Hotărârea nr. 159/2017

Hotărârea 159/2017 - Alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează: 7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia din cele cinci carduri: StudCard, ISIC Student, Euro


C0NS11 IUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLI.J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014 ale SC Cluj Innovation Park SA Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014 ale SC Cluj Innovation Park SA Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 178090 din data de 11.05.2015 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014 ale SC Cluj Innovation Park SA Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene:

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art 36 al. 4 liL a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2014 ale SC Cluj Innovation Park SA Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează SC Cluj Innovation Park SA

Nr. 159 din 15 mai 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 159/2015

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1-Active imobilizate

 • 8. Nota 2- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3- Repartizarea profitului

t

 • 10. Nota 4- Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5- Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea crcanțelor-clienți

 • 12. Nota 6- Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7- Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8- Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 15. Nota 9- Principalii indicatori economico- financiari

 • 16. Nota 10- Alte informații

QțfOîi num^iciticâ G Mari Contribuabili care depun bilanțul la But uresti t'$îe cazul


] Sucursala


Tip situație financiară: BS


Anul


Entitate» S.C CI UJ INNOVA I ION PARK SA

ea IA

cj u


■ludei

|c luj


Localitate

[cluj NAPW A


I ciclon

Strada______________________________

[frânei in di-la no roosevei t

Nt.

E

<

Plin- Scara Ap.

1 I II___□ EH {0744530162

Număr din registrul comerțului

02/1645/2014

Cod un>c de inirgistraic

1111

8

<1

5

1

Forma de proprietate


a          1

(entități al căror
 • 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit ■ | de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (31 si(3A1)din

Legea cantabHitâții nt. 32/1991


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR 1MOBIUZATE

Indicatori:

Capitaluri - total


286.032


Profit/ pierdere

-313.968


ADMINISTRATOR,                                  ÎNTOCMIT,


FIO- pag. 1

BILANȚ prescurtai

Formular 10                     la data de 31.12.2014                            -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2014

31.12.2014

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPOHALE (ct 201 4-20ii205-12071 +208+233 + 234-280 290-2933)

01

6.549

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct 211+212+213+214 +223+224+231 +232-281 291 -2931

02

60.255

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

66.804

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (CL301 +302+321+322+3O3+323+A3O8+328+331 +332+ 341+345 +346

+/-34S+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371 +327+/-378+381+7-388 391 92-393-394 39S-396-397-398+4091 4428)

05

122

II.CREANfE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(cl_267’-296* +4092+411 + 413+418+425+4282+431 ”+437**+4382+441 -+4424 +4428”+444”+445+446”+447”+4482+451 **+453”+456*4+4582+461+473” -491 -495-496+5187)

06

10.832

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(CL501+505+506+507+508+5113+5114-591 -595 596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BÂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

295519

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

306573

Q CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN A N (cL 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431 -•+437—+4381 +441 — +4423+4428*”+444—+446*”+ 447—+4481+451—+453— +455+456—+457+4581+462+473—+S09+5186+519)

11

44.435

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10-11 19)

12

262.138

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)

13

328542

5. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

.. N (ct. 161 + 162+166+167+168-169+269+401+403 +404+405+408+419+421+423 +424+426+427+42B1 +431 —+437—+4381 +441 —+4423+4428— r444* - +446—+ 447—+4481+451—+453— +455+456—+4581+462+473”*+509+5186+519)

14

42510

«.PROVIZIOANE (ct. 151)

15

1. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18 + 21 +22)

16

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)

17

2 Venituri înregistrate In avans (ct 472) - total (rd. 19+20)

18

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

19

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (CL 472*)

20

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct 478)

21

Fondul comercial negativ (ct.2.075)

22

J. CAPITAL Șl REZERVE

1 CAPI TAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)

23

600.000

1 Capital subscris vărsat (ct. 1012)

24

600.000

2. Capital subscris nevarsat (cl 10 i 1)

25

3. Patrimoniul regiei (ct 1015)

26

F10 - pag. 2

•1 iJ rirnnnuiiul mstitulflor naționali de cercetare dezvoltare țel 1018)

27

II PRIME DL CAPI TAI (ct 104)

28

III HE2ERVE DIN REEVALUAM" (ct 105)

29

IV. REZERVE (ct.106)

30

Acțiuni proprii |ct. 109)

31

Câștiguri legal r*cie Instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

32

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)

33

V PROFHUL SAU PIERDEREA REPORT AHA)              SOLD C fct. 11 /)

34

SOLD D (ct. 117)

35

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA                         SOLDC (ct 121)

FXERCfTIULUI FINANCIAR                         SOLD D (ct 121)

36

37

313.968

Repartizarea profilului (ct 129)

38

CAPITAL URI PROPRII TOTAL (rd. 23+28+29+-3O-31+32-33+34-35+36-37-3S)

39

286.032

Patrimoniul public (cL 1016)

40

CAPITALURI TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)

41

286.032

Suma de control FIO:

•) Conturi de repartizat după natura clementelor respective.

•") Solduri debitoare ale conturilor respective.

'••) Solduri creditoare ale conturilor respectfve.

Rd.06 Suinele înscrise la acest rând jl preluate din contul 267 reprezinți creanțele aferente contractelor de leasing financiar ji altor contracre asimilate, precum șl alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 lunL

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

IcOROIAN ALEXANDRU


Numele si prenumele


Semnătura


Stampda unitâîiilitateaFORMULAR
NEVALIDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12 2014

F ormular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2013

2014

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri neră (rd. 02+03-04+ 05+06)

01

1278

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

1278

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

C

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

L Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

SoldD

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii ți capitalizată (ct.721+722)

09

0

0

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

din care, venituri din fondul comercial negativ

11

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10)

12

0

1278

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

0

7304

Alte cheltuieli materiale (CL603+604+606+608)

14

0

4.719

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apâ)(ct6O5-7413)

15

134

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.6O7)

16

0

0

Reduceri comerciale primite (cL 609)

17

0

0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

18

0

256.749

a) Salarii șl Indemnizații n (ct.641+642+643+644-7414)

19

0

207.666

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (<±545-7415)

20

0

49.083

7.a) Ajustări de valoare prrvind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

0

3.523

a.l) Cheltuieli (ct.681 1+6813)

22

0

3523

a 2) Venituri (ct 7813)

23

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

0

0

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

0

0

bj) Venituri (ct. 7 54+7814)

26

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

0

45.707

1*20 - pag 2

8 1. C hdtuieli plivind prr-.i.ițiili- e»tr-nti- (i1 61 if6 t?*6l 34 fi 14+621+622 f 62 < f 6/4 ‘6251626+627+628 7-116)

28

1            45032

8 2. Cheltuieli i u alte impozite. taxe și vârsârnmtt* asimilate (cl63$)

29

6/5

HI Alte cheltuieli (ct 652+658)

30

0

Cheltuirii ni dobânzile de refinanțarr înregistrate de entitățile radiate din Regîstiu general sl carp mai au in derulare c onlracte de leasing (t t 666*)

31

- 0

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

(

0

Cheltuieli (ct.6812)

33

C

o

- Venituri (ct.7812)

34

c

0

CHELTUIELI DE EXPI OATARE TOTAL (rd. 13 la 16 17 +18 + 21 ♦ 24 + 27 + 32)

35

c

318.136

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

-Profit (rd. 12-35)

36

0

0

-Pierdere(rd. 35-12)

37

0

316.858

9. Venituri din interese de participare (c.t.7611+7613)

38

0

0

-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

0

0

10 Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele Imobilizate (Ct.763)

40

0

- 0

din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

0

0

11 Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

0

2.621

din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

0

450

VFNTTURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

0

3.071

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare șl investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 48)

46

0

0

-Cheltuieli (ct686)

47

0

0

- Venituri (ct.786)

48

0

0

3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-/418)

49

0

181

- din care, cheltuielile in relația cu entitățile afiliate

50

0

0

Alte cheltuieli financiare (tt.663+664+665i 667+668)

51

0

0

CHELTUIELI FlNANCIARF - TOTAL (rd. 46 + 49 + 511

52

0

181

PROFITUL SAU PIERDERFA FINANCIAR(Â):

Profit (rd. 45 52)

53

0

2390

Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

4. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Â):

Profit (rd. 12 + 45 35- 521

55

0

0

Pierdere (rd. 35 + 52-12 -45)

56

0

313 968

5. Venituri extraordinare (ct /ZI)

57

0

0

6 Cheltuieli extraordinare (ct 671J

58

0

0

1

/ PROFITUI 5AU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ.

Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57}

60

0

0

F20 pag. 3

VENITURI TOT ALE (rd. 12 ♦ 45 + 57)

61

0

4 349

• HcLTUILLI TOTALE Ud 35 + 52+ 58

62

0

31831/

PROIIIUL SAU PIERDEREA 0HU1(Â):

Profit (rd. 61 62)

63

0

0

Pierdere (rd. 62 61)

64

0

313 968

i H Impozitul pe profit (ct 69 ’)

65

0

0

19 Alte impozite Reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

0

0

20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR.

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

0

0

Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

313.968

Suma de control F20:

•) Conturi de repartizat dupâ natuia elementelor respective.

I) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii*, analitic .Colaboratori persoane fizice*.

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,


1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

j Undați care au inreqisir.it profit

01

Unități cari! au înregistrat pierdere

02

311 <HM

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru

activitatea de

investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante rotai (rd.05 + 09 a 15 la 19 + 23)

04

furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante lata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentni șomaj

13

alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la buqetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

restante după 30 de zile

20

restante după 90 de zile

21

restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

1

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

2

F30 - pag. 2

IV Dobânzi, dividende și redevențe plătite in cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

JVi’fiiîuii brute din dobânzi pialrte către persoanele fizice nerezidente . (lineare

26

mpoznul datorai la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

23

- imporilul datorat la bugetul de stal

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:

30

impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente. drn care:

34

Impozitul datorat la bugetul de stat

3S

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care

36

- Impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor ari. 117 lit. h)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

• impozitul datorat la bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

'''nituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care

44

impozit ul datorat ia bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- Impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stal

50

Redevențâ petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentm terenuri j;

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care

53

impozitul datorai la bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite cătrp persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Fumpene. din care

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate in cursul perioadei de raportate, din care.

57

F30 pag. 3

sutivenți- încasate in cuisul perioadei de raportare aferente activelor

S8

• subvenții aferente veniturilor, din care.

59

subvenții pentru stimularea ocupării forței de mumă ”)

60

(Creanțe restante, i are nu au fost încasate la teimenclr prevăzute ir* contractele comerciale j./$au in adele normative în vigoare, din care:

61

creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tlchetelor de masa acordate salariatilor

64

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare

a?

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care-

65

după surse de finanțare, din care:

66

-din fonduri publice

67

—— —

din funduri private

68

• după natura cheltuielilor, din care:

69

cheltuieli curente

70

- r heku'tell de capital

71

VII. Cheltuieli de inovare *♦**)

Nr. rd.

31.1X2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli do Inovare

72

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (Ct. 234)

73

Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale (ct. 23?)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, in sume brute (rd. 77 la 83)

76

acțiuni cotate emise de rezident!

77

— —— — —

acțiuni necctale emise dp rezidenti

78

• părți sociale emise de rezidenti

79

obligațiuni emisp de rezidenti

HO

acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

Bl

acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

obligațiuni emise de nerezidenti

83

Creanțe imobilizate, in sume brute (rd. 85+86)

M

F30 - pag. 4

t reanțr- rmihilizair in le» sr exprimate in lei. a i arm decontate se far.e rr. funcție ie cursul unei valute Irhnct 267}

85

creanțe imobilizate in valută (dinei 267)

36

Creanțe Comerciale, avansuri acordate furnizorilor și altp conturi asimilate, in sume brute(ct. 4092 +•»! 1 t 413 + 418), diluare:

87

creanțe comerciale externe, avansuri acordate lurni/oriior externi și alte contur: asimilate, in suine brute ( din ci. 4092 + din ct 411 + din ct 41 3 i din ct.418)

88

Creanțe comerciale nerneasate la termenul stabilit (din ct. 4092+ dinct 411 4 din cL 413)

89

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 425 + 4282)

90

Creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul stalului (ct 431 +437 + 4382 + 441 + 4424 + *428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91

10.832

creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4382)

92

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (cL441 +4424+4428+444+446)

93

10.832

subvenții de incasat(ct.445)

94

- fonduri speciale laxe si varsamlnte asimilate (CL447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătu lui(ct.4482)

96

«

Creanțele entitatll in relațiile rn pntitatlle afiliate(cL451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nelncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct 437 ♦ din ct. 4382 + din ct. 441 + din cL 4424 + din ct 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct 446 ♦ din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473). (rd.100 la 102)

99

- decontări privind Interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul .decontări din operații In participatie (cL453+456+4582)

100

alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)

(din ct, 461 + din ct. 471 + din ct473)

101

sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeconiate pJoâla dala ds.ll decemb.rk.(dinct.46i)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) . din care:

103

de la nerezidenti

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici.....)

105

Investiții pe termen scurt, in surne brute (ct. 501 + 505 ♦

506 ♦ dinei.508), (rd.107 la 113)

106

acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

V3

F30 - pag. 5

1      părți sociale emise de rezident i

109

obligațiuni emise de- rczidentl

1 1D

• acțiuni rmise de organismele de. plasament colectiv rezidente

1 1 1

acțiuni wnise de nrrezidentl

1 12

obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de incasat (ci 5113 + 51 bl)

114

Casa n lei și in valuta Ird.l 16*117 J

115

22

în lei (ct.5311)

1 16

22

- in valută (ct. 5314}

117

Conturi curente la bănci in Ici și îri valută (rd.119+121)

118

295.596

- in lei (ct 5121), din care

119

295596

conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente

120

in valută (ct. 5124). din care:

121

- contun curente In valută deschise la bând nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume in curs de dpcontare, acreditive șl alte valori de incasat, in lei (ct 5112 + 5125 1 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive in valută (din ct. 5125+ 5412)

125

Datorii (rd. 127+ 130+ 133 ♦ 136 + 139+142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157+ 158 + 162+ 164+ 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126

87 346

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brutp

(ct. 161 ).(rd. 128+129)

127

- în lei

128

- în valută

129

Dobânzi aferente împrumut urilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.l 681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

- in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192

+ 5197 ), (rd. 134«135)

133

- In lei

134

-in valută

135

Dobânzile aferente creditelor bancare Interne pe termen scurtfdin cl. 5198), (rd. 137+138)

136

in lei

137

■ in valuta

138

Credite bancare externe ne termen scurt (ct.5193+5194 *5195), (rd.140+141)

139

în lei

140

în valută

141

Doban/i aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din CL5198), ( rd. 143+144)

142

- in lei

143

in valuta

144

E30 - pag.6

Credite bancaie pe termen lung kt 1,621 1 1627 -

1627 (rd 146*14 7)

14$

irs Ici

f 146

în Valută

147

Dobânzi aferente-creditelor bancare pe termen lung (din Ct 1682) (fd.149+150)

148

• in lei

149

•in valuta

150

Credite bancar»’ externe pe termen lung (ct. 1623 t 1624 + 1625 ) (rd.152+153)

151

• in lei

152

- In valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 1S5+156)

154

- In lei

155

in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din U. 1682)

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 * 167 + 1685+ 1686+1687) (rd. 159+160)

158

42310

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

42.910

- în valută

160

Valoarea concesiunilor primite (din ct 167)

161

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +419), din care:

162

448

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clientl externi si alte conturi asimilate, in sume brute din ct.401 +din ct.4O3 4 din ct. 404 + din ct 405 + din ct.

408 + dîncL419)

163

atorli in legătură cu personalul și conturi asimilate (ct

121 ♦ 423 + 424 + 426 + 427 4 4281)

164

25 629

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (cL 431 +437 + 4381 +441 +4423 + .428 + 444 4- 446 + 447 4 4481) (rd.166 la 169)

165

18.359

datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sociale

Ct431+437+4381)

166

13317

(

datorii fiscale in legătura cu bugetul statului

Ct.441 +44234 4428+444+446)

167

4.830

(

- fonduri speciale taxe si varsarninte asimilate

CI 447)

168

12

(

- alte datorii in legătură cu bugetul statului .14481)

169

L

atoriiie ențltatii In relațiile cu entitarile afiliate (ct.451!

170

5

urne datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

171

A

-

Itn datorii (ct. 453 + 456 + 457 * 4581 + 462 + 472 + 473 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)

172

F30 - pag. 7

-detOHhirrprivind interesele de rurtnipaic, decontări cu acționarii /asm iatli privind capitalul, decontări «lin operații in part «apatie

(0.453*456*45744581|

173

alte datorii in legătură < u persoanele fizice si persoanele juridice, altei? cler at datoriile m legătură cu instituțiile publice (instituțiile stalului} }J

(din ct.462 +din ct 4 72+din : t.473)

174

subvenții nereluate ia venituri (din c.t 4/2)

175

- varsamlnte de efectuat pentru imobilizări financiare si investirii pe tfimen scurt (<.L269« 509)

176

- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

Valoarea imptumuturilor pnmite de la operatorii economici

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

600.000

- acțiuni cotate 3)

181

acțiuni necotate 4)

182

600.000

- părți sociale

183

0

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct_205)                           • -

185

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)

186

195.654

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2013 - -

31.12:2014

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare

187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilor din dompniul public al statului închiriate

189

XI. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2013

31.12.2014

Suma (lei)

%S)

Suma (lei)

%’.Ș7

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 5),

(rd. 191 +194 4 198+ 199 + 200 4 201)

190

X

600.000

X

deținui de instituții publice, (rd. 192+193)

191

0.00

600.000

100,00

deținui de instituții publice de subordonare centrală

192

deținut de instituții publice de subordonare locală

193

600.000

100,00

F30 - pag. 8

deținui de societăți le cu capital ne stat.

din care:

19a

< u capital integral de star

195

i u capital majoritar de stai

196

' cu capital minoritar de stat

197

- deținut de regii autonome

198

- deținut de societăți cu capital privat

199

deținut de persoane fizice

200

0

100,00

deținut de alte entități

201

Nr.

rd.

Sume

A

8

31.12.2013

31.12.2014

(II. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

202

- către instituții publice centrale;

203

- către Instituții publice locale;

204

J

- către alți acționari la care statul/unitățlle administrativ teritoriale/instltuțiile publice dețin dlrect/indirect acțiuni sau participațil indiferent de ponderea acestora.

205

Nr.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților J al regiilor autonome, din care:

206

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate-

207

- către instituții publice centrale;

208

- către instituții publice locale;

209

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin dlrect/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

210

dividende/vărsăminte din profitul cxcrcițillor financiare anterioare anului precedent, din care virate

211

- către instituții publice centrale;

212

către instituții publice locale:

213

către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirectacțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

214

1*30 - pag. 9

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la

Nr.

Sume

persoane juridice ••••••]

rd.

A

B

31.17.2013

31.12.2014

Creanțe preluate pun cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din r.are

215

creanțe preluate prm t esionare de la persoane juridic <‘ afiliate

216

(Creanțe preluate prin tescoarc de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

217

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

218

XV. Venituri obținute din activități agricole

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12J014

Venituri obținute din activități agricole

219

Suma de control F30:                                                                                   ț

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate" se vor avea in vedere prevederile art 124” IIl b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*’) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca (transferuri de h bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înaintp de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă ncdeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care in termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

”■) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. respectiv cercetarea fundamentală, cerrptarp.-» aplicatrva.dezvultarea tehnologică șl Inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică șl dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modlflcâri sl completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CF a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei și al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/7012 de stabilire a normelor de punpre in aplicare a Deciziei nr 16O8/2OO3/CF a Parlamentului European șl al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L nr. 299/27.10JOI 2.

*••••) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Naționala a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației.

Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominala a acestora, cât și costul loi de achiziție. Pentru statutul de .persoane juridice afiliate* se vor avea in vedere prevederile ari. / alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

......•) Conform ari. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 ai Parlamentului European șl al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politidi agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, ’(l)._ veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (<) din regulamentul menționat IR (UF) 1307/201.3], în 1 ailiul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentni dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare in temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UF) nr 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1J litera (d) din Regulamentul (UE) ni

1 307/201 3 ale exploatației sunt considerate venituri din activități aqricole cu condiția ca prrxiusele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare Să aibă ca rezultat un ah produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (11 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sun! considerate venituri din activități neagricoîe.

(2) In sensul alineatului (I), .venituri' înseamnă veniturile brute. înaintea deduceri) costuriloi și impozitelor aferente...."

F30 pag. 10

" Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate Iculturi agncole. pășuni, tănețe etr ) și aferente spațiilorcomerciale* ttwase eU ) aparținând proprietarilor privați sau moi unități ale administrației publice, mdvsiv chiliile peni tu folosire.i luciului de apă in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etr I.

■’* in categoria rAJte datorii -n legătuiâ cu persoanele fizice ți persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură < u instituțiile publice (instituțiile •.■fătului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existențe in soldul cantului 472.

■ Titluri de valoare i are conferă drepturi de proprietate asupra societăților, rare sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii

“ Titlui t de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, caro nu sunt tranzacționate.

La secțiunea .XI Capital social vărsat’ ia rd 191 201 in col 2 și col 4 entității»* vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut in totalul capitalului social vărsat insțnS la rd 190.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele sl prenumele

COROIAN ALEXANDRU

'—x

i! rl UJ

/

Semnătura         /__

L

Stampila unitatii      "v

r

\ ' 3«‘DATE INFORMATIVESemnătura____

FORMULAR
NEVALIDAÎFormular 40

Elemente de imobilizări

Ni.

rd.

Valori brute                                        i

Sold inili.il

Creșteri

Reduceri

Soiri final (COI.S -1 +2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

901

X

901

Alte imobilizări

02

6.017

X

6.017

Avansuri si Imobilizări necorporale in curs

03

X

roi AL (rd.Ol la 03)

04

6.918

X

6.918

Imobilizări corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

Instalații tehnice si mașini

07

63.410

63.410

Altp instalații. utilaje sl mobilier

08

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

63.410

63.410

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBIIIZATE - TOTAL (rd.04+10+-l 1)

12

70.328

70328

SITIJATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2014


F40 pag. 1

- lei -


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6»7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltam

13

175

175

Alte imobilizări

14

194

194

rOTAI (rd.13 *14)

15

369

369

.'mobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

Instalații tehnice si mașini

18

3.155

3.155

Alte instalat ii .utilaje si mobilier

19

IOT AL (rd,16la 19)

20

3155

3.155

AMORTIZĂRI TOTAL (rd.15 +20)

21

3.524

3324

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

• lei


Flementr de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13-10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire sj clîeltuieli de dezvoltare

22

Alte imobiliza*«

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

h. .lalatll tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje sl mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL {rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PEbTTRU DEPRECIERE

TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40:

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

CLUJ INNOVATION


PARK


cutAT-j*: vai i» roGCTKn


SC CLUJ INNOVATION PARK SA

Str. FR D. Roosevelt nr2/!6

(’UIRO 3316945X1

112/14645/2014


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPIU LA DATA DE 31.12.2014


-Ici-

Denumire element

Sold la incepuîul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Capital social subscris si varsat

0

600.000

0

600.000

Prime de capital

0

0

0

0

Rezerve de reevaluare

0

0

0

0

Rezerve legale

0

0

0

0

Alte rezerve

0

0

0

0

Acțiuni proprii

0

0

0

0

Câștiguri legate de instrumente de cap proprii

0

0

0

0

Pierderi legate de instrumente de cap proprii

0

0

0

0

Rezultatul reportat

0

0

0

0

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

0

0

313.868

-313.868

Repartizarea profitului

0

0

0

0

TOTAL CAPITALURI

PROPRII

0

<>00.000

313.868

286.032A CLUJ

INNOVATION

PARK chitim: VM UL TTiQElHtH

SC CLUJ INNOVATION PARK SA

Str. FR. D. Roosevelî nr 27] 6

CUI RO 331694581

J12/14645/2014

FLUX NUMERAR (cah-flow ) 2014

-Iei-

1

Denumire

sold la

31.01.2014

sold la

31.12.2014

Fim

numerar

2

Sold inițial de numerar /sold banca

600.000

600.000

3

Incasari

0

4.206

4.206

4

Incasari din vanzari

0

0

0

5

Alte incasari din activitatea firmei

0

1.584

1.584

6

Incasari din venituri financiare

0

2.621

2.621

7

Total incasari

0

604.206

604.206

8

Plăti

0

308.587

308387

9

Cheltuieli de constituire

0

901

901

10

Achiziție program de contabilitate, LEGIS

0

1.858

1.858

11

Achiziții de stocuri

0

0

0

12

Cheltuieli cu personalul, contracte de mandat si impozite aferente

0

212.761

212.761

13

Cheltuieli administrative, altele decât cele cu personalul

0

17.550

17350

14

Chcltueicli cu materiale consum abile

0

6.966

6.966

15

Cheltuieli cu publicitatea, inreg domeniu

0

11.306

11.306

16

Cheltuieli cu deplasări

0

19.621

19.621

17

Cheltuieli cu obiecte de inventar

___J)

6.606

6.606

ÎS

Cheltuieli bancare, comisioane

0

329

329

19

Cheltuieli cu asigurările

0

1.662

1.662

20

Alte cheltuieli clin exploatare (compensări)

0

0

0,

21

Plăti aferente contractelor de leasing (inclusiv dobânzi)

0

29.024

29.024

22

Cheltuieli de capital

0

0

0

23

Plăti cheltuieli care se recuperează

0

0

0

24

Retrageri de numerar de către acționari

0

0

0

25

Alte cheltuieli financiare si excepționale

0

0

0

26

Rambursarea datoriilor

0

0

0

27

Rambursări de capital existente

0

0

0

28

Plata dobânzilor pentru creditele existente

0

0

0

29

Ranibuirari de capital - aferente noii solicitări de credit

0

0

0

30

Plata dobânzilor - aferente noii solicitări de credit

0

0

0

31

Total Plăti

0

308.587

308.587

32

Fluxul net de numerar (+/-)

0

-304.381

-304381

33

Sold final de numerar

0

295.619

295.619


CLUJ INNOVATION


PARK


I3F A|:r*. VAI IM K»a IHI


•H
Director economic


LAZARCIUC LENUTA

V


S C CLUJ INNOVATtON PARK SA


Nota 1 Active imobilizate


31 12 2014


Valoarea iitula

l.rr-urniif lînnbth'zaie

Sold la începutul exercițiului Imn naar

CieMfjt

Cedai t. tiaruferuri si alte

■ efluceii

CHELTUIELI Lt€ CONSTITulWr

000

soi in

000

PROGRAM CON 1 ABILI 1 A Tt

ooo

53fl 00

0 00

f.'AC.W DUSTER I.ZUREATE

0.00

63 405 BL)

0 DO

sirt

0 00

4 4?ooa

0 00

PRCGP.AM LEGIS

0 00

1 088 ;i

000

Tolal general:

0 00

7C 327.69

000


A/usun de v.ilo.we (amortizau .ijusIîki pl iJeprec.)

Sold ta

Sold la

A.KrtUli

SoW la

starului escrcitiuiin hnarcsar

începutul exerotiulu* finandat

iruegistrale in cw sul exercițiului finarw.-wJ

Rcducen

5 au reluări

s tatălui exercițiului financiar

501 18

0 00

I/S21

000

175.21

MiB ’JO

a oo

70 55

ouo

70 55

63 409 SO

0 00

3 154 75

0 00

3 154 75

4 420.00

000

172 78

0 00

122 78

1 008 71

0 00

0 00

ooo

000

ZO 371 69

0.00

3 523 25

0.00

3 523 29


Note.

Chetn;*ule de constituire tepreaiUl taxele pljtrtr ta OGcmJ RegiUrului ComeibZui Cluj cu ociiM mrețjjstran nodctatu S a Ictoslt maloda de ;»mort ir are liniaraNota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

3î 12 2014

Sold la

lranț1rn.iri

Soia ta

Ni

inceptritil

Sfii/Uliii

Denumire (uuvuitmults

ni

exercițiului

in eoni      din larOl

exercițiului

financiar

financoi

0

1

2          3

4 = H2-.T

i PROVi/iOAN» PEhTPU RISCURI S< CHELTUILU ><1 2 6)

1

0

0

c

0

Pm.tr.uiie pen*rubi^u (d :Si i)

2

0

0

0

piDvomarx pcrrtru anin «ixrdxte dierUo> (d 1*» 12)

3

0

0

0

Pimrtziaana pmirtru dezutectare îmobiiran      a* M «Ne acțiuni .irrriare (d ÎS JJ)

4

o

0

0

O

“rovuioaoe pertru restrudurais (d 1514)

s

0

0

0

0

— • ■ .--- • — - — - • —■ ■ — • —

*   w

Alte provizioane pentru ;aarn ll cheltuieli (d 1518)

r.

0

0

n

0

II PROVIZIOANE PENIRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PROUUC71EI N CURS DF EXEC

»

0;

0

0:

0

Materii prime ((1391)

8

Oi

0

0

0

MalerJdo (0.392)

9

Ot

0

0

0.

Produdie in curs de ereoroe (ci 393)

10

0

0

0

0-

Produse (d 394)

11

0

0

0

0

Stocuri nttalr la U><H (d.395)

12

0‘

0

0

Anmata (d 396)

13

0

o;

0

o;

Mărfuri (d 397)

14 i

Ot

- _ 5

°i

0-

Ambalaje (d3W)

15

°i

0'

0‘

0

III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANÎHDR

18

0

0;

0

Cfierrti (d491)

■: V_t_

0

0

o!

0

necoctnri h cadrul Qrupului si cu osoaatîi (d 49$)

10

0 I

o:

0

0

DeMori drversi (0.496)

. 19

01

0

0

0

•V PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

20

0

o:

0

0

•'‘rovimane pentru deprecierea nrvntrtifci financiare ia sooooli cfm cadrul orvțxriui (C1591)

21

0

o!

0

0

Atîa prnve.roar>« pentru canturi de trezorerie (d 592*5ft$*595*595)

22

o!_

01

0

o'

TOTAL GENERAL (id.O1 -07* 16+20)

23

0'

0

0

Adminulralor,


Numele » prenumele . I


COROlAN ALEXANDRU


I nUxn.il,

Numele si prenumele :

1JLZARC1UC LENUTA

J

Cilruu» -

11—DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inrrgisirare m organismul profeuorni;


Semnăturii

Siumpihi uriitalil
Nota 3 Repaitiyarea profitului

31 12/014

f)ps.»inaî<fl profitului

Ni rd

Surn<j

Prc/it ”«1 d* '«paiUZJt

1

0

•e/erva rQate

?

4>

«t.ooem»» p«iden> oatiatHlr

3

0

O'vidande

4

a

<m» iererve

5

0

Prrjiit nercpartual

G

a

laloemll.Numele si prenumele ]                LAZAKCIUC LLNLTÎA

 • 1          |~                 11-DIKFCTOR ECONOMIC


Nota 4 Analiza rezultatului di» exp I oa ta re

31 12 2014

De numi» ca rujico Sexului

 • 1 C*ra ae ataca» neta

 • 2 Cdatul iMXKwJtw v«>Mut« »• al          i<mutr (3 • 4 • 1}

 • 3  iheltuie-ae activiutii de bara

a \'r»ertule<»e arlivilaUor au.Uiare

 • 5 CttCfliMdfe rwlirxrli* Or |M<Aluctie

 • 6 RexUtaU brut afetentc/iei de alacen nete (1-2)

7, ChalhaeUe da dex/acere

H Sbeisuel! generale da adm»ni»tratie

9 AJtn venituri <Sn r.tplntnare

W RezuttMul rfei eajdontaie (6 -1 - B • 9)

f Mtfdtiu hnancrar

Ni


td

Prcccdcnl

Curent

1

2

i

0

i Jfa

a

0

rt, ns

3

0

76 TK

4

0

a

5

0

0

s

0

-76 497

7

0

0

0

241 360

9

0

0

HJ

a

-316 BS7
S C Ct UJ INMO7A TION PARK SA

Nota 5 - Situația creat ițelor si datoriilor

31 1? 201 ii

Cteanie l Datoni

SoW ta N*     starsiltrl

termen de lichiditate / ecigiMitalr

Sub 1 an

1-5 ara

Peste 5 an*

i

cxcrcrtiulo financiar

0

1=2*3*4    2

3

4

CREANȚE

0            u

0

0

Cteanle din parix^Mlr sune cutuiale de f*u»ie interese de paiteopaiv dotdmzr ICt 261.263.265)

0 0

0

D

împrumuturi acordate pe termen Ung si Oobăni. aleiente (d 2673.2674)

0 0

0

Acțiuni proptii activti vnotlâax'.r (ct2677)

a

0

Alte creanțe «noM.zata (d 2871,2575^676,2678.2679)

0 0

0

1 CREANȚE DIN ACTIVE IMQRJUZATE-T0TA1 (rd 01 la 04)

0

0

Tui nu tui debiloo (cL4092)

1. 0 0

0

Clianti (ct411*413*418)

0

0

0

Creanțe personal sl asigurări sociale (0.425-4782*431*437*438?)

0

0:

0

ImpozA pe profir (d 441)

0 0

0--U 0.

Taxa pe valoarea adaugata (04424 *4428)

10

10 832       10 832

Alte creanțe cu statui si Instrtutii pubfce (ct *44.445 446.447.4*82)

11

0!

0

0

Decontări cu gropul n alte creanțe (0.451)

12

0 0

0

0

Debitori diverși (0.456*4582*461-491-495-406)

13

0

Ol

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd 06 la 13)

14

10 832.      10 832.

0'

0

111. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (O 471)

15

0

0'

0

0

TOTAL CREANȚE (M. 05* 14 ♦ 15)

16

10832

10 832 f

...îi

0

DATORII

---i

0

Impninaiturl dm emia«urw deobiwjabuni (a 16!)

17

0:

0

Credite bancare pe termen lung (ct1521* 1623» 1624*1625*16711+1677}

15

0

V

o;

0

Credite ba «are pe termen lung nerambursate la scadenta (ct 1622)

i’?i

0

Oi

0'.

Datorii ce privesc imobfirjnie financiare (ct tSB)

20

0

0

0

Credite bancare pe termen scurt (0.5191 *5152*5193*5194*5195*5196* 5197)

>.i          0

?:

o

0

Dobânzi (0.165*5136*5198)

,22

-1 — .23

0

0:

4

0

Me Împrumuturi ti datorii Rranoare (ct 167*509)

42 910

0

42 910!

0

TOTAL DATORII FINANCIARE Si ASIMILATE (rd. 17 la 23)

24

42 910

0

42 910

o'

0

Furnttwl (0.401 *403*404*405*408)

25

448

CBanii aodhori (0.419)

26

q

0

Oi

0

Datori' cu personalul u atlgurariht sociale (ct421*423*424 *425+426»4Z7 *4281 *431*437*438)

27

39 146

39 146'

0; “+■ 0

0

Impozit pe praf* (0.441)

28

0

0'

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct4423*4428)

29

0'

O1

0'

0

Alt» datorii (Ha de stal ti msbtuliie publ.cn (d 444*445*446*447*4461)

30

4 842

4 842

0

0

Decnntan cu gropul w alte oteluri cu asociati (0.451*455*457*4581*481*487)

31

0

0

0

0

Cred hon nrvr.rsl (0.462*473)

32

0

0

0

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd 25 la 32)

33

44 436

44 436

0

0

Venitun innsgistnrt» <n avans (0.472)

34

0

0

0

0

TOTAL DATORII (rd 24*33*34)

35

87 3*6

44 436

42 910

0

Note;

N J sunt clauze speciale legate de acnilore» dacilor si nsferte dobândi aferente Nu suni depuse garanții sau ipoteci

Nu uxit constrturt» pnrvinoaiie pentru datoriile societății

Nu sunt hrețistrale cheltuieli h avans

Nu nirt rinsQistrai» *rt1»l de vsivturi m avans

Nota 6 Principii, politici si metode contabile

31 12'2014

^•aluarea pcilUiio d-n p-e renta vli/ahe f>ia>w-a«rB simptificata s a etecliMl »i ttWWOfirntate Cu urm •tom*-- pnr> «țn rrjntabtie

I Principii/ cochnucutH MVvAaW * « taiul cnnl dr Japljl ca societat-a ru v» continua »i mod normai             ■> vwuwut previzibil

? RrintiwU ixtrnwterdel rnelodefcx *«l 1«s1 «l/irate acelea» rc'jului metode.noime, privind e«»'uorț» «rrgratoue» u frrerjmtnmo •> ictotatiilitair » elementelor patririnM'hXe axguraon romparahllilale» n timp » mlrumalnlrir CUIllabte

1 PiînrtpiJ pruCenlei Au toți luale n ;:<i<is*l»<a/r numai pmiiterile recunoscut» până la dala nctaderi exercitn/oi truuviar t-a 6nut «ara de toate obligațiile p eeziMe a> pie-derle potențiale m au tost tacule »iustan de valowe bnaid seama de toate deprecierile |*>ssb*e innXerent de modul curii aceslre m fi «ririuonUt iazului iul hiutnciitr.

 • 4 Principii» independentei exerolmlin la ilrlem.-iama «iritatului s au luat ai i.alcU toate venaunle si i.fieflo«-Me uwUrrer» de data rawr» vzmrV» ■r-tporuw tîata efectuam ptabfrir,

 • 5 Principul evaluării scparnte a elementelor de ta.ll» Mtir p»w au fost nregistiate Viate (dementele de ucter s pauv V- eventual. ulterior s-au efectuat compensări legale

t> PrincxjW intwigaiirtat* Mântui de desctvdeie corespunde cu cet de hdtldem.

Z Principiul ’ieccmpnnsarii nu s au efectuat compensări ritm venituri si cbelkndt Ori htre active si [UI'.T atlete decât cefe permise de lege

Politiri mnlahite senmrfaiive SHuatlIr l»uu<urr sunt ntocnute ai exprim» le h Ier.

ntocmcea si prezentare» »H-.<*tiHnr financiare la 31 12201a s-a tăcut conform Ordinafui 65/2015 M Ordinii nr MW2O09 prrvnxl «probarea irgiemrr.tanlor centabie

• xxiTorinn cu d.ntotevele europene

ChelUwriHe cu rrpaiatl» sa-.t riVetmerea m^cacctor fixe au tost efectuate pentru a restabfi sau ■ menține vataaraa «ceata: acfrre. eie »u fost recunoscute ii contul de pruni M pierd om la dam efectua: s lor, in timp ce chctaueiue efectuate h scopul hibunatatirii perfamiantetor tehnico au fost capilalcate ai anxxtieale pe perioada tamasa. Stocurile sunt «xprlmato la cnsluf istoric (de uchlzjbo). CosîiX Moairâor sa baoaxa pe prlnopiui FIFO (primi intrat. primul nX) Conturile de creanțe si datorii, sunt exprimata ta vntoaraa lor recuperabO». rrespecthr. do plata. Frovwcanete tuni recunoscute n Marti atunci când apare pentru SoctaUte o obligata» tapala sau ccrTxVurtn/4, legat» de un eveniment becul *i este pccPabJ ea h viitor sa fie necesara consumarea unor icsurse economice pentru a sânge aceasta datorie

SoctetMi afllale Nu este cazul

DhSdendete sunt recunoscute ca datorie n per cada ri care WtA sp/obota repar tom ee lor

S C CLUJ INNOVAUON i'AHK $A

Nota 7 Participat» și surse de finanțare

31 12 20T4

4; Mu itm’a cendicale ar- participare. .aici! mobfM'e *»u AtiligatKini tonvrrVWe t>) La •><: .’U '* OOflalul MiCial *1 ujortat, en» de

r.DO 000 ier

ttm caii»

»anra> 600 000 LEf

ne<M/i»l

11 Homarul de adiuntew amicr (paiu voc*a'“| 60 000

Valoare» 'otaia a tKlxurito' minte iparti taciaia) 10 lei

3) Acțiuni loicumparubiie Nu este coiul

e) AcUunl emise h cultul evennOuiui Imancuai - Nu ««Ut cojii

I) CtrfițpHiurii lemte - Nu «\l«t cozii

Adminlilrator.

Numele O piaiumcJe

COROÎĂN ALEXANDRU


Semnătura
Calitatea:


1.AZARC1UC LENLTTANota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

31 12.2014

j) uiCternniAHliiir «icmoale rr.e'ntxfccx cxjJJjwRw .Ir ■>ltn<i»«.tralir juhr>l «.«mi .'GH «» 5<nna de ’jet» lei

») ncemnuani'r acordate nirectona» m Iiaj» convw^eloi oe maoaat au leal .n anul 701* »i Curita Or 11/1 Wi? In

ti) N'.r nmU i.tiiQut* contractuale cu pwire u plai» petuuliH ■ «he tirxl» mrmhrt a* organelor </e adminiilrabe. conducere ii supraveghere c|Nu » uu acordat avansuri w credite* mrniwUor oiprvu-inr de adm n»s~i»tie cooduce-e v de toprave'jberr In timpii mr'ritr.A-i

Uf x«l.uiall

număr mediu 7

lalarii r^avtr MU .Ir pUlil. aferente exercitului 12017        t8»4’)

rJienueli cu aiigurariie uooaie iTOin . |64M

alte cnndiurii i u r niilnbvtiilr pentru pensii

Adntiaifhalor,

S.C Cl.U-' INNQVA1ION PARK *»A

N ota 9 - Ind i catori econornico-fina noi a r i

31 12 2014

Denumirea Indicatorului

Nt

ia

Suina

Iniiicaton a<- ‘•cbipilate

0

ooo

a) trideataul          curante

1

5 90

01 IfHlotoiji «chcTitata muniție

2

b.9O

2 Indicata*- de. ntc

0

oon

a) tntftcauxul QfMulu de indalora<r

3

1500

b) IndcaKW p*-vind acoperirea dobanzaoi

4

1 00

3 tndtoatun de ndivitale fmdcatori do pasVune)

0

0.00

a) Vita.-a do rotație a stocurtcr (rula/U «tocurilor)

s

0.00

• — - ■ ■ ■ ■ ■ »• • «

• • •

— — -

b) V^tcrs de rotație a stocurilor (număr de rite de stocate)

ti

0,00

c) Viteza de nrtaiie a detdelor-dienb

7

0.00'

d) Viteza de ivtabe a aixlitelor-tumcor

’ B

127 95 j

e) Viteza sa roraUe a or.lrvelcr imobdoare

9

0.02

0 Viteza ar rotație a activelor totale

10

0.00

4 Indicatori de (ZofriaUState

0.

0.00

a) RentatMHutea capitalului anpupt

11

0.00 i

b) Marin bruta dm vanjtan

1*1

0.00'

Administrator,

Inlrwmit,

Nomele ti prenumele :   ]

Numele si pronanele

LAZARCIE-C unuta

COROIAN. ALEXANDRU

1

Calitatea:  |

1 l-DIRECTOR tXUNOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:     1

Srmnnlura

Nota 10 - Alte informații

31 12 2014

5<»<et»ir» nu deține frote

Sc« letile» Citi) Inrcvation Păru f»A » fost intânuia de catrr ontiiiU l oca! Cluj Naooca in tro> 2014 pentru a adrniniMni ce*e doua proiecte CU finanțare europeana •' fit IC s 1 r.*M zare sunt doua vb.irvtun n» vi»tpnur a idwcmUH iruOuwv ut» incnlxamt de afaceri land focalizat in cian* deaduiM I aititi din Cluf N«|». •

Societatea are un ConHarT Ur Iravvig |>e<4rw un maot«w«n Daoa IJuUei m valoair de 14 l.’S ruiri

Soldul lalrfoi U leasing la 31 >2 2014 este de 4635.00 esao

Cifra se afaceri reprezintă m suma a» 17ZM reprarmra cai unor aparate telefonici! vândut» <swrclorto<

Nu •. au r-’“(j.sVa1 adivitatr esirarxcfilNt.’e

Adminiitralor,

Numele ii prenumeleîntocmit,

Numele si prenumele :~f _________ LAZARC1UC LENUTA

Cahtalca |       ___________11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr de imrgitiriue in etgflâmul prufesMinai1


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocțn'i I situațiile financiare anuale Ia 31..12.2014 pentru :

SC CLUJ INNOVATION PÂRJCSA

Județul 12-CLUJ

Adresa  II JDETIJLCLUJ LOC CLUJ NAPOCA SI R FRANKLIN DELANO ROOSEVELT NR. 2 AP 16 TEL (J74453OJ62

Număr din regtMiul comcratiui II2/J64A720FI

Forma <lc piOțruciale 12—Svtcir&ifi comcrrifllc cu rapitnl intcgiaf de «.tal

Activtialta prepondeicuta [cc-d ai denumire clasa CAEN)  5832 Adminixlwra imobilelor pe ’.iaiâ de uuaisiou sau oonbaet

Cod <tc identificate fiscala 33168451

Subsemnatul, COROIAN ALEXANDRO , isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, i( înnantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea des^asura ca.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


CLUJ

INNOVATION


PARK


VAlLlf. (OGETHLTI


DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr.22din 07.05.2015

Cu privire In

Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2014

Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovaiion Park S.A., nuniit prin H.C.L. 101/2014, întrunit în ședință ordinară

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art 70 din Statutul societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 07.05.2015, Consiliul de Administrație

Decide:

Art 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății Cluj Innovation Park SA la data de 31.12.2014: bilanț contabil, contul de profit și pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, propunerea de acoperire a pierderii financiare.

Art. 2. Prezenta decizie se va transmite, împreună cu situațiile financiare, către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Președintele Consiliului de Administrație și Directorul general al societății.S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO35168451

Nr. Reg com.: J12/1645/2014 Cfuj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/16 CaDital Social subscris si vărsat 600.000 Lai .


Nr ^33


Raport SCM 2014

RAPORT

asupra sistemului de control intem/managerial

i                               la data de 31 decembrie 2014

t

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intcrn/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Alexandru Coroian, în calitate de director general, declar că SC CLUJ INNOVATION PARK SA nu dispune de un sistem dc control intem/managerial ale cărui concepere și aplicare.....~..........

(pcrmit/pennit parțial/nu permit) conducerii SC CLUJ INNOVATION PARK SA (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizafeîn condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație sc întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă dc încredere asupra sistemului dc control intcrn/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intcrn/managerial ____(cuprinde/cuprindc parțial/nu cuprinde)

mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia ..............(are/nu

are) la bază evaluarea riscurilor.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului du control intem/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului iuanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial, cuprinzând standardele de control intem/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intem/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2014 sistemul de control intem/managerial al SC CLUJ INNOVATION PARK SA este ...... (confonn/parțial

conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intem/managerial.S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A, GIF.: RO 35168451

Nr. Reg com.: J12/1645/2014 Cluj-Napoca, str. F D. Roosevelt nr. 2/16 Capital Social subscris si vărsai: 600.000 Lei ,CLUJ INNOVATION


PARK


CnFAIfHR WUlF TPCI-THWî


Consiliul de Administrație


Propunere acoperire pierdere an 2014

Propunere privind acoperirea pierderii obtinnta ca rezultat al exercițiului financiar 2014

Exercițiul financiar 2014 s-a incheiat cu un rezultat net negativ in suma de 313.968 lei.

In conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, pct_249, al.(l) “ Pierderea contabila reportată se acopere din profitul exercițiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopere pierderea contabila este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv consiliului de administrație.”

Consiliului dc Administrație al societarii Cluj Innovation Park S.A. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, acoperirea pierderii contabile in suma de 313.968 lei din profitul exercitiilor financiare ulterioare.

Președinte Consiliul de Administrație Uaiduc Ioan-CristianS.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.; RO3316B451

Nr. Reg. corn.: J12/1645/2014 Cluj-Napoca. slr. F D. Roossvelt nr. 2/15 Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei ,CLUJ

INNOVATION PARK i rsji»- «»<*■».


Consiliul de Administrație


Raport semestrul II2015


Nr ZJ / /  /.jZ/2015

RAPORT

Asupra activității de administrare

Semestrul II 2014Elaborat:

Nume

Semnătura

Președinte Consiliu de Administrație

Haiduc loan-Cristian

Membru Consiliu de Administrație

Ban Horațiu-Cristian

Membru Consiliu de Administrație

Brehar Raluca-Luminița

Membru Consiliu de Administrație

Calin Ovidiu-Vasile

Membru Consiliu de Administrație

Coroîan Alexandru

Membru Consiliu de Administrație

Daniel Arpad-Zoltan

Membru Consiliu de Administrație

Moldovan Radu-Mihai

Membru Consiliu de Administrație

Szelyes Levente

1

Membru Consiliu de Administrație

Zagoni Balint

S.C. CLUJ INN0VATI0N PARK S.A.

C.I.F.: RO 33168451

Nr Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D Roossvelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat. 600.000 Lai

V   A CLUJ

F    /XX\ INNOVATION

Consiliul de Administrație                 J

r

Raport semestrul 11 2015

Cuprins

 • 1.  Introducere...................................................................-

 • 2. Considerații generale.........................................................-

3 Evenimente semnificative, cu impact asupra activității

 • 4. Activitatea Consiliului de administrație

5 Activitatea Comitetului de remunerare șî recomandare

 • 6. Activitatea comitetului de audiL

 • 7.  Activitatea societății.............................................................

 • 8.  Indicatori economico-financiari

 • 9.  Indicatori de performanță..........

 • 10. Sistemul de control intern managerial

 • 11. Concluzii

 • 12. Anexe


-                 .r .r 3c\.i:r-?:o>-attrru3r • : vav. t tridvâlidroa*

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33166451

Nr. Reg. com.: Jl2/1645/2014

Cluj-Napoca. slr. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

F   A CLUJ

F       INNOVATION

| Consiliul de Administrație                  J

Raport semestrul 112015

1. Introducere

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, prin HCI nr 1 Dl/20.03-2014, a hotărât să aprobe înființarea societății Cluj Innovation Park SA, care să administreze două structuri de sprijinire a afacerilor: CREIC Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative și TEAM Tehnologie, Evoluție, Antreprenorial și Microîntreprinderi.

Societatea Cluj Innovation Park SA, cu sediul in Cluj-Napoca, slr. F.D. Roosevelt nr.2/16, a fost înmatriculata la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J12/1645/15.05.2014. Forma juridică, conform art. 2, pct. 2, lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, este societate pe acțiuni, persoana juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat în Legea 31/1991 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al societății este, potrivit codului CAEN, Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract- 6832.

Capitalul social total subscris al societății este de 600.000 Lei, divizat în 60.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 Lei flecare. Capitalul social este vărsat în integralitate de acționar. Acționarul unic ce participă la capitalul social cu aport în numerar, subscris și vărsat de 600.000 Lei, este municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului.

Având în vedere specificul activității principale a societății, de administrare a două structuri de sprijinire a afacerilor realizate și prin cofinanțarea cu fonduri europene nerambursabile. Planul de administrare care face obiectul acestui raport face referire la cele două planuri de afaceri care stau la baza obiectivelor menționate.

Prezentul Raport semestrial este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății. în baza prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ar*.181 si art-185 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale republicata, OMFP nr 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi prezentat Adunării generale a acționarilor respectiv. Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Raportul prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat a directorilor, detalii relevante privind activitățile desfășurate, performantele financiare și raportările contabile semestriale ale societății.

S.C. CLUJ INNOVATION PARK SA.

C.I.F.; RO 33168451

Nr Reg. com.; J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

F   /A INNOVATION

r                                                                                      *’• **”*■*■*

1 Consiliul de Administrație                  j

Raport semestrul 112015

2 Considerații generale

Compania Cluj Innovation Park SA, care va administra cele două structuri de sprijinire a afacerilor- CREIC și TFAM, dar și extinderea Centrului de afaceri in condițiile valabile de funcționare a unui Parc Științific și Tehnologic, conform cadrului legislativ din România, își asumă următoarele declarații:

Misiunea societății Cluj Innovation Park SA constă in implementarea si dezvoltarea unui centru de afaceri atractiv și inovativ prin intermediul structurilor de sprijinire a afacerilor CREIC și TEAM, în colaborare cu mediul academic și de Business din regiunea Transilvania, oferind servicii integrate complete la calitate maximă conform așteptărilor clienților si partenerilor, în condiții economice sustenabile.

Viziune companiei Cluj Innovation Park SA este de a deveni lider regional in domeniul centrelor de afaceri care sprijină valorificarea potențialului antreprenorial, creativ și inovativ, stimulând transferul tehnologic și de cunoștințe

Valorile asumate, care stau la baza întregii activități a companiei sunt următoarele:

 • •  Integritate

 • •  Angajament

 • •  Fchipă

 • •  Inovare

Obiectivele strategice ale societății sunt următoarele:

• Realizarea indicatorilor asumați prin cererile de finanțare europeană pentru cele doină proiecte;

Indicatorii de proiect asumați în documentele prin care s-a obținui accesul la (co)finanțarea europeană reprezintă o cerință fundamentală atât pentru administratorii CIP cât și pentru conducerea executivă, implicit.

• Asigurarea sustenabilității financiare a companiei;

în concret, acest obiectiv vizează obținerea unei creșteri constantă a cifrei de afaceri in condiții de eficiență economică, și se referă la activitatea de ansamblu a Cluj Innovation Park și nu doar la una dintre structurile de sprijinire a afacerilor, CREIC sau TFAM

• Certificarea LU|BIC, in conformitate cu sistemul UI. gestionat de rețeaua EBN

Afilierea la organisme/asociații internaționale care activează în domeniul societății, si a< r editarea în conformitate cu cerințele prevăzute de acestea prezintă o sene de avantaje importante atât pentiu Cluj Innovation Park cât și pentru cliențu si partenerii de afaceri Această afiliere permite accesul la resurse si la informații la nivel global dar, totodată permite și o creștere considerabilă a încrederii in serviciile și potențialul societățiiS.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A C.I.F.: RO 35168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. slr. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsa!: 600.000 Lei

CLUJ

INNOVATION

pyy 1^1■ —«■u»--.1.'u i.-u

j Consiliul de Administrație                  J

Raport semestrul II2015

• Dezvoltarea de partener iate strategic? cu mediul academic, de afaceri și ru societatea civilă;

Aceste parteneriate durabile și cornun profitabile vor reprezintă un element diferențiator important pentru Cluj Innovation Park pe piața Centrelor de sprijinire a afacerilor Potențialul ofeiit de caracterul universitar al municipiului Cluj Napoca, datorat universităților de stat de prestigiu care funcționează aici și al numărului mare de studenți, trebuie concretizat într-un avantaj competitiv de către societate. La modul concret, in afară de activitatea Corpului Consultativ (CC) pe care CIP și-l propune să-l constituie, în facilitățile administrate de către companie vor fi găzduite și firme cu profil R&D deținute de universități (spin-off-uri). Dezvoltarea acestor parteneriate va viza și oferirea de stagii de practică pentru studenți, care ulterior ar putea dezvolta afaceri în domeniile vizate de CRE1C sau 1LAM. O altă componentă a parteneriatului se va axa pe dezvoltarea de proiecte în parteneriat. Pentru această direcție de dezvoltare vor fi vizate inclusiv ONG-urile care activează in domeniu.

• Crearea de noi locuri de muncă, cu valoare adăugată.

Referitor la cifrele ce reprezintă numărul de locuri de muncă asumat a fi realizate prin proiectele CRE1C și TLAM, Cluj Innovation Park îșî propune ca în marc măsură acestea să fie cu valoare adăugată, bine plătite, care să reprezinte o alternativă viabilă pentru tineri.

Inovarea, cercetarea, transferul științific și de cunoștințe vor constitui clemente definitorii preponderente in ceea ce privește activitățile care se vor desfășura în centrul de afaceri administrat de CIR

fn vederea operaționalizării și cuantificării principalelor obiective strategice. Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat pentru administratori criterii și obiective de performanță cuantificate pentru perioada 2014-2017.

Acțiunile si activitățile sintetizate in prezentul Raport sc înscriu printre cele care concură atât fa realizarea semcstrială/aniialâ a indicatorilor de performanță cât și la realizarea obiectivelor strategice pe termen scurt, mediu și lung.

Tel "ai - -ap 26^ 45Q 320, office@cluiinncvgtionparlc.re, •.wr.vclutlhnovaitonBărk.ro

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.rRO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, slr. F. D. Roosevell nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

F   /A\ INNOVATION

*             y _y             RK .••'••ii*r••<■-«

1                                                                h

| Consiliul de Administrație

Raport semestnil II2015

 • 3. Evenimente semnificative, lu impact asupra activității de administrare

Iri ordine cronologică, evenimentele semnificative care au avut impact iu ceea ce privește activitatea de administrate pentru perioada de raportare. au fost următoarele:

 • •  HCI. 69/20.02.2014 Hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea înființării unei societăți având ca obiect de activitate principal administrarea a două structuri de sprijinire a afacerilor: Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative și Centrul T.F..A.M. (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere)-Zona Metropolitană Cluj —de sprijinire a afacerilor. în baza acestei hotărâri s-au declanșat procedurile efective necesare pentru înființarea societății: demarare procedură selecție administratori în conformitate cu OUG nr. 109/2011, elaborare draft statut șl act constitutiv, elaborare draft contracte de mandat pentru administratori, stabilire obiective și criterii de performanță pentru administratori, rezervare nume pentru denumirea societății, capital social inițial, etc

 • • HCI. 101/20.03.2014 Hotârâre privind aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park

S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia. S-a aprobat documentul (HCL) în baza căruia se puteau realiza procedurile necesare pentru înregistrarea societății lă Oficiul Registrul Comerțului (ORC).

 • •  HCL 172/2.8.04.2014 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia). Prin aceasta HCL s-au adus modificări la Statui, așa cum au fost ele solicitate de către reprezentanții O.R.C. Cluj. Cea mai importanta modificare se referă la Stabilire duratei mandatului primului Consiliu de administrație la 2 ani

 • • S-a înregistrat societatea la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.: 112/1645/1S.05.2014.

■ HCI. 304/15 07.2014 Hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A. Prin aceasta HCI se aprobă Planul de administrare al societății pe durata mandatului administratorilor, așa cum prevede OUG nr. 109/2011. De menționat este faptul câ acest plan trebuie sâ țină cont de rele doua planuri de afaceri care au stat la baza cererilor de finanțare pentru fonduri europene a celor două proiecte- CRFIC si I EAM

 • •  HCL 375/18.09 2014 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC Cluj Innovation Park SA Bugetul de venituri și cheltuieli necesar pentru primul an de funcționare al societății a fost aprobat prin această HCI Practic, societatea Cluj Innovation Park a început să funcționeze efectiv din luna iulie 2014

  ’ -                    37-, cffc- £c!ui:nncvclenoar<


  duțin«cv3î'or<park -o  S.C. CLUJ INNOVATION PARKS.A. C.I.F.: RO 33168451

  Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

  Cluj-Napoca. slr. F. D. Roossvelt nr. 2/16

  Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

  V      CLUJ

  F   M INNOVATION

  F           PARK ■■

  | Consiliul de Administrație

  Raport semestrul II2015

 • 4. Activitatea Consiliului de administrație

Pe parcursul anului 2014. membrii Consiliului de administrație al so< ietălii s-au întrunit în ședință ordinară de 5 ori, ocazie cu care au adoptat un număr de 13 decizii Detalii în acest sens sunt prezentate în anexa nr.l.

Deciziile CA au vizat următoarele aspecte:

 • •  Alegerea președintelui CA* d-l Haiduc loan-Crlstian;

 • •  Constituirea celor două comitete prevăzute de OUG nr. 109/2011:

I                     o Comitetul de nominalizare și remunerare, format din: d-na Brehar Raluca-

Luminița, d-l Călin Ovidiu-Vasile și d-l Szelyes levente;

o Comitetul de audit intern, format din: d-l Ban Horațiu-Cristian, d-l Daniel Arpad-Zoltan și d-l Moldovan Radu-Mihai.

 • •  Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale societății. Atât organigrama cât și statul de funții trebuie să respecte parametrii prevâzuți în cele două planuri de afacere. Aceste sunt prezentate în anexele 3 și 4.

 • •  Stabilirea procedurii de selecție a directorilor societății Procedura de selpcție a fost elaborată în acord cu cerințele stipulate în OUG nr. 109/2011 de către Comitetul de recomandare și remunerare și a fost aprobată prin decizie de către CA;

 • •  Numirea directorilor care vor conduce societatea. în urma procesului de selecție s-au numit în funcțiile de directori următoarele persoane:

o Director general: Alexandru Coroian.

Dl. Alexandru Coroian a deținut mai multe funcții de manager în cadrul companiei Romtelecom SA începând din august 1994 și funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean Cluj in perioada decembrie 2011 - iulie 2012. Are o bogată și diversificată experiență din punct de vedere managerial, acumulată atât în zona companiilor multinaționale cât și în cea a administrației publice locale. De asemenea, a ocupat poziția de membru în consiliul de administrație a mai multor societăți și regii: Cosmote SA. Teta rom SA, RADP Cluj șl RAT Cluj. A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații Cluj din cadrul UTCN în anul 1992 și a urmat studiile aprofundate în cadrul aceleași facultăți în perioada 2001-2002.

o Director economic tenuța Lazarciuc

Dna. tenuța lazarciuc a absolvit Academia de Studii Economice București. Facultatea de Finanțe Bănci Contabilitate Este expert contabil (membru CECCAR Filiala Maramureș) având expei tentă in domeniul economic și financiar de peste 20 de am organizând și conducând diferite servicii si compartimente financiar contabile la instituții publice și societăți comerciale, participând la implementarea unor proiecte cu finanțare europeană, acordând consultanța de specialitate IMM urilor din diverse domenii de activitateS.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.; RO 33168451

Nr. Reg. com.: Ji 2/1645/2014

Cluj-Napoca. str F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

F   /A\ INNOVATION

1 Consiliul de Administrație                  L

l,_                                               _                                /l

Raport semestml 112015

r» Director comercial* Mircea Miheștean

Mircea Mrheștean - economist de profesie, absolvent al l-ac de Științe Economice a

URS, studii postuniversitare: studii aprofundate in agrobusiness și mașter at in managementul societăților comerciale Numeroase cursuri de formare profesională acreditate CNfPA in domeniul afacerilor: accesare fonduri structurale, management de proiect, formare formatori, managementul instituțiilor publice. în ultimii opt ani-director al OI'IMMC (Oficiul Teritorial pentru IMM Cluj Napoca), instituție în subordinea Ministerului Economiei cu rol în sprijinirea dezvoltării sectorului IMM în regiunea de Nord-Vest. Experiență în implementarea programelor cu finanțare nerambursabilă, promovarea antreprenoriatului, organizarea de conferințe/seminarii, coordonare echipe si activități Studiile și experiența profesională au constituit aromise pentru dezvoltarea competențelor de consultant în afaceri și trainer în domeniul antrpprenoriatului.

o Director tehnic: Istvan Gâspâr

Dl. Gâspâr a fost Secretar General Adjunct al Camerei Deputaților începând din noiembrie 2010. Fiind înalt funcționar public parlamentar a ocupat pe rând o serie de funcții de conducere în cadrul administrației parlamentare ca șef departament - Departamentul Administrativ întreținere și Infrastructură, șef departament- Departamentul Administrativ si Transporturi. Are o experiență relevantă în organizarea și coordonarea activităților de administrare, gestionare și exploatare a spațiilor și de evidența tehnico-operativă a bunurilor. Dl Gâspâr deține un titlu de doctor în domeniul de științe administrative și drept administrativ la SNSPA București.

i                      • -                    •                                                             I

• •

I

 • •  Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, primul buget de funcționare al societății Cluj Innovation Park. Detalii în anexa nr. 4;

 • •  Modificarea Statului societății cu privirea la adăugarea de noi obiecte secundare de activitate. Aceste modificări au fost necesare pentru ca societatea să poată aplica pentru o finanțare nerambursabilă conform HG nr. 332/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de Stal pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea Planului de management al societății Planul de management a fost elaborat de către directorii societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011;

 • •  Aprobarea Manualului de politici contabile si proceduri operaționale, elaborat de către directorul economic al societății

S.C. CLUJ INNOVATÎON PARK SA. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. corn.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/76

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

f     ■ ' INNOVATÎON

F       PARK.........—

('onsiliul de Administrativ                  j

I

Raport semestrul n 2015

 • 5. Activitatea Comitetului de nominalizare și remunerare

în conformitate cu prevederile art. 34 alin (2)dinOUGnr 109/2011. Comitetul de nominalizare șt remunerate formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz. de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după coz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

Astfel, pe parcursul anului 2014 Comitetul de nominalizare și recomandare s-a reunit in 4 ședințe, după cum urmează:

 • •  in data de 23.05.2014 pentru a dezbate și aviza Procedura de selecție a directorilor societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Procedura de selecție a fost ulterior înaintată Consiliului de administrație care a aprobat-o prin Decizia nr. □4/23.05.2014.

 • •  în data de 10.06.2014, pentru a derula prima etapă a procedurii de selecție, conform calendarului aprobat, cea de evaluare a dosarelor candidaților.

 • •  în data de 11.06.2014, pentru desfășurarea etapei a doua a procedurii, cea a interviului. La finalul acesteia, comisia a întocmit procesul verbal cu rezultatele obținute în urma evaluărilor și le-a făcut publice pe s'rte-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca.

 • •  în data de 12.06.2014, pentru analizarea unei contestații privind respingerea unui dosar de candidatură. Comisia a respins contestația ca fiind neîntemeiată și a trimis răspunsul corespunzător candidatului.

  S.C. CLUJ INN0VATI0N PARK S.A. C.I.F.; RO 33168451

  Nr Reg. corn.: J12/1645/2014

  Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

  Capital Social subscris si vărsai. 600.000 Lei

  f   A CLUJ

  f   O INNOVATION

  Z

  | Consiliul de Administrație

  Raport semestrul II2015

 • 6. Activitatea Comitetului de audit

în conformitate cu prevederile art 34 alin. (3), Comitetul de uudit are atribuțiile prevăzute la ui! 4/ din Ordanunța de urgență o Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modific uri prin l egea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art 47 din OUG 90/2008, cu privire la Comitetul de audit sunt următoarele:

 • (1) Fiecare entitate de interes public trebuie să aibă un comitet de uudit. Autoritățile de reglementare ale entităților de interes public stabilesc daco acest comitet de audit trebuie să fie campus din membri neexecutivi ai organului de administrație și/sau membri ai organului de •.uproveghere a entității uuditote și/sau din membri cure sunt numiți de adunareu generală a acționarilor entității auditate, cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru ol comitetului de audit este independent și are competență in contabilitate și/sau audit.

 • (2) Fâro a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generala a acționarilor din cadrul entității auditate, comitetul de audit ore, printre altele, următoarele atribuții:

 • a) monitorizează procesul de raportare financiară;

 • b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;

r) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

 • d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

 • (3) în cazul entităților de interes public, propunerea venită din partea organului de administrație sau de supraveghere privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.

 • (4) Auditorul statutar sau firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceeo ce privește procesul de raportare financiară.

 • (5) în cazul ouditului statutar al entităților de interes public, daco se consideră că se impun masuri de protecție a independenței auditorului statutar sau a firmei de audit, nuditorul statutar sau firma de oudit nu poate efectua un audit statutar atunci când este un coz de verificare u propriei activități sau de interes propriu.

Astfel, Comitelui de audit s a întrunit pe parcursul anului 2014 într o singură ședință, la data de 11 11 2014 pentru a dezbate si aviza manualul de politici contabile și proceduri operaționale ale societății

In ședința CA din 04 12.2014. la propunerea Comitetului de audit și a directorului economic, a last aprob.it Manualul de politici contabile si următoarele proceduri operaționale. P'oi eduia privind utilizarea formularelor financiai contabile. Procedura privind inventarierea anuală și Procedura pi ivind legimui Pe numerotare a formularelor financiar contabile

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. 0. Roosevelt nr 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

f    ■ INNOVATION

z. a PARK -*" ......

I Consiliul de Administrație                  .j

F

Raport semestrul II2015

7 Activitatea societății

Societatea Cluj Innovation Park SA și-a început activitatea efectivă la dala de 01 iulie 2014 Pe parcursul anului 2014. urmare a rapoartelor trimestriale înaintate de către managementul societății către Consiliul de administrație, enumerăm principale acțiuni/activitâți derulate:

 • •  S au finalizat lucrările de amenajare a spațiului în care CIP își desfășoară activitatea;

 • •  Spațiul a fost dotat cu tot ceea ce este necesar funcționării companiei: mobilier, 6 calculatoare, un multifuncțional, etc.;

 • •  S-au încheiat diverse contracte necesare funcționalizăi ii și protejării spațiului, care este și sediu social: paza și securitate, curățenie, asigurare, fax/telefonie fixă și internet, curent, apă, deșeuri, etc;

 • •  S-au contractat serviciile SSM și PSI, în conformitate cu legislația din România.

 • •  S-au efectuat două angajări: 1 consilier juridic (normă întreagă) și 1 asistent manager (jumătate de normă).

 • •  A fost finalizat siteul societății- www.clufihnovationpark.ro. Se lucrează în continuare la optimizarea design-ului și a conținutului;

 • •  A fost achiziționat un autoturism marca Dacia Duster, în conformitate cu Programul de investiții aprobat odată cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014;

 • •  S-a efectuat inventarul patrimoniului companiei Cluj Innovation Park SA;

 • •  A fost realizat manualul de identitate vizuală a companiei;

 • •  Conducerea executivă a oferit suport privind fundamentarea și redactarea Planului de Administrare asumat de către consiliul de administrație. Planul de administrare a fost deia aprobat de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca;

 • •  Executivul CIP a elaborat și depus spre aprobarea CA Planul de Management (PIVI) care va sta la baza activității companiei în perioada 2014-2016. PM a fost aprobat.

 • •  A fost întocmit bugetul de venifuri-cheltuieli și investiții pentru anul 2014 Acesta a fost aprobat atât de către Consiliul de Administrație (CA) al CIP cât și de către Consiliului local (CL) al municipiului Cluj-Napoca;

 • •  A fost întocmită organigrama și statul de funcții pentru CIP Acestea a fost deja aprobate de CA si trimise spre aprobare către CL,

 • •  5 a fundamentat propunerea de 9VC pentru anul 2015 și s-a înaintai spre CI solicitarea privind majorarea capitalului social cu suma de 1 200 000 lei,

 • •   4 fost apiobat manualul dc- politici contabile al societății;


‘e! Fax - 40 264 450 320. srtissg?clui.r.no,dticnpar.< rc wwv.clujinnovattonoark ro

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevell nr 2/16

Capital Social subscris si vărsat* 600.000 Lei

f   A CLUJ

I   Ma INNOVATION

F                  \ PyCkFJFx1         •*<»”**•

Consiliul de Administrație

Raport semestrul II2015

 • •   S-.iu elaborat si aprobat următoarele proceduri opcr.itiouale

a. privind inventarierea anuala a companiei;

b privind regimul intern de numerotare a formularelor financiar contabile;

c. privind utilizarea formularelor financiar contabile;

 • •   Finalizat proiectul de buget de venituri cheltuieli și investiții pentru anul 2015.

 • •  Finalizat strategia de ocupare a spațiilor in CREIC si ILAM;

 • •  Elaborat Regulamentul de Acces in Centru

 • •  Elaborat Regulamentul de Selecție pentru start-up-uri;

 • •  Depus solicitare pentru aderarea CIP la Asociația Incubatoarelor si Centrelor de Afaceri din România (AICAR);

 • •  Au avut loc mai multe discuții cu potențiali clienți/parteneri ai CIP (români și străini).

 • •  Participat la LxpoReal- Munchen, în calitate de expozant;

■ Participat la evenimentul internațional "Lunga noapte a start-up-urilor" organizat la Berlin in luna septembrie, de către Hub:Raum Deutsche Telekom;

 • •  S-au făcut demersuri în ceea ce privește potențiale colaborări între CIP și Universitatea Tehnica din Berlin și alți parteneri de afaceri din Germania,

 • •  Semnat scrisoarea de susținere privind acordul de principiu în vederea realizării unui Centru de Excelență în domeniul inovării, proiect cu fonduri europene realizat în comun de către UBB și Universitatea din Dublin (Irlanda);

 • •  Inițiat demersuri privind colaborarea cu universitățile din Cluj-Napoca.                          t

 • •   inițiat discuții cu organizații reprezentative din sfera tinerilor antreprenori din municipiul Cluj-Napoca: JSI și Cluj Hub;

 • •  Lansat într-o primă dezbatere Regulamentul pentru selecția Start-up-urilor:

 • •  Ffectuat un sondaj de piață în ceea ce privește cuantumul chiriilor pentru spații de birouri din categoria A (în municipiul Cluj-Napoca);

 • •  Notificat echipa de management proiecte din Primărie cu privire la necesitatea implementării unui sistem de contorizam mai detaliat a consumului de energic;

 • •   Efectuat o monitorizare continuă .1 stadiului evoluției construcției celor două proiecte-CREIC și TFAM,

 • •  Efectuat diligente in vederea demarării proiectului de construire drum acces.

  ~ ~ ■- -


avat-oHM-i •••• .-. •'□••tv;               -

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, slr. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

F       INNOVATION

Z

Consiliul de Administrație                 yj

Raport semestrul II2015

 • 8. Indicatori economico-financiari

 • l.a elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 sa ținut cont de faptul că cele două structuri de sprijinire a afacerilor, CREIC și TCAM, voi fi gata doar pe parcursul anului 2015. conform contractelor semnate de către constructori cu reprezentanții municipalității. Ca urmare, societatea Cluj In novat ion Park SA nu va avea posibilitatea să desfășoare activități operaționale șl deci, nici să realizeze venituri operaționale

in acest context, pentru fundamentarea bugetului s-au avansat următoarele premise:

 • •  Venituri 3vând in vedere că activitatea de exploatare a societății va începe în anul 2015, pentru anul 2014 s-a luat în considerare doar obținerea de venituri financiare astfel;

Venituri totale:        3 mii lei, din care :

1. Venituri din activitatea financiară și anume dobânzi 3 mu lei

 • •  Cheltuieli- în elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor s-a avut în vedere în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Astfel, cheltuielile au fost estimate a fi efectuate în condiții de maximă eficiență, nefiind prevăzute cheltuieli cu donații și sponsorizări;

Cheltuieli totale:      496 mii lei, din care :

1. Cheltuieli de exploatare: 496 mii lei

1.1. Cheltuielile privind stocurile (materiale consumabile, imprimate, combustibil, obiecte de inventar, cheltuieli cu energia si apa) în valoare de 30 mii lei;

 • 1 2. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în valoare de 131 mii lei;

  • 1.3 Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsămint? asimilate în suma de 3 mii lei;

  • 1.4 Cheltuieli cu personalul valoare totală 330 mii lei, din care :

cheltuieli cu personalul angajat în suma de 45 mii lei;

cheltuieli aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete am cuprins

Cheltuieli aferente contractelor de mandate ale directorilor: 14 2 mii lei. cheltuieli aferente contractelor de mandate ale CA în suma de 68 mii Ier; cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 75 mii lei.

Fundamentarea fondului de salarii pe 2014 are la bază:

Conrracrele de muncă care se vor încheia de către societate conform planului de afaceri până la data de 31.12.2014 ;

Durata timpului de muncă stabilită prin lege/contraclul colectiv de muncă, aplicabil la nivelul unei zile ( durata normala a zilei de luciu este de 8 ore).

S C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. corn.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. F. D Roosevell nr. 2/16 Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

f   A CLUJ

F       INNOVATION

F             / .3'. \ PZ\'*4*'" ■'"**

j Consiliul de Administrație                  Z|

Raport semestrul II2015

Gr Ha di? salarizare aplicabilă/salariul negociat prin contractul individual de muncă, piirt care este stabilit salariul de bază pentru fier are categorie de personal în rapor i cu calificarea, importanța $i complexitatea lucrărilor ce revin fiecărui post și pregătirea și competența fiecărui salariat, conform celor doua planuri de afaceri.

 • 2. Cheltuieli financiare: 2 mii lei

în categoria cheltuielilor financiare s-a luat în calcul, cheltuielile cu dobânda aferentă contractului de leasing pentru cumpărarea unui autoturism

Lista de investiții pentru anul 2014 cuprinde :

Achiziționarea de programe soft necesare pentru desfășurarea activității și pentru organizarea contabilității (programe de contabilitate și legislație): 3 mii lei.

Achiziționarea unui autoturism necesar pentru efectuarea deplasărilor la șantier pentru monitorizare stadiu construire, pentru realizarea activităților de promovare și publicitate a obiectivelor și serviciilor oferite în suma de 25 mii lei pentru 2014.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al cheltuielilor prognozat a se realiza in anul 2014 este de 496 mii lei, iar pierderea brută prognozată a fi realizată în anul 2014 este în cuantum de 493 mii lei, care este sub cifra prevăzută de obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 20.14 (600 mii lei).

Fluxul financiar necesar pentru acoperirea pierderii în suma de 493 mii lei este complet acoperit în anul 2014 din disponibilitățile bănești existente din capitalul social.

Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2014 a fost aprobat de Consiliul de administrație al societății prin Decizia nr. 10/14.08.2014 iar ulterior, prin HCL 375/18.09 2014, fost aprobat și de către Consiliul local ai municipiului Cluj Napoca.

Detalii privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 sunt prezentate în Anexa nr. 4 a acestui raport semestrial Tot în această anexă sunt furnizate și informații privind execuția bugetară pe anul 2014.

Pentru asigurarea necesarului de finanțare pentru anul 2015, conducerea executivă a societății a trimis primăriei municipiului Cluj-Napoca adresa cu nr. 77/29.09.2014, înregistrată la primărie sub nr. 142623/29.09.2014. prin care se solicită cuprinderea in BVC al municipiului a sumei de 1.200.000 lei Această sumă urmând a fi folosită la majorarea capitalului social al societății, majorare necesară pentru asigurarea funcționării societății pe anul 2015.

La fundamentarea solicitam de majorare a capitalului social s a ținut cont de următoarele: Plănui ile de afaceri pentru CRf lCși ’FAM, număr de luni de funcționare estimat pentru CREIC 7, Număr de luni de funcționare pentru TEAM 5, gradul mediu de ocupare pentru primul an de funcționare. CREIC 62% și TEAM 81%, actualizare prețurilor la utilităti, cheltuielile necesare funcționării Cluj Innovation Park pe primele 5 luni

S.C. CLUJ INNOVATION PARK SA.

C.I.F.: RO5316B451

Nr. Reg. corn.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vfirsat: 600.000 Lei

r &

CLUJ

INNOVATION

2^ jPy\          xi      •>..> :u>iH' .i

Consiliul de Administrație                  fi

l—:—    ___ ___/I

Raport semestru! II2015

Indicatori economico financiari realizați la 31 12.2014, sunt rezumați în tabelul următor

Nr.

Indicator

UM

Valoarea la 31.12.2014

1.

Capital social

Lei

600.000

2

Active imobilizate

Lei

66.804

3

Active circulante

Lei

306.573

4

Active minus datorii curente

Lei

328.942

5

Total active/capital social (rd 4/rdl)

%

0.54

6

Cifra de afaceri

Lei

1.278

7

Venituri totale

Lei

4.439

8

Cheltuieli totale

Lei

318.317

9

Profit net/ pierdere

Lei

-313.968


Te Fa- -40 26^450 3?: cft'ce.Șc-unnnGvationpari: ro .v.w clujmov3ltonpark.roS.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsai: 600.000 Lei

f   A CLUJ

r   /Aă innovation

F                aS—\ t-'wr ***•• i>p rrikm-

i

Consiliul de Administrație                  !

Raport semestrul II 2015

 • 9. Indicatori de performanta

Prin HC1 101/20.03.2014, o dată lu aprobarea înființării societății Cluj Innovation Park SA și desemnarea membrilor Consiliului de administrație, Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca a stabilit și Obiectivele și criteriile de performanță necesar a fi îndeplinite pe durata mandatului.

Pentru stabilirea acestor criterii și obiective s-a ținut cont de următoarele elemente.

 • •   Indicatorii prevăzuți a se realiza în cererea de finanțare a CREJC

 • •   Data prevăzută în contractul inițial pentru finalizarea construcției (feb. 20.1.4)

 • •  Prevederile OUG nr. 109/2011

 • •  Prevederile OUG nr. 26/2013

Precizăm faptul că la data numirii membrilor Consiliului de administrație încă nu era semnat contractul pentru construirea centrului TEAM șt ca atare nu se știa de când indicatorii de proiect corespunzători pot fi luați în considerare. Astfel, indicatorii referitori la TFAM nu au fost incluși în setul de obiective și criterii dp performanța care sunt anexă la contractele de mandat 3le administratorilor.

Modul în care au fost îndeplinite obiectivele și criteriile de performanță de către Consiliul de administrație al societății pe anul 2014 este prezentat în anexa nr. 5. Astfel, avem:

1. în anul 2014 societatea Cluj Innovation Park SA nu a obținut venituri din activitatea operaționala, cele două structuri de afaceri pe care le va administra fiind încă în construcție, singurul venit fiind cel financiar.

 • 2  Pierderea obținută de societate a fost în anul 2014 de 313,97 lei, mult mai mică der.ât prognoza bugetară deoarece s-a redus cota CAS cu 5% și s-au făcut economii la următoarele cheltuieli: salarii, materiale consumabile, energie și apă, asigurări, servicii prestate de terți (pază, curățenie,...), publicitate, deplasări, pregătire profesională.

 • 3  Productivitatea muncii per salariat este raportul dintre veniturile din exploatare si numărul mediu de salariali Pentru anul 2014 nu sunt prevăzute venituri din exploatare.

 • 4  Indicatorul este legat de începerea activității operaționale.

 • 5  Indicatorul este legat de începerea activității operaționale.

 • 6  Indicatorul este legat de începerea activității operaționale.

 • 7  La sfârșitul anului 2014 societatea avea încheiate 4 contracte de mandat, cu directorul general, directorul comercial, directorul economic si directorul tehnic (cheltuieli asimilate salariilor) si 2 contracte de muncă (asistent manager șt consilier juridic)

 • 8  Tn anul 2014 societatea nu a înregistrat debite restante față de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale.

 • 9  Durata medie de recuperare a creanțelor a fost zero

 • 10 ( a urmare a activității desfășurate în 2014, durata medie de rambursare a datoriilor (termenul de plată a facturilor către furnizori) a fost în medie de 11 zile .


'Far -    36-: a-o                                     .-.‘•va          3‘bnrart r-

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.. RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

f    A \ INNOVATION

F        PARK-......

Consiliul de Administrație                  j

Raport semestrul II2015

întrucât in primul an iJf funcționare societatea s a aflat în Imposibilitatea de desfășură activități operaționale in sfera pentru care a fost creată, de administrare a celor doua structuri de sprijinire a afacerilor CREIC și TEAM, nu s-au putut stabili obiective cuantificabile cu privire la indicatorii prevâzuți în cererile de finanțare pentru fonduri europene.

Astfel, la calculul indicelui global de realizare, pentru a nu distorsiona ponderile celorlalți Indicatori prevâzuți, Consiliul de administrație propune adoptarea unei convenții astfel încât influența acestor indicatori să fie neutră, conform anexei nr. 5.

în acest context, la modul general, indicatorii de performanță pentru anul 2014 au fost îndepliniți în procent de 110%.

Pentru perioada următoare, inclusiv pentru anul 2015, Consiliul de administrație al societății Cluj Innovation Park SA va propune revizuirea actualilor indicatori de performanța în funcție de următoarele elemente:

 • •  Includerea în setul de obiective și criterii de performanță și a indicatorilor prevâzuți în cererea de finanțare referitori la proiectul TEAM.

■ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, aprobat dpja de către Cbnsiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • •  Decalajele față de termenele inițiale, înregistrate în etapa de construire a celor două centre.

 • •  Data estimată privind finalizarea drumului de acces. Cele două structuri de sprijinire a afacerilor, CREIC si IEAM, nu pot fi puse în funcțiune fără acest drum.

 • •  Indicatorii de proiect asumați în cele două cereri de finanțare europeană.

 • •  Prevederile OUG nr. 109/2011

 • •  Prevederile OUG nr. 26/2013


Fa? 40 76- 450 3Z0 affîcaiSduțirinjvationparK " aw# cicjinnovationoar- ro

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.; RO 33168451

Nr. Reg. com. J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/t6

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

r 1

CLUJ

INNOVATION

Hj-lili.3 '■ •■a- lir.-lr.l-»-

Consiliul de Administrație                 yj

Raport semestrul 112015

 • 10. Sisleniul de Control Intern Managerial

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor si proccdunlor concepute si implementate de către managementul si personalul entității publice, in vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

 • •  atingerea obiectivelor societății intr-un mod economic, eficient și eficace;

 • •  respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului;

 • •   protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;

 • •   calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management.

în contextul principiilor generale de buna practică care compun acquis -ui comunitar, controlului i se asociază o accepțiune mult mai largă, acesta fiind privit ca o funcție manageriala, și nu ca o operațiune de verificare. Prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de fa obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile rorective sau preventive ce se impun.

Deoarece in anul 2014, societatea nu a desfășurat activitate operațională acest sistem de control intern managerial conform ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern ți controlul financiar preventiv republicată și ORDINULUI ministrului finanțelor publice nr. 9^16/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice ți pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial urmează sa fie implementat în anul 201S.

S.C. CLUJ INN0VATI0N PARK S.A. C I F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/16 Capital Social subscris si vărsai. 600.000 Lei

r â

CLUJ INNOVATION

P/\RKt-W MIIV---Iu<- i •

1 Consiliul de Administrație                  |

Raport semestrul II2015

 • 11. Concluzii

Pe parcursul anului 2014. în cele șase luni de funcționare efectivă, activitatea societății Clui Innuvation Park SA s-a axat in principal pe următoarele elemente:

• Asigurarea cadrului legal necesar pentru desfășurarea activității operaționale după preluarea administrării celor două structuri de sprijinire a afacerilor, cum ar fi: o elaborarea și aprobarea planului de management;

o elaborarea și aprobarea planului de administrare;

o elaborare și aprobare buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2014;

l                        o elaborarea și aprobarea manualului de politici contabile și proceduri

operaționale privind; inventarierea anuală, regimul intern de numerotare a formularelor financiar contabile, utilizarea formularelor financiar contabile;

o elaborarea strategiei de ocupare a spațiilor în CREIC și TFAM;

o elaborarea Regulamentul de Acces în Centru;

o elaborarea Regulamentul de Selecție pentru start-up-uri.

 • •  Asigurarea cadrului general necesar pentru funcționarea efectivă (pregătire sediu, dotări birouri, contracte servicii,...)

 • •  Inițierea de discuții cu reprezentații universităților clujene pentru a pune bazele viitoarelor colaborări, așa cum sunt ele ilustrate în Planul de administrare. Astfel de discuții au avut loc cu rectorii sau președinții următoarelor universități: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Medicină și Farmacie "luliu Hațieganu", Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca.

 • •  Inițierea de discuții și colaborări cu organizații reprezentative din sfera antreprenorială din Cluj-Napoca, cum ar fi: Cluj II Cluster. Junior Cnarnber International (JCI) Cluj, Cluj Hub, etc.

(

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. corn.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevell nr. 2/16

Caoital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

F   /Y\ INNOVATION

F                     \ PA Fî fC- rsF*-*ius '**' •’";4

Consiliul de Administrație                J

Raport semestrul 112015

Anexa 1 Deciziile Consiliului de administrație

Nr

Crt.

Data

C A.-ului

Nr

Decizie

Conținut

Observații

1.

23/05/2014

01

Cu privire la alegerea președintelui Consiliului de administrație

Haiduc loan Cristian

02

Cu privire la constituirea comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit

Comitet nominalizare:

• Brehar Raluca Luminița Călin Ovidiu Vasile

 • - Szelyes Levente

Comitet de audit.

 • - Ban Horațiu-Cristian

 • - Daniel Arpad-Zoltan

 • - Moldovan Radu-Mihai

03

Cu privire la adoptarea Organigramei și a Statului de funcții a societății

04

Aprobarea Procedurii rin selet țip a randidaților pentru pozițiile de director

Cf.OUG 109/2011

20/06/2014

05

Aprobarea Planului de administrare

Cf OUG 109/2011

06

Numirea Directorului general

Coroian Alexandru

07

Numirea Directorului comercial

Miheștean Mircea

08

Numirea Directorului economic

lazarciuc lenuța

09

Numirea Directorului tehnic

Gaspar Iștvan

3

14/08/2014

10

Aprobarpa Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a Programului de investiții pe anul 2014

4

09/10/2014

12

Modificarea Statutului societății

5

04/12/2014

13

Aprobarea Planului de management

Ci OUG 109/2011

14

Aprobarea Manualului de politici contabile si proceduri operaționale

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Ctuj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/î 6

Capital Social subscris si vărsai: 600.000 Lei

/XX INNOVATION

1 Consiliul de Administrație                  j

Raport semestrul 112015

Anexa 2-

Organigrama


legendă•    u/4


Nr Pt?rsoane conducpre/Nr. Persoane execuție


S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I F.; RO 33168451

Nr. Reg com.: Jl2/1645/2014

Cluj-Napoca str. F D. Roosevell nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

F   /W INNOVATION

y                                    ' M-AHI « l r li < .1 ui: «

/

| Consiliul de Administrație

Raport semestrul II2015              j


Anexa 3 -


Statul de funcții

Nr. crt.

Denumirea

funcției

Cod

COR

Nivel studii

Număr posturi

1

Director General

112011

S

1

2

Asistent director

243217

s

1

3

Consilier juridic

261103

s

2

4

Director Comercial

112017

s

1

5

Referent

331309

M

1

6

Specialist relații publice

243201

s

1

7

Asistent relații publice și comunicare

333906

M

1

8

Referent de specialitate Marketing

243203

M

1

9

Agent vânzări

332203

M

3

10

Director Economic

112020

s

1

11

Economist in economie generala

261102

s

1

12

Specialist resurse umane

242314

s

1

13

Referent

3313309

M

1

14

Director Tehnic

112024

s

1

15

Șef departament administrativ

132442

5

1

16

Analist IT

251201

S

1

17

Inginer sistem in informatică

215203

S

1

18

Rer epționer contrar târî achiziții

333102

M

4

Total posturi societate

24S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 35168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F D. Roosevellnr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

F   /A\ INNOVATION

F                             f*^/\        • WAM.Î. VX|:» kM >Hr. ■

Consiliul de Administrație                  j

Raport semestrul II2015

Anexa 4-

RVC 2014 (mii Lei] aprobat și realizat

INDICATORI

NR. rd.

Prevederi

an 2014

Realizat

2014

%

0

1 2

3

4

4

6=5/4

1

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3.00

4.35

1.45

1

Venituri din exploatare

2

0.00

1.28

0.00

a)

subvenții conform prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, conform prevederilor legale in vigoare

4

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

3.00

3.07

1.02

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

000

II

CHELTUIFLI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.2O+Rd.21)

7

496.00

318.32

0.64

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

494.00

318.12

0.64

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

161.00

57.18

0.36

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

3.00

0.68

0.23

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

330.00

256.74

0.78

CO

Cheltuieli de natura salariata (Rd.13rRd.14)

12

45.00

12.01

0.27

CI

cheltuieli cu salariile

13

45.00

12.01

0.27

C2

bonusuri

14

0.00

0.00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

C4

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

C5

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organ? de conducere și control, comisii și comitete

17

210.00

195.65

0 93

Cb

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

^5.00

49.08

0.65

D

alte cheltuieli de exploatare

19

0.00

3.52

0.00

2

Cheltuieli financiare

20

2.00

0.20

0 10

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0 00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-493.00

-313.97

0.64

TeJ Fax - 40 26-1 -‘0 3'0. offce@clu)inno.,ationGa«v .u a*a%v c’uii”"ovat’onoarl: ro
S.C. CLUJ INNOVATION PARK SA. C.I.F.: RO 35168451

Nr Reg.com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

f   A CLUJ

f    'X\ INNOVATION

y* _y__ \                        *■*■*’*• .........»■<••••

j

| Consiliul ele Administrație

Raport semestrul 112015


IV

IMPO7IT PF PROFIT

23

0.00

0.00

0.00

V

PROFITUL CON 1 ARII RĂMAS DUPĂ DEDUCFREA IMPOZITULUI PE PROFIT, dtn care

24

-493.00

-313.97

0.64

1

Rezerve legale

25

0.00

0 00

0.00

2

Alle rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

000

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șf altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0 00

0 00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26

30

0.00

0.00

0 00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0.00

0 00

0.00

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor auton., ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0 00

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0 00

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

d

dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0 00

0 00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevâzule la Rd 31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPFNE

36

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0 00

0 00

a)

cheltuieli materiale

38

0 00

oon

0.00

VII

b)

cheltuieli cu salariate

39

0.00

0.00

0 00

d

cheltuieli privind prestările de servicii

40.

0.00

0.00

0 00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0.00

0.00

0 00

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

0 OO1

IS.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca. str. F. D. Roosevell nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

V   A CLUJ

r   /X\ INNOVATION

F   Ol PARK '

z

Consiliul de Administrație                  /j

ZI

Raport semestrul 112015

Anexa 5

Obiective și Criterii de performanță

w

Obiectiv /Criterii de performanță

UM

Prevederi

2014

Realizat

2014

Grad realizare

Ponderi

(%)

Grad realizare ponderat

1

Rata de creștere a cifrei de afaceri

%

10

10

2

Profit Brut (Pierdere)

Mii

Lei

-600

-313,97

150,00

10

15               |

3

Productivitatea muncii pe salariat

Mii

Lei

-

5

5

4

Rata de ocupare a structurilor de afaceri

%

-

-

-

15

15

5

Număr total de agenți economici atrași

Rtir

-

-

-

15

15

6

Nr. total de locuri de muncă nou create în cadrul firmelor găzduite

Buc.

-

-

15

15

7

Număr total de locuri de muncă nou create în cadrul structurii de administrare

Buc

6

6

100.00

15

15

8

Restante la plata obligațiilor față de buget

Zile

0

0

100,00

5

5

9

Ourala medie de recuperare a creanțelor

Zile

30

0

150.00

5

7.50

10

Durata medie de larnbursare a datoriilor

Zile

45

11

150,00

5

7.50

T

Total realizat

-

-

110,00%

Note: 1 in cazul m care gradul de realizare a unui obiectiv depășește 1 50%. atunci nivelul înregistrat sp va plafona la valoarea de 150%

2 In i anii în rare pentru unul dintre obiective nu au fost stabiliți parametri numerici se va considera ca și grad de îndeplinire valoarea de 100,00%


el ' Fax +■ 40 264 «5C 320 offica(5>clujinnovationD3rt< rc. w.v.v Jujinnovalionparfc ro


SC. CLUJ 1NNOVATJON PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. corn.: J12/1645/2014

Cluj-NapDca. str F. D. Rooseveît nr. 2/16

Capital Social subsens si vărsat. 600.000 Lei

r a

CLUJ

INNOVATION

VĂII*- H^IH, »

' Comisia de nominalizare si remunerare k

Raport anul 2014 •

RAPORTUL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE privind

politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor la

S.C. CLUJ INNOVAT1ON PARK S.A

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S A,

C.J.F.: RO 33168451

Nr Reg corn.: J12/1645/2014

Cluj Napcca. str. F. 0. Roosevelt nr. 2/16 Capital Social subscris si vărsa:: 600.000 Lei

V   A CLUJ

f       INNOVATION

Comisia de nominalizare si remunerate .j

Raport anul 2014

I Activitatea desfășurată în anul 2014

în anul 2014 comitetul de nominalizare și remunerare a desfășurat următoarele activități:

 • 1.1 A stabilit și aprobat criteriile de evaluare și selecție a candidaților pentru posturile de directoj general, director economic, director comercial și director tehnic

 • 1.2 A analizat dosarele depuse pentru posturile de director general, director economic, director comercial și director tehnic întocmind procesul verbal din data de 10.06.2014;

 • 1.3 A finalizat procesul de evaluare și selecție a candidaților pentru posturile dc director general, director economic, director comercial și director tehnic întocmind procesul verbal din data dc 11.06.2014;

 • 1.4 A răspuns în data de 12.06.2014 la contestația referitoare la candidatura pentru postul de director comercial, răspunsul la contestație fiind de respingere a acesteia, contestația fiind considerata ca neîntemeiată.

II Structura remunerației în anul 2014

 • 2.1. Pentru anul 2014 remunerația membrilor consiliului de administrație și a directorilor societății Cluj Lnnovation Park SA, conform contractelor de mandat cuprinde numai

componenta fixă.

 • 2.2. Pentru anul 2014 nu există componenta variabila, schema de bonustiri anuale, avantaje nebănești sau eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

CLUJ

i NNOVAT1ON111 Obiective și criterii de performanta

Pentru anul 2014 au fost stabilite obiectivele și criteriile de membrii Consiliului de Administrație cât și pentru directont societății CLUJ INNOVAT1ON

PARK S.A. după cum urmează :


Nr. crt

Obiectiv /Criteriu de performanță

UM

Pond cri %

2014

2015

2016

2017

Ponderi le%

1

Rata de creștere a cifrei

dc afaceri

%

10

109

109

109

10

2

Profit Brut (Pierdere)

Mii

Lei

10

-600

-400

-250

-40

10

3

Productivitatea muncii pe salariat

Mii Lei

5

-

140

160

180

5

4

Rata dc ocupare a structurilor dc afaceri

%

15

-

62

73

84

15

5

Număr total dc agenți economici atrași

Buc.

15

Ț

23

26

29

15

6

Număr total dc locuri de munca nou create în cadrul firmelor găzduite

Buc.

15

-

125

141

158

15

7

Număr total de locuri de munca nou create în cadrul structurii de administrare

Buc.

15

6

12

12

24

15

~8

Restanțe Ia plata obligațiilor față de buget

Zile

5

0

0

0

0

5

9

Durata medic de recuperare a creanțelor

Zile

5

30

30

30

30

5

10

Durata medic dc rambursare a datoriilor

Zile

5

45

45

45

45

5

S.C. CLUJ INNOVATION PARK SA.

C.I.F..RO 33168451

Nr. Reg. com.; JJ2/1645/2014

Cluj-Napoca. str F. D. Roosevell nr 2/16

Capital Social subscris si vărsat 600.000 Lei

V    ,.\ CLUJ

f    9, \. INNOVATION

F            A, \                    j*h»- laumi-

Comisia de nominalizare si remunerare j

Rappn anul 2014

in anul 2014 obiectivelor și criteriilor de performanta au fost îndeplinite în proporție de 110% conform tabelului :

fr

Obiectiv /Criterii de performantă

UM

Prevederi

2014

Realizat

2014

Grad realizare

Ponderi (%)

Grad realizare ponderal

I

Rata de creștere a cifra de afaceri

%

-

-

-

10

10

2

Profit Brut (Pierdere)

Mii

Lei

600

-313,97

150.00

10

15

3

Productivitatea muncii pc salariat

Mii Lei

-

-

-

5

5

4

Rata de ocupare a structurilor de afaceri

e%

-

-

-

15

15

5

Nuinâr total de ngcnti economici atrași

Buc

-

-

-

15

15

6

Nr tnlal de locuri de muncă nou create în cadrul firmelor găzduite

Buc.

-

-

15

15

7

Număr total de locuri dc munca nou create în cadrul structurii dc administrare

Buc.

6

6

100,00

15

15

8

Restante la plata obligațiilor față dc buget

Zile

0

0

100,00

5

5

9

Durata medic dc recuperare a creanțelor

Zile

30

0

150,00

5

7,50

10

durata medic de rambursare a datoriilor

Zile

45

II

150.00

5

7.50

T

Total realizat

-

-

110,00%

Note: I. In cazul in câte gradul de realizare a unui obiectiv depășește I 50%, atunci nivelul înregistrai se va plafona la valoarea de 150%.

2 !n cazul in care pentru unul dintre obiective nu aii lost stahilili parametri numerici se va consideia ca si grad de îndeplinire valoarea de 100.00%

i S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A. C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.. Jl2/1645/2014

Cluj-Napoca. slr. F D Rooseveltnr. 2/16 Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

r â

CLUJ

INNOVATION

pArj-                 G ‘.AJi;- li;>

| Comisia de nominalizare si remunerare h

L                                 J

Raj>ortanul 2014                  i

IV Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în anul 2014

 • 4.1 Consiliul de administrație al societății CLUJ INNOVA1TON PARK S.A. a fost numit prin Hotărârea Consiliului Local nr.101 din 20 martie 2014 și este format din 9 ( noua ) membrii:

1. COROIAN ALEXANDRU
2. SZELYES LEVENTE
3. BREHAR RALUCA LUMINIȚA
4. DANIEL ARPAD ZOLTAN
5. CALIN OVIDIU VAS1LE
6. ZAGONI BALINT
7. BAN HORATIU-CRISTLAN
8. MOLDOVAN RADU-MIHA1
9. HAIDUC IOAN CRISTIAN
 • 4.2 Durata contractului dc mandat este de 2 ani începând cu data de 20.05.2014.

 • 4.3. Durata preavizului este de 30 zile atunci când mandatarul renunță Ia mandatul său , în caz contrar râmânâd obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca.

 • 4.4 Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește in suină fixă de 1.000 lei

4.5. Cheltuiala totală cu remunerațiile Consiliului dc Administrație in 2014 a fost de 76.685 lei ( suma bmtă inclusiv impozitele aferente).

<

V Remunerația directorilor societății CLUJ INNOVATION PARK S.A.

5.1 Durata contractului de mandat este de 4 ani , începând cu 01.07.2014 pentru directorul general și 15.07.2014 pentru directorul comercial, directorul economic și directonil tehnic.

5.2. Durata preavizului este de 30 zile atunci când mandatarul renunță la mandatul său, in caz contrar râmânad obligat la daune interese pentru pagubele efectiv provocate.

 • 5.3 Remunerația directorul general este de 5.000 lei și a directorilor economie, tehnic și comercial este dc 3.900 lei;

 • 5.4 Cheltuiala totala cu remunerațiile directorilor societății Cluj Innovation Park S.A în 2014 a fost de 170.337 lei ( suma brută inclusiv impozitele aferente).

  S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

  C.J.F.: RO 33168451

  Nr. Reg. corn • J12/1645/2014

  Cluj-Napoca. str F. D. Rcoseveft nr. 2/J6

  Capital Social subscris si vărsat: 600.000 Lei

  V   . N CLUJ

  f       INNOVATION

  Aim    un iro-iiv-

  Comisia de nominalizare si remunerare j

  Raport anul 2014

VI. Concluzii

Pentru anul 2014 consideram îndeplinite obiectivele și criteriile <ic performanță atât pentru membrii consiliului de administrație cât și pentru directorii societății Cluj Innovation Park S.A.

In funcție de evoluția celor doua proiecte coroborate cu cele doua planuri de afaceri pentru CREIC și TEAM obiectivele și criteriile de performanță vor fi actualizate.

Prezentul raport va fi prezenta! adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2014.


BREHAR RALUCA-LUMINITA

CALIN OVIDIU-VASILE

SZELYES LEVENTE


Nr 2 34 2/29.04.2015

RAPORTUL AUDI FORULUI FINANCIAR INDEPENDENT asupra situațiilor financiare individuale întocmire la 31.12.2014 de CLUJ INNOVAT1ON PARK s.a.

 • I BENEFICIARII RAPORTULUI

 • (1.1)  Beneficiarii (utilizatorii) prezentului raport sunt

 • •  asociații și conducerea CLUJ INNOVAT1ON PARK s.a. (Societatea)’,

 • •  instituțiile guvernamentale abilitate;

 • •  alți utilizatori, cu aprobarea conducerii Societății și cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 • (1.2)  Publicarea și utilizarea prezentului raport și / sau a unor referințe 13 acesta, se poale face numai cu respectarea prevederilor Ixgii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Z. 31/1990), a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 (OMFP 3055/2009) cu modificările și completările ulterioare, a celorlalte reglementări legale în vigoare privind auditul financiar în România, precum și a clauzelor contractului încheiat între noi (ECULDA s.r.l.) și Societate in acest sens.

Raport cu privire la situațiile financiare individuale

 • II SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE AUDITATE ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • (2.1) Am auditat situațiile financiare individuale întocmite de conducerea executivă a Societății și anexate prezentului, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, compuse din

 • •   bilanț

 • •  cont de profit și pierderi

 • •  note explicative la situațiile financiare anuale.

 • (2.2) Valorile de referință ale principalilor indicatori ce se regăsesc în situațiile Jinanciare individuale auditate sunt următoarele

  1L278 lei

  313.968 lei

  373.377 lei

  286.032 Ici


 • •  Cifra de afaceri netă

 • •  Pierderea exercițiului

 • •  Total active

 • •  Capitaluri proprii

 • (2.3) Situațiile financiare individuale auditate au fost întocmite și prezentate de către conducerea executivă a Societății și nu au fost încă prezentate în și aprobate de Adunarea Generală a Asociaților (AGA).

ECULDA s.r.I.

Str Al Vai da Voivod. Nr. 2. Cluj Napoca.

RO 17696242

rel- 0040,264.419284. Fax; 0040.264.4! 1729 SER VICII PROFESIONALE Audi! financiar Conlabilitaic

 • III   RESPONSABILITATEA CONDUCERII PEN I RU SITUA PILE FINANCIARE INDIVIDUALI

(3.1} Conducerea Societății este responsabilă de

 • •  întocmirea și prezentarea corectă (fidelă) a tranzacțiilor și operațiunilor efectuate, in situațiile financiare individuale, in conformitate cu cadrul general de raportare fi nanciar- contabilă a p 1 ica b i I,

 • •  conceperea, implementarea șj menținerea unui control intern relevant (eficace) pentru întocmirea situațiilor financiare, astfel încât acestea să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.

 • IV   RESPONSABILITATEA AUDITORULUI

 • (4.1)  Responsabilitatea noastră în calitate de auditor financiar independent (auditorul) este să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare, individuale, pe baza auditului efectuat.

 • V   AUDITUL Șl ARIA DE APLICABILITATE

 • (5.1)  Un audit financiar constă în

 • •  efectuarea de proceduri și teste, în vederea obținerii probelor de audit care să susțină romele și informațiile prezentate în situațiile financiare individuale-,

 • •  evaluarea riscului ca situațiile financiare individuale sin prezinte denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii privind atât întocmirea lor cât și prezentarea corectă (fidelă) de către acestea a operațiunilor și tranzacțiilor efectuate, prin analiza (testarea) rclcvanțri sistemului de control intern în acest sens, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea acestuia;

 • •  evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile adoptate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile făcute de conducerea entității auditate pentru întocmirea situațiilor financiare individuale’,

 • •  evaluarea prezentării în ansamblu a situațiilor financiare individuale.

 • (5.2)  Auditui nostru a fost planificat și efectuai în conformitate cu Standardele Internaționale dc Audit (ISA), elaborate dc Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).

(5-3) Standardele ISA ccr ca auditorul sa respecte Codul Etic al IFAC și ca misiunea de audit să fie astfel planificată și efectuată încât să permită obținerea unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin erori semnificative.

 • (5.4) Situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite avându-se în vedere reglementările legale aplicabile în România (cadrul general de raportare fmanciar-contabilă), respectiv

 • •   Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (£ 82/1991)-,

 • •  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 1055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare (OMFP 3055/2009)


ECULDA s.r.l.

Sir Al. l'aida l'oh od Nr. 2. Cluj Napoca.

RO 17696242

Trl 004(1264 419284. Far: 0040 264.4/1720 SERVICII PROFESIONALE Audil financiar Contabilitate

 • (5.5) Probele de audît obținute pe parcursul misiunii, ca urmare a aplicării standardelor profesionale, a testelor și procedurilor specifice considerăm câ sunt suficiente și adecvate penlrn a fundamenta opinia noastră asupra situtynlor financiare individuale

Vi OPINIA AUDITORULUI

(6.1) In opinia noastră, situațiile financiare individuale ale CLUJ INNOVATION PARK s.a„ anexate prezentului, prezintă fidel (corect), sub toate aspectele semnificative, poziția și performanța financiară a Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, in conformitate cu cerințele cadrului generu! de raportare finunciar-contabiiă instituit de reglementările în vigoare aplicabile (L 82/1991, OMFP 3055/2009).

Raport cu privire la alte cerințe legale și de reglementare

VII RAPORTUL ADMINISTRA LORILOR

(7.1) în ceea cc privește datele și informațiile fînanciar-contabile ce se regăsesc și în raportul administratorilor privind activitatea Societății din anul 2014, auditorul nu a identificat nici un aspect ce să-I determine să pună la îndoială corectitudinea și conformitatea acestora cu cele din situațiile financiare individuale auditalc.


ECULDA s.r.L

Str 4/ Vaida Voivod Nr. 2, Cluj Napoca.

RO 17696242

Tel: 0040.264 419284. Fax: 0040.264.4! ! 729 SERVICII PROFESIONALE

Audi!financiar Contabilitate