Hotărârea nr. 158/2017

Hotărârea 158/2017 - Aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2017 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2017 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017,

cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2017 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 25258 din 18.01.2017 al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2017 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 3 și ale art. 26 pct. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; prevederile art. 84 alin. 1 și art. 105 pct. 2 lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 lit. „d” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă susținerea financiară de la bugetul local pe anul 2017 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017.

Art. 2,(T). Tipurile de abonamente eliberate sunt următoarele:

  • a) legitimații de călătorie gratuită pe două linii de transport în comun tuturor elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, care folosesc mijloacele de transport în comun pe ruta spre/și de la școală;

  • b) legitimații de călătorie gratuită pe două linii de transport în comun tuturor elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, care urmează, în afara programului școlar, diferite activități extrașcolare, activități ce pot fi organizate de către școli, cluburi sportive, palate ale copiilor, administrații județene ale taberelor și bazelor sportive, turistice și de agrement, cât și de alte instituții de cultură, asociații și fundații;

  • c) abonamente cu reducere de 50% pe una sau două linii de transport în comun (la alegere) elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, în cazul elevilor care locuiesc în proximitatea școlii și nu desfășoară activități extrașcolare.

(2). Elevii pot beneficia, în cazul în care îndeplinesc condițiile, de o legitimație gratuită pe maximum două linii de transport în comun, pentru deplasarea spre/de la unitatea de învățământ, respectiv spre/de la activități extrașcolare, dacă este cazul.

Art. 3. Legitimațiile de călătorie, eliberate în condițiile art. 2 lit a și b, vor fi valabile pe perioada unui an școlar.

Art, 4. (1) Transportul elevilor, în condițiile art. 2 lit a) și b), va fi făcut în baza unei legitimații de călătorie pentru elevi, eliberată de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

(2) Nu beneficiază de legitimații de călătorie, eliberate în condițiile art. 2 lit. a) și b), elevii care au avut nota scăzută la purtare în anul școlar anterior.

Art. 5.(1) Eliberarea legitimațiilor de călătorie va fi făcută de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în baza următoarelor acte transmise de către unitățile de învățământ:

  • a) copia carnetului de elev vizat la zi de către unitatea de învățământ;

  • b) adeverința eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte că beneficiarul - elev nu intră sub incidența condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2);

  • c) declarația pe propria răspundere a părintelui/tutorelui care să ateste linia/liniile (maxim două linii) de mijloace de transport în comun, pe care elevul le folosește spre/de la școală, respectiv spre/de la activitățile extrașcolare, dacă este cazul;

  • d) adeverință care să ateste faptul că elevul frecventează cursurile unei activități extrașcolare, dacă este cazul.

(2). Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va distribui legitimațiile de călătorie unităților de învățământ, pe bază de proces-verbal. Costul legitimațiilor de călătorie, nominale și netransmisibile, va fi suportat în întregime de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 6.(1). Eliberarea abonamentelor cu tarif redus de 50% pentru elevi pe una sau două linii (la alegere) va fi făcută direct prin punctele de distribuție ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pe baza carnetului de elev, vizat de instituțiile de învățământ pentru anul școlar în curs.

(2). Aceste abonamente cu tarif redus cu 50% sunt nominale și netransmisibile și se eliberează lunar.

Art, 7. (1). Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru elevii din învățământul) preuniversitar de stat vor fi suportate din bugetul unităților de învățământ în calitate de ordonator terțiar de credite, pe baza facturilor lunare întocmite de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

(2). Modalitatea de decontare va fi stipulată în protocoalele de colaborare încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 8.(1). Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru elevii din învățământul preuniversitar particular vor fi suportate de la bugetul local, de la cap. 51.02.20 - „Autorități executive

  • (2) . Decontarea se face pe bază de factură emisă de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., însoțită de listele elevilor vizate de școală.

  • (3) . Modalitatea de decontare va fi stipulată în protocoalele încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și unitățile de învățământ preuniversitar particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală, management proiecte (în ceea ce privește decontarea cheltuielilor din învățământul particular) și unitățile școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,


Ștefan Tardea

Nr. 158 din 28 februarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)