Hotărârea nr. 160/2017

Hotărârea 160/2017 - Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64' alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64‘ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77.084/44.10 din 14.02.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64' alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 64' alin. 3, 4 și 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 598/2016 privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64' alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 598/2016.

Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. de prelungire a mandatului administratorilor provizorii, conform art. 1 din prezenta hotărâre și a actele adiționale la contractele de mandat.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Coroian Alexandru - director general S.C. Cluj Innovation Park S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.         \

Nr. 160 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)