Hotărârea nr. 155/2017

Hotărârea 155/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu; beneficiari: S.C. Doriandri Construct S.R.L. și S.C. Gero Star Impex S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40521 din 21.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu, beneficiare: S.C. Doriandri Construct S.R.L. și S.C. Gero Star Impex S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1046 din 05.12.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă S+P+E, str.

Grigore Antipa nr. 24 provizoriu, beneficiare: S.C. Doriandri Construct S.R.L. și S.C.

Gero Star Impex S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerile minime față de limitele laterale și limita posterioară = minim 3 m;

  • - circulații și accese: din str. Grigore Antipa;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Grigore Antipa.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință,

Ștefan Tarcea

Nr. 155 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)