Hotărârea nr. 164/2017

Hotărârea 164/2017 - Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-N APOC A

HOTĂRÂRE

privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83.980/44.10, din 17.02.2017, al Direcției tehnice, prin care se propune completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca cu Codul CAEN - 8129 alte activității de curățenie - către terți.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Direcția tehnică.

Nr. 164 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)