Hotărârea nr. 153/2017

Hotărârea 153/2017 - Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială P+E, str. Odobești nr. 16 C; beneficiari: Coroian Daniel și Coroian Simona.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială P+E, str. Odobești nr. 16 C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială P+E, str. Odobești nr. 16 C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16971 din 13.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială P+E, str. Odobești nr.16 C, beneficiari: Coroian Daniel și Coroian Simona;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1036 din 28.11.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială P+E, str. Odobești nr. 16 C, beneficiari: Coroian Daniel și Coroian Simona, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •   retragerea minimă față de limitele laterale - 3 m;

  • •   retragerea față de limita posterioară - 4,5 m;

  • •  circulații și accese: din aleea de acces ce se desprinde din str. Odobești;

  • •  asigurarea unei supralărgiri de depășire;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe aleea de acces ce se desprinde din str. Odobești.