Hotărârea nr. 165/2017

Hotărârea 165/2017 - Constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, organism care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, organism care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, organism care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65318/423/07.02.2017 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II);

Reținând prevederile Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;

Reținând prevederile Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;

Reținând prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 904/2016;

Reținând prevederile Ordinului nr. 112/201.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, organism care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II).

Art. 2. Autoritatea Urbană își va desfășura activitatea / va funcționa în baza Acordului încheiat cu Autoritatea de Management pentru POR privind delegarea atribuțiilor de selectare strategică a operațiunilor (proiectelor) care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice și a indicatorilor din cadrul priorităților de investiții aferente Axei prioritare 4 din POR 2014-2020.

Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să desemneze prin dispoziție membrii Autorității Urbane dintre reprezentanții diferitelor structuri interne din cadrul primăriei municipiului și/sau din cadrul instituțiilor publice din subordine.

Art, 4, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Autoritatea Urbană și Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte.

Nr. 165 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)