Hotărârea nr. 167/2017

Hotărârea 167/2017 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 335/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+1E+M, str. Măceșului nr. 72/K

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială D+P+1E+M, str. Măceșului nr. 72A - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 147461 din 21.04.2015 al Direcției Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+IE+M, str. Măceșului nr. 72A, beneficiari: BALEA 1OAN și BALEA MARIA;

Având în vedere Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 347274/869 din 18.11.2014. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile ari. 31 alin (2) din R.L.U. aferent P.U.G.;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O TARĂ ȘT E :

ArL L- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+1E+M. str. Măceșului nr. 72A, beneficiari: Balea loan și Balea Maria, în vederea construirii unei locuințe uni familiale, pe teren proprietate particulară.

Planul Urbanistic dc Detaliu reglementează retragerile față de limitele parcelei, accesul auto și pietonal, conformarea arhitectural-volumetrică. modul de ocupare a terenului, respectiv:

  • •  amplasarea construcției la distanță de min. 5,0 m. față de str. Măceșului:

  • •  retragerile față de limitele laterale, dc min. 3,00 m.;

  • •  retragerea față de limita posterioară, de min. 5,0 m.;

  • •  regimul dc înălțime: D+-P+1E+M;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Măceșului;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă pe teren proprietate, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor dc parcare aprobat prin II.C.L. nr. 539/2006.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la intrarea în vigoare a noului P.U.G.

Ari. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 167 din 15 mai 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)