Hotărârea nr. 16/2017

Hotărârea 16/2017 - Aprobarea solicitării de trecere a terenului identificat cu nr. top. 21056, înscris în C.F. nr. 257478 Cluj-Napoca, aferent str. Nicolae Pătrașcu, situată în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de trecere a terenului identificat cu nr. top. 21056, înscris în CF nr. 257478 Cluj-Napoca, aferent străzii Nicolae Pătrașcu, situată în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului identificat cu nr. top. 21056, înscris în CF nr. 257478 Cluj-Napoca, aferent străzii Nicolae Pătrașcu, situată în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2141/453/03.01.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a terenului identificat cu nr. top. 21056, înscris în CF nr. 257478 Cluj-Napoca, aferent străzii Nicolae Pătrașcu, situată în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă solicitarea de trecere a terenului identificat cu nr. top. 21056, înscris în CF nr. 257478 Cluj-Napoca, aferent străzii Nicolae Pătrașcu, situată în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 16 din 31 ianuarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)