul și natura

țintind victimele actuale și potențiale ș? infractorii


 • • campanii de informare și creșterea conștiinței publice

 • • programe de formare pentru personalul profesional responsabil de identificarea și susținerea victimelor

 • • măsuri pentru descurajarea cerem

 • • masuri potrivite pentru a asista victimele incluzând accesul la tratamente medicale, găzduire adecvată și sigură și traducerea in limba maternă

Articolul 23 - Traficul cu ființe umane

 • (1) Semnatarul recunoaște crima traficului cu ființe umane, care afectează disproporțional femeile și fetele, ca o violare a drepturilor umane fundamentale și o ofensă a demnității și a integrității fizice și emoționale a ființelor umane.

 • (2)  Semnatarul se responsabiiîzează să stabilească și să întărească politicile și acțiunile pentru prevenirea traficului cu ființe umane incluzând.

Planificare și dezvoltare sustenabilă

Articolul 24 - Dezvoltare Sustenabilă

(1) Semnatarul recunoaște că, în planificare și in strategiile de dezvoltare pentru viitorul zonei, principiul dezvoltării susteaabile trebuie să fie deplin respectat, implicând integrarea echilibrată a dimensiunilor economice, sociale, de mediu și culturale, și, de asemenea, în particular, incluzând nevoia de a promova și atinge egalitatea între femei și bărbați. comune ale femeilor și bărbaților și vin in realizarea egalității reale intre femei și bărbați în viața locală

 • (4) Semnalatul se angajează în continuare să promoveze îmbunătățirea progresiva a serviciilor de transport public in ș; pentru zona sa. incluzând conexiunile ir.termoca e. pentru a adresa nevoile specifice șt comune ale femeilor și bărbaților pentru un transport confortabil, accesibil, sigur și pentru a contribui la dezvoltarea sustenabilă.

dezvoltăr i economice, să aibă în vedere îr totalitate nevoiie și interesele femeilor și bărbaților și oportunitățile de a crește egalitatea intre aceștia și de a întreprinde acțiunile adecvate pentru acest scop Astfel de acțiuni pot include:

 • • Asistența pentru femeile aritreprenoare

 • • Asigurarea susținerii financiare sau alt suport pentru ca întreprinderile să promoveze echitatea de gen

Ai ticului 27- Dezvoltare Economică

 • (1) Semnatarul recunoaște că atingerea unei dezvoltări economice echilibrate și sustenabile este o componenta vitală pentru succesul unei municipalități sau regiuni, și că activitățile și serviciile sale in acest domeniu pot contribui semnifîvativ la progresul egalității între femei și bărbați.

 • (2) Semnatarul recunoaște nevoia de a crește rata și calitatea angajării femeilor, și, de asemenea, recunoaște riscul sărăciei relaiionat cu șomajul pe termen lung și munca neplatitâ este în mod particular ridicat pentru femei.

 • (3) Semnatarul se angajează, in legătură cu activitățile și serviciile sale în domeniul

  • încurajarea cursanților femei să învețe abilități și să obțină calificări pentru poziții tradițional văzute ca fiind .masculine" și vice vursa


  • încurajarea angajaților să recruteze ucenici femei și cursanți în legătură cu abilitați.înfrățire și cooperare internațională

Articolul 30

 • (1) Semnatarul recunoaște valoarea înfrățirilor și a cooperărilor Europene sau internaționale intre administrațiile locale si regionale, in coagularea cetățenilor și in promovarea înțelegerii șl conștientizării mutuale de-a lungul frontierelor naționale.

 • (2)  Semnatarul se resporisabilizează, în activitățile sale în domeniile sale de cooperare Europeană și internațională și înfrățiri;

 • •  să implice femei și bărbați, din diferite domenii, pe □ bază egală în cadrul acestor activități

 • • să folosească relaționările sale pnn înfrățiri și parteneriaîele europene sau internaționale ca

Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR) este cea mai mare asociație a administrațiilor locale și regionale din Europa.

Membru săi sunt asociațiile naționale aie administrațiilor locale și reyi-onale din mai mult de treizeci de țări europene

Țelul principal al CEMR este să promoveze o Europă puternică, unită bazată pe autoguvernare locală și regională și democrație, o Europă in care deciziile sunt luate cât mai aproape de cetățean, in linie cu principiul subsidiaritâții

Activitatea CEMR acoperă o gamă largă de terne, inclusiv servicii servicii publice, transport, politici regionale, mediu oportunități egale.

De asemenea. CEMR este activ ia nivel internațional. Este secțiunea europeană a organizației mondiale a orașelor si municipalităților, Orașele Unite și Administrațiile Locale (OUAL - UCLG).

Brussels

22, rue d’Arion 1050 Brussels

tel. : + 32 2 511 74 77 fax:+ 32 2 511 09 49 Paris

15, rue de Richeiieu

75001 Paris

tel. : + 33 1 44 50 59 59

fax : + 33 1 44 50 59 60 e-mail: cemr@ccre.org www.ccre.org

Cu susținerea financiară a Comisiei Europene.

întreaga responsabilitate îi revine autorjlui. Comisia Europeană nu este responsabilă de utilizarea în orice fel a informației conținute de acest document

Partener CEMR

EurActivcom

Tipărită pe hârtie reciclată 100%

- Design: studiogoffiii.be