Hotărârea nr. 156/2017

Hotărârea 156/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 14/2016 (desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general) --proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35743/426/26.01.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 14/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general);

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general), aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 14/2016, în sensul înlocuirii domnului consilier local Șurubaru Gheorghe cu domnul consilier local Constantin Tomoș și a domnului consilier local Csoma Botond, cu doamna consilier local Olah Emese, comisia având următoarea componență:

  • 1. Președinte: Constantin Tomoș, consilier local;

  • 2. Membru: Olah Emese, consilier local;

  • 3. Membru: Morar Dan Ioan, consilier local.

Art II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive.

Nr. 156 din 28 februarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)