Hotărârea nr. 166/2017

Hotărârea 166/2017 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Ia Hotărârea nr. 334/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78435/14.02.2017 al Serviciului Investiții și al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr.334/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”) în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul

strategie și dezvoltare locală, management proiecte șiNr. 166 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


4/l/f M Ca koTf ZaHEaNr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL NEELIGIBIL

TOTAL

liaza

TE4 eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

/

2

3

4

5=5+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,750.00

332.50

2,082.50

0.00

0.00

0.00

2,082.50

3.3

Proiectare si inginerie

57,298.54

10,886.71

68,185.25

0.00

0.00

0.00

68,185.25

3.4

Cheltuieli pentru consultanță

39,159.00

7,440.21

46,599.21

0.00

0.00

0.00

46,599.21

33

Cheltuieli cu asistența tehnică

78,111.87

14,841.26

92,953.13

0.00

0.00

0.00

92,953.13

TOTAL CAPITOL 3

176,319.41

33,500.68

209,820.09

0.00

0.00

0.00

209,820.09

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Cheltuieli pentru construcții și instalații

4,141,604.92

786,904.94

4,928,509.86

4,058.63

771.14

4,829.77

4,933,339.63

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

601,632.71

114,310.19

715,942.90

264,818.90

50,31561

315,134.51

1,031,077.41

TOTAL CAPITOL 4

4,743,237.63

901,215.13

5,644,452.76

268,877.53

51,086.75

319,964.28

5,964,417.04

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

69,560.77

13,216.55

82,777.32

0.00

0.00

0.00

82,777.32

5.1.1

Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

41,180.77

7,824.35

49,005.12

0.00

0.00

0.00

49,005.12

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

28,380.00

5,392.20

33,772.20

0.00

0.00

0.00

33,772.20

5.2

Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

441,066 00

83,802.54

524,868.54

0.00

0.00

0.00

524,868.54

TOTĂ1. CAPITOL 5

510,626.77

97,019.09

607,645.86

0.00

0.00

0.00

607,645.86

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

16,500.00

3,135.00

19,635.00

0.00

0.00

0.00

19,635.00

g

TOTAL CAPITOL 6

16,500.00

3,135.00

19,635.00

0.00

0.00

0.00

19,635.00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

20,000.00

3,800.00

23,800.00

0.00

0.00

0.00

23,800.005. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

TOTAL CAPITOL 7

20,000.00

3,800.00

23,800.00

0.00

0.00

0.00

23,800.00

I O I AL GENERAL

5,466,683.81

1,038,669.90

6,505,353.71

268,877.53

51,086.75

319,964.28

6,825,317.99

din care

C+M

4,784,418.40

909,039.50

5,693,457.90

268,877.53

51,086.74

319,964.27

6,013,422.17

SURSE 1)E FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CR I .

SURSE I)E FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

6,825,317.99

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

319,964.28

b.

Valoarea totala eligibilă

6,505,353.71

II

Contribuția proprie, din care :

2,922,105.76

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

2,602,141.48

Corect

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

319,964.28

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

3,903,212.22

liaza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

TOTAL

/

2

3

4

5=3+4

6

7

3 = 6+7

9=5 + 3

1

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria 1

4,141,604.92

786,904.94

4,928,509.86

4,058.63

771.14

4,829.77

4,933,339.63

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)

601,632.71

114,310.19

715,942.90

264,818.90

50,315.61

315,134.51

1,031,077.41

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria 1 și II

4,743,237.63

901,215.13

5,644,452.76

268,877.53

51,086.75

319,964.28

5,964,417.04

3

Cheltuieli aferente C+M+E

5,225,484.40

992,842.02

6,218,326.42

268,877.53

51,086.75

319,964.28

6,538,290.70

4

Limitare de 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, cap. 2, cap. 4( 4.1, 4.2), cap. 5 (5.1.1)

627,417.85

119,209.39

746,627.25

filialii

| Ba '

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe 11 (inclusiv TVA)

746,627.25

DA

6

Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap. 3.4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

204,699.41

38,892.88

243,592.29

0.00

0.00

0.00

243,592.29

8

Alte cheltuieli din buget neincluse in DEVIZ

36,500.00

6,935.00

43,435.00

0.00

0.00

0.00

43,435.00