Hotărârea nr. 161/2017

Hotărârea 161/2017 - Modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 518/2016 și 610/2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-N APOC A

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale înterprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 518/2016 și nr. 610/2016’

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale înterprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 518/2016 și nr. 610/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69.789/44.10, din 09.02.2017, al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale înterprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 518/2016 și nr. 610/2016, în sensul înlocuirii domnilor Gabriel Horia Nasra și Csoma Botond din funcțiile de membri supleanți ai Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 2, 3 și 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înterprinderilor publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 518/2016 și 610/2016, în sensul înlocuirii domnului Gabriel Horia Nasra cu domnul Drăgoescu Mihai, consilier local și a domnului Csoma Botond, cu domnul Râcz Levente Zsolt, consilier local.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane și Direcția Tehnică.

Nr. 161 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)