Hotărârea nr. 162/2017

Hotărârea 162/2017 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.02.2017, ora 19 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2017, ora 14 (a doua convocare).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-

Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.02.2017, ora 19 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2017, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.02.2017, ora 19 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2017, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74.478/44.10, din 13.02.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 37, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Constantin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.02.2016, ora 19 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2017, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Constantin Tomoș, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 162 din 28 februarie 2017 (LIotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)