Hotărârea nr. 163/2017

Hotărârea 163/2017 - Închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Bază Sportivă Gheorgheni.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică amplasate în municipiul Cluj-Napoca,

în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică amplasate în municipiul Cluj-Napoca, din cadrul Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78398/42/14.02.2017 al Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte, prin care se propune închirierea prin licitație publică a spațiilor și a terenului aferent teraselor de alimentație publică amplasate în municipiul Cluj-Napoca, din cadrul Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni;

Reținând prevederile Constituției României, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică amplasate în municipiul Cluj-Napoca, din cadrul Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni.

Art. 2. Se aprobă documentația de închiriere (fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, contract de închiriere, schița privind amplasarea loturilor) prin licitație publică a spațiilor comerciale și a teraselor aferente amplasate în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă

Gheorgheni, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 163 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă Ia Hotărârea nr. 163 din 28 februarie 2017

SELECȚIE DE OFERTE

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE

A SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

AFERENTE ACESTORA, SITUATE ÎN INCINTA

COMPLEXULUI DE AGREMENT - BAZĂ SPORTIVĂ GHEORGHENI ADMINISTRAT

DE CĂTRE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

„închiriere spații comerciale și a teraselor aferente amplasate în Municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni”

2017

DOCUMENTAȚIA DE ÎNCHIRIERE

CLUJ-NAPOCA .

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

APROBAT

PRIMAR

EMIL BOC

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

 • I. Autoritatea contractantă

  Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

  Adresă: Calea Moților nr. 3

  Localitate: Cluj-Napoca

  Cod poștal: 400001 Țara: România

  Direcția Generală Dezvoltare Locală și Management

  Proiecte

  Persoana de contact: Delia Mesaroș în atenția: Delia Mesaroș

  Telefon: 0264-599329, interior: 4632

  E-mail: delia.mesaros@primariaclujnapoca.ro

  Fax:0264-599329

  Adresa autorității contractante: www.primariacluinapoca.ro

II. Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

3 autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați) _

@ Servicii generale ale administrațiilor publice

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economi co-fmanciare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

□ altele (specificați)

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante DA □ NU|

Alte informații și/sau clarificări pot fi ob

îinute:

Jj la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:

Data:

Ora limită:

Adresa: Moților nr.3, Cluj-Napoca

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :

III: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1) Denumire contract: „închiriere spații comerciale cu terasă aferentă de alimentație publică amplasate în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni din Municipiul Cluj-Napoca”

 • 2) . LEGISLAȚIA APLICATĂ:

 • - Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, Constituția României și Hotărârea Consiliului local

al municipiului Cluj-Napoca nr.__.

 • - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica modificată și completată

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

în vederea calificării la procedura de licitație solicitanții vor face dovada îndeplinirii condițiilor de calificare prin depunerea următoarelor documente:

 • 1. Adresa de înaintare a documentelor de participare la licitație, cu precizarea spațiului comercial și a terasei aferente de alimentație publică pentru care se licitează;

 • 2. Formular de informații generale;

 • 3. Copie după certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului valabil la data depunerii ofertei;

 • 4. Copie după documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de DSVSACluj;

 • 5. Copie după statutul societății și/sau actul constitutiv al societății în care este precizat ca obiect de activitate - activitatea de alimentație publică preconizată a se desfășura în spațiul comercial și pe terasa de alimentație publică aferentă;

 • 6. Dovada privind implementarea sistemului de management al calității sau colaborarea cu o firmă de specialitate în vederea implementării sistemului de management al calității pentru activitatea ce urmează a fi desfășurată;

 • 7. Declarația privind eligibilitatea;

 • 8. Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezenta unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și ale autorității locale;

 • 9. Dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • 10. Declarația autentică notarială pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • 11. însușirea contractului de închiriere, fără obiecțiuni, prin semnare și parafare;

 • 12. Informații privind situația economico-financiară - ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organzele competente;

 • 13. Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

 • 14. Declarație privind evitarea conflictului de interese;

 • 15. Declarație privind asigurarea condițiilor ce se impun în vederea respectării prevederilor următoarelor acte de reglementare pentru operatorii din sectorul alimentar :

Ordinul 111/2008, actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare nonanimală,

Normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor prevăxute în ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998,

Normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind măsurile și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a produselor alimentare, cu modificările în vigoare;

 • 16. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (dacă este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului în ziua desfășurării licitației;

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Lipsa oricărui document dintre cele mai sus amintite, sau existența unui document ce nu asigură condițiile de conformitate cu cerințele specificate în cadrul acestui capitol, duce la descalificarea ofertantului respectiv.

 • V. PREZENTAREA OFERTEI

  V. 1) Limba de redactare a ofertei

  Limba română

  V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

  Oferta va fi valabila pana in data de                  (z/l/a),

  inclusiv

  V.3) Garanția de participare

  Garanția de participare va fi defalcată pentru fiecare spațiu cu terasa aferentă în parte, conform anexei, după cum urmează

  Lot 1 (spațiul hașurat mov) - 500 lei

  Lot 2 (spațiul hașurat roșu) - 500 lei

  Lot 3 (spațiul hașurat verde) - 500 lei

  Lot 4 (spațiul hașurat galben) - 500 lei

  • - Garanția pentru participare va fi valabilă până în data de:

  (z/l/a), inclusiv.

  • - Modul de constituire a garanției pentru participare:

  Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

  © scrisoare de garanție bancară prezentată în ORIGINAL în cazul scrisorilor de garanție bancară emise de o bancă din străinătate, se va prezenta în anexă traducerea autorizată și legalizată a acesteia

  • •  depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante

  • •  depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul deschis la Banca Naționala - Trezoreria Cluj RO17TREZ2165006XXX006924

  • - Modul de restituire a garanției pentru participare: garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data

  semnării contractului.

  V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

  Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru fiecare spațiu comercial cu terasa aferentă licitat. Se poate depune oferta pentru unul sau mai multe spatii comerciale cu terasele adiacente acestora. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de ofertă, conform modelului, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

  Lot 1 (spațiul hașurat mov cf. anexei) = 8,8 mp spațiu comercial + terasa în suprafață de 80 mp

  Lot 2 (spațiul hașurat roșu cf. anexei) = 8,8 mp spațiu comercial + terasa în suprafață de 74 mp

  Lot 3 (spațiul hașurat verde cf. anexei) = 8,8 mp spațiu comercial + terasa în suprafață de 67 mp

  Lot 4 (spațiul hașurat galben cf. anexei) = 8,8 mp spațiu comercial + terasa în suprafață de 54 mp

  V.5) Modul de prezentare a ofertei

  • - Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj- Napoca, Calea Moților nr. 7

  • - Data limită pentru depunerea ofertei:            ora

  • - Numărul de exemplare în original: 1

  • - Numărul de exemplare în copie: 1

  • - Modul de prezentare: ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu «ORIGINAL» și, respectiv, «COPIE». Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.

  • - Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

  • - Documentele ofertei, propunerea financiară și documentele de calificare, garanția de participare în original, se vor introduce în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător.

  - Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția « A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA         ora

  V.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

  1.Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. Daca un ofertant isi retrage oferta după data limita de depunere a ofertelor pierde garanția de participare in favoarea autoritatii contractante.

  2.Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.

  3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

  4.Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se retumează nedeschisă.

  V.7) Deschiderea ofertelor

  Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul organizatorului în data de                     ora      la care vor fi prezenti

  membrii comisiei pentru evaluare, reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta și documentul de împuternicire.

 • VI. CRITERII DE ATRIBUIRE:

Atribuirea contractelor de închiriere având ca obiect spațiile comerciale cu terasă aferentă de alimentație publică amplasate în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni din Municipiul Cluj-Napoca”

valoarea cea mai mare ofertată exprimată în lei/lot/lună

Lot 1 = 4881,01 lei/lună, conform nomenclatorului de mijloace fixe (codul de clasificare 1.5.12.), a HCL-ului cu nr. 649/2016, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 0,56 lei/mp/zi, a HCL-ului nr. 143/2010, privind aprobarea tarifelor pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor în celelalte zone și a indicilor prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică în data de 14.02.2017. Chiria percepută în perioada 1 aprilie - 31 octombrie va fi compusă din chiria spațiului plus chiria terasei aferente acestuia. în perioada 1 noiembrie-31 martie, chiria percepută va fi compusă din chiria spațiului reprezentând un procent de 13,75 % din valoarea ofertată. La solicitarea locatarului, terasa poate fi închiriată și în perioada 1 noiembrie - 31 martie, cu achitarea chiriei aferente acesteia.

Lot 2 = 4565,28 lei/lună, conform nomenclatorului de mijloace fixe (codul de clasificare

 • 1.5.12.), a HCL-ului cu nr. 649/2016, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 0,56 lei/mp/zi, a HCL-ului nr. 143/2010, privind aprobarea tarifelor pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor în celelalte zone și a indicilor prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică în data de 14.02.2017. Chiria percepută în perioada 1 aprilie -31 octombrie va fi compusă din chiria spațiului plus chiria terasei aferente acestuia. în perioada 1 noiembrie-31 martie, chiria percepută va fi compusă din chiria spațiului reprezentând un procent de 14,71 % din valoarea ofertată. La solicitarea locatarului, terasa poate fi închiriată și în perioada 1 noiembrie - 31 martie, cu achitarea chiriei aferente acesteia.

Lot 3 = 4196,94 lei/lună, conform nomenclatorului de mijloace fixe (codul de clasificare

 • 1.5.12.), a HCL-ului cu nr. 649/2016, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 0,56 lei/mp/zi, a HCL-ului nr. 143/2010, privind aprobarea tarifelor pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor în celelalte zone și a indicilor prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică în data de 14.02.2017. Chiria percepută în perioada 1 aprilie -31 octombrie va fi compusă din chiria spațiului plus chiria terasei aferente acestuia. în perioada 1 noiembrie-31 martie, chiria percepută va fi compusă din chiria spațiului reprezentând un procent de 16 % din valoarea ofertată. La solicitarea locatarului, terasa poate fi închiriată și în perioada 1 noiembrie - 31 martie, cu achitarea chiriei aferente acesteia.

Lot 4 = 3512,87 lei/lună, conform nomenclatorului de mijloace fixe (codul de clasificare

 • 1.5.12.), a HCL-ului cu nr. 649/2016, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 0,56 lei/mp/zi, a HCL-ului nr. 143/2010, privind aprobarea tarifelor pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor în celelalte zone și a indicilor prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică în data de 14.02.2017. Chiria percepută în perioada 1 aprilie -31 octombrie va fi compusă din chiria spațiului plus chiria terasei aferente acestuia. în perioada 1 noiembrie-31 martie, chiria percepută va fi compusă din chiria spațiului reprezentând un procent de 19,11 % din valoarea ofertată. La solicitarea locatarului, terasa poate fi închiriată și în perioada 1 noiembrie - 31 martie, cu achitarea chiriei aferente acesteia.

CAIET DE SARCINI

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-3, închiriază prin licitație publică 4 spații comerciale cu terasă de alimentație publică aferentă, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni.

 • -  Utilități spații : 4 spații comerciale cu terase aferente conform anexei, având destinația de Comerț cu amănuntul al produselor alimentare și al băuturilor pe durata programului Bazei Sportive Gheorgheni.

Spațiile comerciale cu terasele de alimentație publică aferente, obiect al licitației se identifică astfel :

Lot 1 (spațiul hașurat mov cf. anexei) = 8,8 mp spațiu comercial + terasa în suprafață de 80 mp

Lot 2 (spațiul hașurat roșu cf. anexei) = 8,8 mp spațiu comercial + terasa în suprafață de 74 mp

Lot 3 (spațiul hașurat verde cf. anexei) = 8,8 mp spațiu comercial + terasa în suprafață de 67 mp

Lot 4 (spațiul hașurat galben cf. anexei) = 8,8 mp spațiu comercial + terasa în suprafață de 54 mp

 • -  Utilități spații: curent electric, apă potabilă, aparat de aer condiționat care generează atât temperatură caldă cât și rece;

Fiecare spațiu comercial împreună cu terasa aferentă va fi închiriat separat.

Ofertanții câștigători au următoarele obligații:

 • •  să achite facturile eliberate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, aferente consumurilor de utilități conform contoarelor de curent electric și de apă instalate la fiecare spațiu în parte;

© să încheie contract cu firma de salubritate care are concesionat acest tip de servicii în zona Complexului de Agremnt- Bază Sportivă Gheorgheni ;

© să doteze spațiile închiriate cu toate obiectele de mobilier necesare desfășurării activității declarate prin oferta făcută. Nedeclararea destinației spațiului atrage după sine descalificarea ofertantului;

 • •  să realizeze investiții cu caracter de necesitate pentru păstrarea și întreținerea spațiului închiriat, având în vedere perioada de chirie de 3 ani fără posibilitate de prelungire, suficientă pentru amortizarea investițiilor făcute, fără compensare din chirie și fără pretenții de recuperare a investițiilor făcute după încetarea contractului;

 • •  să nu aducă modificări interioare suprafețelor locative fără acordul prealabil al proprietarului;

 • •  să nu amplaseze mobilier de terasă fără acceptul autorității contractante în ceea ce privește culoarea și materialul acestuia;

 • •  să obțină autorizațiile / avizele / acordurile prevăzute de lege privind desfășurarea activităților

propuse de către ofertant;

 • •  programul de funcționare să fie inclus în intervalul orar 06:00 - 24:00;

 • •  să organizeze zone speciale pentru fumat pe terasele aferente spațiilor comerciale, semnalizate și dotate corespunzător și să permită fumatul doar în acele zone;

 • •  să respecte normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public;

 • •  locatarul răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării necorespunzătoare a serviciului, în condițiile Art. 1516-1548 Cod Civil, fără punere în întârziere, somație sau altă procedură prealabilă. Evaluarea pagubelor se va face de către prestator și achizitor, prin reprezentanții legali ai acestora. Pentru evaluarea pagubelor, prestatorul se obligă să se prezinte la primirea notificării în acest sens în maxim o oră de la primirea notificării telefonice/mail/fax. Dacă prestatorul nu se prezintă în termenul menționat anterior pentru evaluarea pagubei, prin persoana cu competență de reprezentare a acestuia, evaluarea se va realiza de către achizitor, iar prestatorul va accepta această evaluare;

 • •  spațiul aferent teraselor de alimentație publică nu va fi împrejmuit de nici un fel;

 • •  ofertanții câștigători au obligația de a respecta toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public;

Durata de închiriere va fi de 3 (trei) ani, fără posibilitatea de prelungire a acesteia.

Se vor asigura atât respectarea prevederilor Ordinului 111/2008, actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare nonanimală, a normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor prevăxute în ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998, precum și a normelor generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind măsurile și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a produselor alimentare, cu modificările în vigoare, ce includ :

 • •  spațiile comerciale utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare, să asigure-un spațiu de lucru suficient și adecvat efectuării în condiții igienice a tuturor operațiunilor, să asigure condiții adecvate de manipulare și depozitare, cu reglarea temperaturii și capacitatea suficientă pentru a păstra produsele alimentare la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate;

 • •  suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare trebuie să fie în bună stare, ușor de curățat și după caz, de dezinfectat;

® produsele de salubrizare și produsele dezinfectante nu trebuie depozitate în zonele în care se manipulează produsele alimentare;

® trebuie să se prevadă mijloace adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide) pentru a se evita acumularea lor;

Anexa prezentului caiet de sarcini cuprinde contractul de închiriere a spațiilor comerciale și a teraselor aferente acestora, planul de amenajare a zonei privind identificarea spațiilor/teraselor și numerotarea acestora. In acest sens, există posibilitatea vizitării spațiului ce constituie obiectul licitației.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.___DIN__________

încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 actualizată, Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, a Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. __________, a licitației publice organizate în data de ___________ și a Raportului procedurii nr.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, str. Moților nr. 3, reprezentat prin primar, EMIL BOC, identificat prin CUI 4305857, în calitate de locator și

SC_____________ cu sediul în municipiul Cluj-Napoca. str.______________ ap.______înregistrată

la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul_________sub nr. ___, având

cod unic de înregistrare_________________ și cont bancar RO__deschis

la banca__________reprezentată prin___________________, în calitate de locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 a) Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă acestuia reprezentând Lotul nr.__, amplasat în cadrul Complexului de

Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni, municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. FN.

 • b) Spațiul comercial are suprafața totală de 8,8 mp și este format din două încăperi, iar suprafața terasei aferente spațiului comercial, lot _ este de___mp.

IILOBLIGATIILE PÂRTILOR

Art.3 Municipiul Cluj-Napoca are următoarele obligații :

 • a) - să pună la dispoziția ________________________spațiul’ comercial împreună cu terasa de

alimentație publică aferentă, libere de sarcini amplasate în municipiul Cluj-Napoca, în cadrul Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni, în suprafață de 8,8 mp spațiul comercial și ___mp. terasa aferentă,

 • b) - să predea părții contractante, prin organul de specialitate spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă,

 • c) - să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra

Art.4 SC __________________________________SRL are următoarele obligații:

 • a) - să preia spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă atribuite de către locator.

 • b) -să execute investiții privind lucrările de reparații necesare și utile amenajării chioșcului pe cheltuiala proprie, fără pretenții de compensare a chiriei cu contravaloarea reparațiilor și fără a solicita restituirea investițiilor la încetarea contractului, inclusiv rezilierea unilaterală din partea locatorului. Reparațiile asupra spațiului comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă, se vor executa doar de furnizorul acestuia în perioada de garanție. Lucrările asupra amenajării spațiului comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă nu vor afecta funcționalitatea acestora, vor fi demontabile și nu vor afecta garanția oferită de către furnizor.

 • c) - să utilizeze spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă în strictă conformitate cu destinația stabilită prin HCL și prin prezentul contract de închiriere.

 • d) - să organizeze, sa coordoneze activitatea comercială și să utilizeze spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă - obiect al contractului de închiriere- cu maximă prudență și diligență.

 • e) - să asigure aprovizionarea cu materii prime, cu materiale (sau fond de marfă - după caz) în vederea desfășurării în bune condiții a activității comerciale

 • f) -să achite facturile eliberate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, aferente consumurilor de utilități conform contoarelor de curent și de apă instalate la fiecare spațiu în parte.

 • g) - să nu subînchirieze, transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de închiriere altor persoane fizice sau juridice decât cu acordul prealabil, scris al autorității contractante.

 • h) - să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității specifice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie.

 • i) să respecte toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public.

 • j) - să asigure normele în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor.

 • k) - să încheie un contract cu firma de salubritate care are concesionat acest tip de servicii în zona Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni .

 • l) să asigure condițiile ce se impun în vederea respectării prevederilor actelor de reglementare pentru operatorii din sectorul alimentar, respectiv :

1) Ordinul 111/2008, actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transnort si comercializare a

 • 2) Normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor prevăzute în ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998,

 • 3) Normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind măsurișe și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a produselor alimentare, cu modificările în vigoare.

Corelativ cu prevederile acestor acte de reglementare, va lua măsurile ce se impun în vederea asigurării și a următoarelor prevederi (astfel cum reies din Regulamentul nr. 852/2004/CE, privind igiena produselor alimentare, cu modificările în vigoare):

 • -  incintele și spațiile comerciale utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare, să asigure condiții adecvate de manipulare și depozitare, cu reglarea temperaturii și capacitate suficientă pentru a păstra produsele alimentare la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate;

 • -  suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare trebuie să fie în bună stare, ușor de curățat și după caz, de dezinfectat;

 • -  produsele de salubrizare și produsele dezinfectante nu trebuie depozitate în zonele în care se manipulează produsele alimentare;

 • -  trebuie să se prevadă mijloace adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide) pentru a se evita acumularea lor.

 • m) La semnarea contractului locatorul va constitui în favoarea municipiului o garanție echivalentă chiriei aferente a 90 zile, respectiv__________lei

La data semnării contractului locatarul va face dovada depunerii garanției prin O.P. nr._____________

la banca_______________________.

Neconstituirea acestei garanții în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii de adjudecare atrage decăderea din calitatea de ofertant câștigător al licitației.

In cazul în care locatarul nu își execută obligațiile de natură financiară ce decurg din contract, din suma constituită drept garanție urmează să fie acoperite debitele (chirie + accesorii) înregistrate. Executarea garanției se va face în cazul în care locatarul înregistrează debite mai vechi de 60 zile, urmând ca la împlinirea acestui termen să se procedeze la rezilierea contractului de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, diferența rezultată din executarea garanției pentru acoperirea debitelor (chirie + accesorii aferente celor 60 de zile de întârziere) va acoperi parțial debitele ce se vor înregistra până la momentul eliberării amplasamentului, unnând ca:

 • 1. în cazul în care garanția nu acoperă integral debitul înregistrat la data eliberării amplasamentului se va proceda la promovarea unei acțiuni în pretenții în acest sens;

 • 2. în cazul în care garanția depășește debitele diferența se va face venit al bugetului local și nu poate fi solicitată de către locatar.

 • n) Să vireze până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă, chiria lunară stabilită în urma

procedurii de închiriere a spațiului, cuantificată raportat la suprafața raportată și la tariful stabilit conform hotărârii de adjudecare a licitației de ______lei/lună, indexabilă succesiv cu indicele

prețurilor de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, în contul nr. RO22TREZ21621A300530XXXX deschis la Banca Naționala - Trezoreria Cluj. Chiria lunară se datorează începând cu data procesului verbal de predare-primire și se va actualiza începând cu data licitației.

 • o) - în situația deteriorarii/distrugerii totale a spațiului comercial sau a terasei aferente acestuia din culpa locatarului acesta este obligat la despăgubirea locatorului conform răspunderii civile delictuale (damnum emergens și lucram cessans). In situația deteriorării, locatorul va efectua pe cheltuiala locatarului o expertiză de evaluare din partea unui evaluator autorizat, independent, care va stabili cuantumul pagubelor. Pagubele trebuie restituite locatorului, iar la sfârșitul perioadei de închiriere se vor putea compensa din garanția depusă.

 • p) - să achite taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a locatarului, conform legislației în vigoare.

 • q) - să elibereze spațiul la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 5 Prezentul contract se încheie pe o durată de 3 ani, de la data procesului verbal de predare-primire a chioșcului, respectiv de la data de__până la data de_________________, fără

posibilitate de prelungire.

 • V. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6 - Modificarea clauzelor prezentului contract de închiriere se poate face numai prin acordul părților contractante.

Art. 7 - încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) - ia împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) - prin acordul pârtilor contractante, cu notificarea prealabilă cu cel puțin 30 de zile înainte de către oricare dintre părți

 • c) - pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor prevăzute la Art. 4, lit. c, f, g, n, stabilite în sarcina locatarului, de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

 • d) - prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • e) prin notificarea rezilierii contractului de către locator în următoarele situații:

 • - în cazul neachitării timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei, indexată cu rata inflației.

 • - în cazul nerespectării destinației spațiului prin schimbarea acesteia fără acordul locatorului contractului sau cele ale normelor legale în vigoare.

- în cazul în care locatarul pricinuiește însemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau. dacă înstrăinează fără drept părți ale acestuia sau întregul spațiu.

Rezilierea contractului poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile născute din contract.

 • VI. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art. 8 - Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție având legătură cu prezentul contract de închiriere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă. în caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VII. CLAUZE SPECIALE

Art. 9 - Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activitatii care face obiectul prezentului contract de închiriere.

Art. 10 - Prevederile prezentului contract nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică, iar terții au acțiune in jusititie numai împotriva părții cu care a contractat, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

Art. 11 - Neîndeplinirea obligațiilor pecuniare din partea locatarului, atrage plata unei penalități de 0,5 /% zi întârziere, din valoarea ratelor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 12 - Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract de închiriere, în condițiile art. 1351 Cod civil. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Nu constituie cauze de forță majoră și nu pot fi invocate de părți pentru a se apăra de neexecutarea obligațiilor:

 • - blocajul financiar existent in economia națională

 • - dificultățile de lichiditate

 • - creșterile intempestive ale prețurilor

 • - incapacitatea de plată a unei banei, sau alte asemenea cauze care, deși provin de la un tert, sunt și rămân previzibile

Art. 13 - Constituie caz de forță majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de închiriere care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile parțial sau total.

Art. 14 - Partea aflată în caz de forța majoră va notifica celeilalte părți, atât apariția cât și încetarea evenimentului în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului in termenul prevăzut mai sus, duce la decăderea pârtii aflate în caz de forță majoră din dreptul de a fi exonerata de răspundere.

 • VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15 - Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul

Art. 16 - Prezentul contract are ca anexe:

 • - planul de amenajare al zonei din incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni.

 • - caietul de sarcini.

 • - actele adiționale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru părțile contractante.

Art. 17 - Prezentul contract reprezintă titlu executoriu în cazul nerespectării de către locatar a prevederilor contractuale și poate fi executat conform legislației în vigoare, de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

Art. 18 - Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate cu valoare de original și având aceeași forță probantă.

LOCATOR,

Municipiul Cluj-Napoca

Emil Boc,

Primarul Municipiului Cluj-Napoca

Olimpia Moigrădan,

Director, Direcția Economică

Alina Rus

Șef, Serviciul Juridic Contencios

Ștefania Ferencz,

Director general,

Direcția Generală Comunicare Dezvoltare și Management Proiecte

Ovidiu Cîmpean,

Director,

Direcția Generală Comunicare Dezvoltare și Management Proiecte

Călin Foma,

Director Adjunct, Direcția Evenimente Publice

LOCATAR,
YQfXAÎOX FXOtCCT:

IX. CIVITAS PROIECTARE l».

 • ■ llr. Artelor nr, 7, Clv|*Nopoco

 • ■ tel. 0244-433 iii ■ Io* 0744-432 874

> AO 209901 35 ■ JI2 ^41/201 2

MUNICIPIUL CWJNAPOCA

19A4

NUMI

TO'.U,A

»co«o l:ioo

COMPLEX DE AGiEMEN! • EAIĂ

SPORTIVĂ CMLIEU GHE0RGHEN1 irxa OJHopcco. I*. M Valdo VcV.cd

loio

PTh

p'aAÎaw.

7-TO2

sffwxeci

arh. D.BERCAH

W? '

PROXCTAl

arh. F.TIHARIU

WOtCIA)

arh. D.BF.RCMI

Oda 10 2013

Ob. 7 ClĂDUC AUMBOApt PUBUCĂ •PlAH AHtXA LA TA1L0UL Dl TAM7LAJU!.

OHP4AT

arh. F.TIHARIU

-E.